Kim jest Exclusive Author?

Kim jest “Exclu­sive Author”? Właśnie o tym będzie ten wpis, a także dodatkowe pyta­nia z nim związane. Zaczy­na­jąc współpracę na enva­to musisz wybrać czy Two­je “ite­my”, czyli prace na sprzedaż będą na wyłączność mar­ke­tu enva­to czy też nie. Wiąże się z tym kil­ka dodatkowych kwestii.
Zan­im prze­jdziesz dalej zapoz­naj się z ter­mi­na­mi i skró­ta­mi, które zostaną użyte w artykule.

Exclu­sive Author — twór­ca na wyłączność, czyli to co wys­taw­iasz na sprzedaż nie może zara­bi­ać na innym marke­cie.

Non-exclu­sive — twór­ca, który zara­bia na enva­to mniej lecz może swo­je ite­my również sprzedawać na innych mar­ke­tach.

Item — przed­miot, pra­ca, pro­jekt, który wys­taw­iasz na sprzedaż.

1. Autor na wyłączność?

Jeśli decy­du­jesz się na taki wybór to każ­da z Twoich prac musi być sprzedana wyłącznie na na Enva­to Mar­ket. Nie może być sprzedawana na innych mar­ke­tach online. Pamię­taj, że na wyłączność są tylko Two­je przed­mio­ty, a nie TY. Zatem współpra­cow­ać z inny­mi mar­ke­ta­mi możesz, lecz sprzeda­jąc inne przed­mio­ty.

2. Czy mogę posiadać dodatkowe konto na Non-Exclusive przedmioty?

Tak! Każdy twór­ca może mieć dwa kon­ta. Auto­ra na wyłączność i nie na wyłączność. Czyli jeśli posi­adasz prace, które gdzieś jeszcze sprzeda­jesz to wtedy zakładasz kon­to Non-Exclu­sive Author.

3. Co jeśli przygotuję “podobną” wersję już sprzedawanego przedmiotu? Mogę sprzedawać go na innym markecie?

Trud­no określić jak bard­zo będzie podob­na wer­s­ja, która na enva­to określana jest jako “lite”. Porów­nanie jest moty­wu Word­Press z Land­ing Page’em. Jak to będzie w przy­pad­ku video­hive? Myślę, że nie warto narażać się na nie­jas­noś­ci i po pros­tu tego nie robić. Czyli skupić się wyłącznie na jed­nym marke­cie np. enva­to. W razie pytań sko­rzys­taj z poniższych przy­cisków gdzie zna­jdziesz wiele artykułów na ten tem­at, oraz for­mu­la­rz bezpośred­nio do enva­to.

Help Cen­ter
For­mu­la­rz

4. Czy muszę kupić swój plik aby użyć go dla klienta w ramach swojej pracy freelancer’a?

Nie. Swój plik możesz ponown­ie użyć w swoim pro­jek­cie pod­czas pra­cy free­lancera bez potrze­by kupowa­nia go na enva­to. Jeśli pracu­jesz dla klien­ta, on nie musi kupować Two­jego pliku ponieważ Ty jesteś autorem i zezwalasz na jego uży­cie. Więcej info kim jest autor zna­jdziesz tutaj.

your-items5. Czy mogę ofer­ować moje pli­ki za dar­mo?

Autorzy nie mogą ofer­ować swoich plików za dar­mo lub w pro­mocji na żad­nej ze stron Enva­to Mar­ket.
Pamię­taj jeśli jesteś Exclu­sive Author’em swo­je pli­ki nie możesz ofer­ować za dar­mo na innych mar­ke­tach. Jed­nakże EA może tworzyć dar­mowe przed­mio­ty na swoim pry­wat­nym blogu lub stron­ie, które nie sprzeda­je obec­nie na Enva­to.

6. Jestem Exclusive Author. Ktoś zaproponował mi zakup mojego przedmiotu bezpośrednio ode mnie na innych warunkach niż obecne na envato. Mogę się na to zgodzić?

Nie. Jeśli jesteś autorem na wyłączność powinieneś zwró­cić uwagę kupu­jące­mu, aby sko­rzys­tał z licencji enva­to.
Jeśli kupu­ją­cy jest zain­tere­sowany więk­szą iloś­cią licencji (np na 100 przed­miotów), to powinien skon­tak­tować się bezpośred­nio z zespołem pomo­cy enva­to. Tak jak to było w przy­pad­ku auto­ra Code­Canyon gdzie sprzedane zostało 4500 licencji w jed­ną noc :)

7. Czy mogę pozwolić innemu autorowi użyć mojego przedmiotu w ich projekcie?

Tak. Jeśli wyrazisz na to zogdę moż­na uży­wać Two­jego przed­mio­tu. Wyjątkiem są przed­mio­ty Exclu­sive.

8. Mogę zmienić typ mojego konta? Z exclusive na non-exclusive?

Tak. Musisz odczekać 30 dni zan­im zmi­any przyniosą efekt. To wpłynie na pro­cent przy­chodu, który otrzy­masz po tym jak zmienisz swój sta­tus.
Pamię­taj, że możesz posi­adać dwa kon­ta. Exclu­sive oraz non-exclu­sive.

9. Co się stanie jeśli nie będę przestrzegał wyłączności?

To zależy od rozmi­arów naruszenia wyłącznoś­ci. Two­je kon­to może zmienić sta­tus na non-exclu­sive lub w naj­gorszym wypad­ku zostać usunięte.

Źródłem wpisu jest Exclu­sive Author Infor­ma­tion.

By |2016-11-26T10:07:14+00:00Wrzesień 15th, 2015|Categories: envato, Grafika, internet|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.