Konfigurujemy nowo zainstalowany system

Poradnik ten postanowiłem napisać z myślą o tych użytkownikach, którzy chcą się dowiedzieć, jak poprawnie skonfigurować nowo zainstalowany system operacyjny. W skrócie — od czego powinniśmy zacząć instalację? Sterowniki, oprogramowanie, aktualizacje,  filmy, gry — tego wszystkiego dowiecie się z przygotowanego poradnika. Wszystko przedstawiłem w postaci stosownego schematu.

Konfigurujemy nowo zainstalowany system

[su_animate type=“fadeInDown” delay=“4”] [su_note] KROK PIERWSZYINSTALUJEMY STEROWNIKI[/su_note] [/su_animate]

Pier­wszy krok to zain­stalowanie wszys­t­kich sterown­ików do naszego sprzę­tu. Powin­niśmy zain­stalować je w takiej kole­jnoś­ci:

[su_list]
  • sterown­i­ki do Pły­ty głównej
  • sterown­i­ki do Kar­ty graficznej
  • sterown­i­ki do kar­ty dźwiękowej
  • pozostałe sterown­i­ki — Inter­net (LAN), sieci bezprze­wodowe, urządzenia wskazu­jące, drukar­ka, blue­tooth, pod­cz­er­wień, czyt­nik kart pamię­ci, inne sterown­ik do naszego sprzę­tu np kar­ta telewiz­yj­na
[/su_list]
[note]Z reguły więk­szość pod­sta­wowych sterown­ików powin­niśmy znaleźć na pły­tach dołąc­zonych do nowo zaku­pi­onego kom­put­era. Jeśli jed­nak okaże się, że nie może­my poradz­ić sobie ze znalezie­niem sterown­ików, pole­cam zapoz­nać się z tym artykułem Sprawdzanie para­metrów kom­put­era[/note]
[su_animate type=“fadeInDown” delay=“4”] [su_note] KROK DRUGIINSTALUJEMY AKTUALIZACJE[/su_note] [/su_animate]

Gdy wszys­tkie pod­sta­wowe sterown­i­ki sprzę­towe mamy już zain­stalowane, powin­niśmy zain­stalować wszys­tkie najważniejsze aktu­al­iza­c­je naszego sys­te­mu. W tym celu prze­chodz­imy kole­jno do: Pan­el sterowa­nia -> Sys­tem i zabez­pieczenia -> Win­dows Update i sprawdza­my, czy dostęp­ne są jakieś aktu­al­iza­c­je dla naszego sys­te­mu. Jeśli tak — pobier­amy je i instalu­je­my zgod­nie z wyświ­et­lany­mi komu­nikata­mi. Przykład oparłem na sys­temie Win­dows 7 Home Pre­mi­um, na którym opra­cow­ałem porad­nik:

Konfigurujemy nowo zainstalowany system

[su_animate type=“fadeInDown” delay=“4”] [su_note] KROK TRZECIINSTALUJEMY NIEZBĘDNE BIBLIOTEKI[/su_note] [/su_animate]

Ter­az powin­niśmy skupić się na insta­lacji pod­sta­wowych bib­liotek dla naszego sys­te­mu. Są to następu­jące bib­liote­ki:

* Microsoft .NET Frame­work  - oczy­wiś­cie w wer­sji najnowszej przez­nac­zonej dla naszego sys­te­mu oper­a­cyjnego

* Direc­tX - z reguły tej bib­liote­ki nie musimy instalować, ponieważ każdy nowo zain­stalowany sys­tem posi­a­da już jej najnowszą wer­sją — wyjątkiem mogą być sys­te­my Win­dows w wer­sji starszej niż Win­dows XP z dodatkiem Ser­vice Pack 3.

* Microsoft Visu­al C++ 2008 Redis­trib­utable - zestaw bib­liotek uru­chomieniowych.

* opro­gramowanie Java- niezbędne środowisko wyma­gane do uru­chomienia wielu aplikacji inter­ne­towych np czat inter­ne­towy.

* Adobe Flash Play­er- pod­sta­wowy plu­g­in do więk­szoś­ci przeglą­darek inter­ne­towych.

[su_animate type=“fadeInDown” delay=“4”] [su_note]KROK CZWARTYINSTALUJEMY POZOSTAŁE NAJWAŻNIEJSZE PROGRAMY[/su_note] [/su_animate]

Ostat­ni krok to zain­stalowanie wszys­t­kich pozostałych pro­gramów, które są niezbędne pod­czas pra­cy z nowo zain­stalowanym sys­te­mem. Są to następu­jące pro­gramy:

* pro­gram anty­wiru­sowy - tutaj może­my zain­stalować jeden z dostęp­nych na rynku dar­mowych pro­gramów anty­wiru­sowych do użytku domowego lub jeśli sytu­ac­ja finan­sowa nam na to pozwala może­my pokusić się o płatne opro­gramowanie do ochrony kom­put­era np NOD32 Antivirus.

* pro­gram antyspy­ware- w internecie zna­jdziemy mnóst­wo dar­mowych aplikacji do ochrony przed mal­ware, spy­ware, tro­jana­mi czy rootki­ta­mi.

* zapo­ra ogniowa- tutaj może­my pozostać przy sys­te­mowej zaporze ogniowej lub zain­stalować inną dar­mową (bądź płat­ną) alter­naty­wę zapory, jeśli ta nam nie wystar­cza.

* przeglą­dar­ka stron www- przeglą­darkę może­my sobie wybrać wedle włas­nych upodobań — ja pole­cam Mozille Fire­fox.* pozostała część pro­gramów, która jest nam potrzeb­na — mogą to być następu­jące aplikac­je: archi­wiz­a­tor Win­RAR — do roz­pakowywa­nia archi­wów, Adobe Read­er — do przeglą­da­nia doku­men­tów PDF, jetAu­dio — do słucha­nia muzy­ki i odt­warza­nia filmów, kLite Codec Pack — pod­sta­wowe kode­ki niezbędne do poprawnego odt­warza­nia filmów, paki­et biurowy — dar­mowy OpenOf­fice lub płat­ny Microsoft Office.

[note]***ISTOTNA UWAGA — przed­staw­ione przeze mnie nazwy pro­gramów są tylko przykłada­mi — w rzeczy­wis­toś­ci jest tak, że każdy z was zain­stalu­je takie opro­gramowa­nia, jakie mu będzie odpowiadać. Ten porad­nik ma za zadanie nakierować użytkown­i­ka kom­put­era, jaka powin­na być kole­jność insta­lacji opro­gramowa­nia.*** [/note]
By |2016-11-26T10:07:26+00:00Listopad 30th, 2013|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.