Konfiguracja NetiaSpot pod ADSL

Zawierając umowę z netią możemy otrzymać router NetiaSpot. Działa on w kilku trybach. W tym przypadku opisze wraz ze screenami tryb pod łącze ADSL czyli z gniazdka telefonicznego. Sygnał główny podłączony kablem telefonicznym do portu ADSL (końcówka telefoniczna). Tym sposobem nie wykorzystamy portu WAN, który działa w innej technologii (ETTH) i też jest sygnałowym.

netiaspot-opis1. Zaloguj się do ustaw­ień routera wyko­rzys­tu­jąc hasło admin­is­tra­to­ra.

Wpisz w przeglą­darkę 192.168.1.254
admin
admin_netia

2. W zakład­ce “Połącze­nie z inter­netem” wybierz ustaw­ienia.

3. Odz­nacz “ptasz­ka” włąc­zone automaty­czne ustaw­ienia WAN.
Dzię­ki temu będziemy mogli sami wpisać ustaw­ienia.

4. W sekcji “WAN ATM over DSL (ADSL)” wybierz typ połączenia PPPoA.

adsl1
5. Wpisz swój login i hasło. Masz to na umowie. Jeśli nie możesz znaleźć to zadz­woń na infolin­ie 801–802-803
gdzie po wery­fikacji Twoich danych osobowych otrzy­masz login i hasło np smsem. Jak widać na scree­nie, w pier­wszym smsie są para­me­try kon­fig­u­racji niezbędne dla routerów innych niż neti­aspot.

sms-netia

6. Po wpię­ciu kabla tele­fon­icznego w port ADSL router NS powinien na czer­wono kil­ka sekund pom­ru­gać następ­nie zapal­ić się na biało co sugeru­je połącze­nie z inter­netem. Ter­az zakład­ka połączenia powin­na wyglą­dać tak:

adsl2

7. Więcej infor­ma­cji zna­jdziesz w instrukcji, którą otrzy­małeś wraz z urządze­niem. Jeśli jej nie masz to wejdź na elek­tron­iczną wer­sję.

Instrukc­ja Neti­aSpot
By |2016-11-26T10:07:17+00:00Marzec 29th, 2015|Categories: hardware, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.