Komputer nie chce się włączyć

Kom­put­er, który jeszcze przed chwilą dzi­ałał, ter­az nie reagu­je. Winą może tu być kil­ka czyn­ników i/lub urządzeń jak również instalowanych ostat­nio sterowników/programów lub po skanowa­niu antywirusowym(przez ska­sowanie jakiegoś pliku).

Komputer nie włącza się

Kom­put­er nie włącza się

2.) Awaria mogła nastąpić poprzez ewen­tu­alne prze­grzanie się: pro­ce­so­ra, kar­ty graficznej, zasi­lacza a co naj­gorsze mogła spal­ić się kar­ta graficz­na i/lub pły­ta głów­na (najczęś­ciej kondensator/y).

spalony procesor

spalony pro­ce­sor

3.) Trze­ba odłączyć wszys­tkie podze­społy kom­put­era, które mogą być uszkod­zone, czyli: pro­ce­sor, pamięć RAM, kar­ta graficz­na i zasi­lacz. Potem każdą rzecz sprawdz­ić ewen­tu­al­nie zamienić (czyli zamontować/zainstalować inne pasu­jące) do przetestowa­nia. Tym samym po kolei elim­i­nować źródło przy­czyny awarii kom­put­era.

wypukłe kondensatory

wypukłe kon­den­sato­ry

4.) Jeżeli na pły­cie głównej kom­put­era lub na kar­cie graficznej widać tak uwy­puk­lone kon­den­sato­ry, to być może to właśnie jest jedy­na przy­czy­na awarii, jeśli zaś jest inaczej, to trze­ba elim­i­nować usterkę/i poprzez właśnie „pod­mi­ankę” podze­społów.

złe podkręcanie procesora

złe pod­krę­canie pro­ce­so­ra

spalona płyta główna

spalona pły­ta głów­na

5.) Jest jeszcze inna przy­czy­na awarii/usterki komputera/laptopa, mianowicie nieu­miejętne pod­krę­canie pro­ce­so­ra i/lub kar­ty graficznej, które to spowodowało przepale­nie się jakiegoś układu lub ścież­ki na którymś z tych podze­społów.

temperatura w twoim komputerze

tem­per­atu­ra w twoim kom­put­erze

Tem­per­atu­ry obec­ne w kom­put­erze stacjonarnym wyglą­da­ją następu­ją­co (na obrazku)

Zapewnij swo­je­mu kom­put­erowi właś­ci­we chłodze­nie poprzez swo­bod­ną wenty­lację jaką pro­du­cent przewidzi­ał w obu­dowach (czyli nie zasła­ni­amy żad­nych otworków) a nawet może­my zamon­tować dodatkowy wenty­la­tor z tyłu obu­dowy, tak aby wycią­gał gro­madzące się ciepłe powi­etrze z okolic pro­ce­so­ra, dysku twardego, kar­ty graficznej i/lub chipse­tu.

PODSUMOWANIE

Aby w przyszłoś­ci unikać takich awarii kom­put­era, to trze­ba częs­to czyś­cić wenty­la­to­ry z kurzu, smarować pro­ce­sor spec­jal­ną pastą odcią­ga­jącą nad­mi­ar ciepła, nie uży­wać kom­put­era przy kalo­ryferze lub w cias­nych miejs­cach. Kom­put­er musi mieć dostęp do świeżego powi­etrza, tak aby był chłod­zony praw­idłowo.

Myślę, że pomogłem na tyle, żebyś sam sprostał zada­niu wye­lim­i­nowa­niu usterki/awarii.

By |2016-11-26T10:07:29+00:00Styczeń 21st, 2013|Categories: hardware, News|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

 1. Artus2007 23/02/2014 w 12:23 - Odpowiedz

  U mnie te tem­per­atu­ry są znaczą­co mniejsze niż na scree­nie ;) przykład­owo dla pro­ce­so­ra Core 2 Duo mam ok 25 stop­ni, a dla GPU ok 45 stop­ni ;)

  • Civil 09/04/2014 w 22:14 - Odpowiedz

   Hey Artek :)
   To masz powód być szczęśli­wym posi­adaczem kom­put­era nie robiącego sobie żartów

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.