Karty graficzne — rozwiewamy wszystkie Wasze wątpliwości!

Kar­ty Graficzne — Tem­at rze­ka. Obec­nie rynek kart graficznych szy­bko ule­ga zmi­anom. Postaram się opisać wszys­tko tak jas­no, aby nawet oso­ba niew­ta­jem­nic­zona w sprawy kom­put­erowe wiedzi­ała jak dobrać kartę graficzną adek­wat­ną do swoich potrzeb i jed­nos­t­ki.

Czym się kierować przy wyborze kar­ty graficznej?

Przede wszys­tkim musimy się zas­tanow­ić do czego kar­ta będzie wyko­rzysty­wana. Mniej wyma­ga­ją­cym grac­zom wystar­czą kar­ty graficzne z przedzi­ału 200zł-450zł. Nato­mi­ast “zawodowym” grac­zom potrzeb­ne są kar­ty z wyższej pół­ki cenowej i wyda­jnoś­ciowej, tj. 600zł i więcej. Należy również zwró­cić uwagę na port rozsz­erzeń jaki posi­adamy w pły­cie głównej. Jeżeli jest to PCI-Express, w tym artykule dowiesz się wszystkiego.Ostatnią ważną sprawą jest budżet jaki może­my przez­naczyć na kartę graficzną. Jeśli posi­adamy więk­szą sumkę moż­na się także zas­tanow­ić nad lep­szym chłodze­niem. Ważne jest aby posi­adać markowy zasi­lacz, ponieważ moc­na kar­ta na niemarkowym zasi­laczu bez zabez­pieczeń to śmierć dla kom­put­era.

TechReport.com sporządz­ił wykres gdzie widać jak dużo prą­du pobier­a­ją kar­ty graficzne. W try­bie małego obciąże­nia (idle) oraz maksy­mal­nego (load).

Należy pamię­tać też, że nowsze kar­ty o dużych rozmi­arach nie zmieszczą się w każdej obu­dowie.

Wyda­jność kar­ty graficznej, czyli co jest najważniejsze…

Więk­szość ludzi sądzi że im więcej kar­ta posi­a­da pamię­ci tym jest lep­sza. To twierdze­nie jest błędne! Wyda­jność kar­ty graficznej zależy głównie od rodza­ju zas­tosowanej pamię­ci oraz tak­towa­nia graficznego. Nie myśl że 8600gt 256mb (DDR3) będzie mniej wyda­j­na od 9400gt 1024mb (DDR2). Będzie na odwrót tzn. starsza 8600gt będzie ok. 3 razy wyda­jniejsza od 9400gt.
Rodza­je pamię­ci: DDR Stara pamięć wyko­rzysty­wana głównie w kar­tach AGPDDR2 Pamięć wyko­rzysty­wana głównie w kar­tach przez­nac­zonych do oglą­da­nia filmów (w grach nie sprawdza się najlepiej), DDR3 Rodzaj pamię­ci zapew­ni­a­ją­cy dobrą wyda­jność w grach (obec­nie najpop­u­larniejszy rodzaj pamię­ci), DDR4 Rzad­ko spo­tykany rodzaj pamię­ci wyko­rzysty­wany w kar­tach ATI Radeon HD3870DDR5 Obec­nie najwyda­jniejszy rodzaj pamię­ci stosowany głównie w kar­tach ATI.
Duża pamięć kar­ty graficznej jest przy­dat­na tylko przy grach w wyso­kich rozdziel­czoś­ci­ach (HD). Mając mon­i­tor w rozdziel­czoś­ci np 1280x1024 wystar­czy kar­ta z mniejszą iloś­cią pamię­ci (256–512mb), jeżeli nato­mi­ast posi­adasz mon­i­tor lub telewiz­or pracu­ją­cy w rozdziel­czoś­ci Full HD (1920x1080) do kom­for­towej gry potrzeb­na jest kar­ta z więk­szą iloś­cią pamię­ci (1024–2048mb) — nie musisz przepła­cać.
Następ­ną ważną sprawą jest obec­nie uży­wana kon­fig­u­rac­ja sprzę­towa. Znaczy to tyle, że nie warto kupować wyda­jnej kar­ty do mało wyda­jnego pro­ce­so­ra, ponieważ nie wyko­rzys­ta ona całego swo­jego potenc­jału. Np. GTS 250 do Intel Pen­tium D.

Arte­fak­ty, jak sobie z nimi radz­ić?

Arte­fak­ty — zmi­any wiz­ualne wyświ­et­lanego obrazu. Wys­tępu­ją w wielu posta­ci­ach takich jak: Przekła­ma­nia w ksz­tał­tach, przekła­ma­nia w kolorach, krop­ki na ekranie, pas­ki na ekranie, znika­jące tek­stu­ry, przeźroczyste tek­stu­ry i inne tego typu niepoprawne wyświ­et­lanie obrazu. Najczęś­ciej spowodowane są prze­grze­waniem się rdzenia i pamię­ci kar­ty graficznej. Aby uniknąć arte­fak­tów należy zaopa­trzyć się w wyda­jne chłodze­nie, bądź tanie radi­a­tor­ki na pamię­ci kar­ty graficznej. Przykład­owe arte­fak­ty:
[/fusion_builder_column][fusion_builder_column row_column_index=

ATI ver­sus Nvidia — decy­du­jące star­cie!

Trud­no jed­noz­nacznie to określić ale obec­nie kar­ty ATI są na rynku najwyda­jniejsze i w przys­tęp­nej cenie. Ist­nieje mit o sterown­ikach do kart graficznych ATI. Konkret­nie chodzi o to, że przez niedo­pra­cow­anie sterown­ików kar­ty ATI są mniej wyda­jne niż GeForce’y. Na szczęś­cie doty­czy to tylko starszych kart ATI z serii HD2xxx. Każdy ma swo­je odręb­ne zdanie na tem­at, która sta­jnie wyda­je lep­sze kar­rty grafi­ki. W jed­nym przedziale cenowym wygry­wa ATI, a w drugim GeForce — tak samo jak z AMD i Intelem. Oczy­wiś­cie również i w tej kwestii nie zabrakło Fan­Boyów…

Pamięć kar­ty graficznej, a pamięć RAM.

Z uwa­gi na to, że wiele osób wybiera niewyda­jne i nieopła­calne kar­ty na DDR 2 napisałem odpowiedź na nur­tu­jące wiele osób pytanie. Otóż jeżeli przykład­owa pły­ta głów­na obsługu­je pamięć ram typu DDR 2 (nieza­leżne ile Mhz) nie znaczy to, że kar­ta graficz­na jaką mamy zami­ar nabyć musi mieć pamię­ci DDR 2. Nieważne czy pły­ta obsługu­je pamięć ram typu DDR, DDR 2, DDR 3, może­my zain­stalować w niej kartę graficzną z dowol­nym rodza­jem pamię­ci (od DDR, aż po DDR5). Różni­ca między rodza­jem pamię­ci ram, a typem pamię­ci kar­ty graficznej nie ma żad­nego negaty­wnego wpły­wu na wyda­jność jed­nos­t­ki.

By |2016-11-26T10:07:50+00:00Czerwiec 14th, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.