Konto Admina — Windows 8

System Windows 8, jako następca Windows 7 również zyskał na popularności. Jego obsługa może wydawać się bardziej skomplikowana dla zwykłego użytkownika, aczkolwiek wystarczy poświęcić trochę czasu, aby „opanować” Ósemkę. W tym artykule pokażę, jak uaktywnić ukryte konto Administrator. Wielu z was może zadać sobie pytanie – ale po co mam ja włączać?

Już wyjaś­ni­am – takie kon­to może być potrzeb­ne np. pod­czas insta­lacji niek­tórych pro­gramów lub wtedy, gdy chce­my „pod­nieść” uprawnienia admin­is­tra­to­ra sys­te­mu. Może­my je odblokować także jako zwykłą cieka­wostkę. Prze­cież nikt nie zabroni nam poz­nawać nowych funkcji naszego sys­te­mu ;-) Pamię­ta­jmy jed­nak o rozwadze i zachowa­niu ostrożnoś­ci.

  • Prze­chodząc do inter­fe­j­su Metro w wyszuki­warkę wpisu­je­my polece­nie cmd (tak samo, jak w poprzed­nich wer­s­jach sys­te­mu Win­dows):

cmd

  • Ukaże nam się ter­az ikon­ka Wier­sza pole­ceń. Prawym kliknię­ciem myszy uruchami­amy narzędzie jako admin­is­tra­tor, aby mieć do niego pełen dostęp:

cmd2

  • Ter­az przyszedł czas na aktywację naszego ukry­tego kon­ta. W kon­soli wier­sza pole­ceń wpisu­je­my polece­nie zaz­nac­zone na poniższy scree­nie. Dla ułatwienia skład­nia polece­nia została przy­bliżona z wyszczegól­nie­niem:

cmd3

  • Uruchami­amy ter­az ponown­ie kom­put­er – pod­czas logowa­nia zobaczymy wyłąc­zone wcześniej kon­to admin­is­tra­to­ra. Domyśl­nie nie posi­a­da ono hasła. Dla bez­pieczeńst­wa powin­niśmy je ustaw­ić (najlepiej zgod­nie z regułą Microsoft).

***NA MARGINESIE jeśli nie czu­jesz się na siłach lub zwycza­jnie nie masz potrze­by włączać ukry­tego kon­ta – nie rób tego. Wstrzy­maj się z tym lub zleć to oso­bie , która ma o tym poję­cie. Łat­wo coś pop­suć – zresztą wszyscy o tym wiemy . Prze­cież każdy z nas w jak­iś sposób zaczy­nał swo­ją przy­godę z kom­put­era­mi, praw­da? ;-)

By |2016-11-26T10:07:25+00:00Wrzesień 29th, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.