Multimedialny słownik — diki.pl

Chci­ałbym Wam przed­staw­ić inter­ne­towy słown­ik online diki.pl który według mnie jest ciekawą alter­naty­wą z google trans­la­to­ra, z którego doty­chczas korzys­tałem. Ponieważ uczę się sys­tem­aty­cznie ang­iel­skiego to wypróbowanie czegoś nowego bard­zo mnie zain­tere­sowało. Wnios­ki są ciekawe, gdyż znalazłem sporo plusów, z których korzys­tałem na innych stronach. Ter­az mam praw­ie wszys­tko na diki.pl. Opiszę czym różnią się te dwa słown­i­ki mul­ti­me­di­alne.

Od daw­na już wiado­mo, że zwykły słown­ik nie jest zbyt ciekawą metodą nau­ki. Trze­ba zaofer­ować coś więcej aby zain­tere­sować więk­szą grupę użytkown­ików. W tym przy­pad­ku to inter­nau­ci, a ci już są wyjątkowo wybred­ni. Bo podob­nych stron moż­na znaleźć wiele. W diki.pl przede wszys­tkim odpowia­da mi wiele ciekawych opcji:

1. Otrzy­mu­je­my prze­jrzysty i prosty w obsłudze inter­face.

Dzię­ki czemu na pewno każdy sobie poradzi z obsługą tego słown­i­ka. Na szczęś­cie nie ma uciążli­wych reklam. Z pod­sta­wowych funkcji, które przy­padły mi do gus­tu to:

- dynam­iczne ład­owanie się pod­powiedzi, zarówno pol­s­kich jak i ang­iel­s­kich,

- możli­wość odsłucha­nia słówka w ory­gi­nal­nym ang­iel­skim języku, w google również jest, ale jak dla mnie brz­mi sztucznie i raczej jest to syn­teza­tor mowy niż prawdzi­wy ludzi głos,

choć w diki mógłbym zarzu­cić zbyt szy­bkie czy­tanie niek­tórych zdań przez lek­to­ra, jest to nieza­wsze zrozu­mi­ałe dla początku­jącego ucz­nia… ale słucha­jąc np BBC odnoszę wraże­nie, że takie tem­po jest nat­u­ralne…

- dodatkowo otrzy­mu­je­my również zdję­cia, podob­ne zwroty, idiomy i tłu­maczenia, które zawsze się przy­da­ją gdy np musimy napisać opowiadanie lub wygłosić speach itp

tego właśnie brakowało mi w google trans­late,

2. Tłu­macze­nie zdań.

Wpisu­jąc zdanie nawet bez pol­s­kich znaków chci­ałbym aby diki.pl zachował się podob­nie jak google trans­la­tor, gdyż właśnie taka reakc­ja mi odpowiadała. Czyli wpisu­ję np: “dzis jest wolne” i co otrzy­mu­ję…

Jak widać diki posługu­je się sil­nikiem google. Czy to plus? Mi to odpowia­da, choć na pewno moż­na coś lep­szego opra­cow­ać.

3. Połącze­nie z eTutor.pl.

Diki.pl jest połąc­zony z eTutor.pl. Jest to strona gdzie samodziel­nie może­my uczyć się języ­ka. Korzys­tałem z tego jak­iś czas, ale wyma­gało to ode mnie dużej samodyscy­pliny, której zwycza­jnie mi brak. Choć nie mam wąt­pli­wość, że połącze­nie możli­wość tych dwóch stron daje użytkown­ikowi dobrej jakoś­ci kurs za niewielkie pieniądze (choć trze­ba zaz­naczyć że diki jest bezpłat­ny). Więc jeśli zna­jdziemy jakieś słówko w diki.pl, które chcielibyśmy sobie utr­wal­ić to wystar­czy dodać je do powtórek. W diki mamy ikonkę plusa i gotowe.

3. Gadże­ty dla iGoogle i przeglą­darek.

Codzi­en­nie korzys­tam z iGoogle, gdyż jest to moja stron star­towa. Sprawdzam tam maile, kursy walut, pro­gram tv itp. Ostat­nio dodałem sobie gadżet diki słówko dnia. Dla osób uczą­cych się języ­ka taki dodatek jest bard­zo przy­dat­ny. Bo tak jak na głównej stron­ie słown­i­ka może­my odsłuchać brzmie­nie słówka, lecz w tym przy­pad­ku nie ma przekierowa­nia na stronę diki po kliknię­ciu na ikonkę głośnicz­ka (na szczęś­cie). Wyglą­da to tak:

Dodatek dla przeglą­darek to dodanie opcji tłu­maczenia już w pasku wyszuki­wa­nia. Jak dla mnie nie jest to przy­datne, gdyż przyzwycza­iłem się już do tego, że jest tam wyszuki­war­ka google, a korzys­tam z fire­foxa. Warto pod­kreślić, że dla najpop­u­larniejszych obec­nie przeglą­darek dodatek jest i dzi­ała bez prob­le­mu.

4. Czego mi braku­je.

Braku­je mi plug­i­na, który po zaz­nacze­niu tek­stu by od razu tłu­maczył jak jest to np we wty­czce Nice­ly­Trans­late:

Czyli zaz­naczam tekst i wybier­am prawym przy­ciskiem myszy “tłu­macz” i otrzy­mu­ję błyskaw­icznie odpowiedź w dynam­icznie pojaw­ia­ją­cym się okienku (nie wyma­ga­ją­cym przekierowa­nia na inna stronę).

Jak widać tłu­macze­nie jest. Choć tak duże okno diki lep­iej by wyko­rzys­tał (wymowa, dodaj do powtórek, itp). Nice­Trans­la­tor częs­to nie dzi­ała i nie wiem dlaczego, a pro­jekt ten podob­no nie jest już rozwi­jany. Tym bardziej liczę na podob­ny pomysł dla diki.

Pod­sumowanie.

Mogę szcz­erze pole­cić diki.pl gdyż wszys­tko wskazu­je na to, że nie tylko mi się spodo­ba. Na pewno docenią to początku­ją­cy, którzy najlepiej chcieli­by mieć wszys­tko w jed­nym miejs­cu. Zauważyłem też, że uczeń ma dostęp do pod­castów. Jest to miejsce gdzie moż­na przesłuchać pub­likac­je dźwiękowe. Może to przy­ciąg­nie zaawan­sowanych użytkown­ików. Jak widać diki ofer­u­je więcej niż tylko słown­ik i jest duże praw­dopodobieńst­wo, że przyjmie się wśród inter­nautów, jeśli nadal będzie się rozwi­jał i dodawał nowe fukc­je.

By |2016-11-26T10:07:39+00:00Grudzień 8th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Artus2007 15/12/2010 w 19:06 - Odpowiedz

    Muszę to wypróbować :)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.