Kamera IP w sieci LAN

Kam­era IP różni się od zwykłej kamer­ki inter­ne­towej tym, że do dzi­ała­nia nie wyma­ga kom­put­era. Dzię­ki takiej kamerze może­my obaczyć obraz z całego świa­ta lub sami nadawać obraz z dowol­nego miejs­ca. Kamerkę taką moż­na podłączyć tak, aby była widocz­na w całej sieci lub tylko w sieci LAN. Z artykułu dowiesz się, jak wyko­rzys­tać taką kamerkę w sieci LAN.

1.) Na początek musimy sprawdz­ić para­me­try naszej sieci. Aby tego dokon­ać musimy zal­o­gować się do pan­elu kon­fig­u­ra­cyjnego naszego routera — w tym celu poda­je­my jego adres IP w pasku przeglą­dar­ki i wpisu­je­my dane logowa­nia (domyśl­ny login to admin, hasło to 1234 — tak też będzie pewnie w Twoim przy­pad­ku):

2.) Ter­az musimy sprawdz­ić, jakie IP przy­dziela router oraz zakres adresów IP przy­dzielanych przez ser­w­er. W moim przy­pad­ku (router Edi­max) wystar­czy kliknąć na pozy­cję LAN:

3.) I ter­az przy sekcji LAN IP odczy­tu­je­my adres IP, a przy sekcji DHCP Serv­er odczy­tu­je­my zakres adresów IP przy­dzielanych przez router. Niezbędne dane zapisu­je­my (np na kartce) i zamykamy kon­fig­u­rację routera:

4.) Ter­az podłącza­my router kablem sieciowym do kamery IP i włącza­my ją. Otwier­amy przeglą­darkę i wpisu­je­my adres IP naszej kamery (powinien zostać podany w instrukcji wraz z dany­mi do logowa­nia). Logowanie najpraw­dopodob­niej nie powiedzie się — w tym celu otwier­amy Pan­el Sterowa­nia i Połączenia Sieciowe. Odna­j­du­je­my połącze­nie lokalne (nasza kamer­ka), klikamy na nie PPM i wybier­amy Właś­ci­woś­ci.

5.) Zaz­nacza­my ptaszkiem pozy­cję Pro­tokół inter­ne­towy (TCP/IP) i klikamy Właś­ci­woś­ci. W oknie wybier­amy Użyj następu­jącego adresu IP i poda­je­my adres “następ­ny” po naszym adresie IP routera np jeśli mamy IP 111.222.3.4 to wpisu­je­my 111.222.3.5:

6.) Klikamy na OK i zamykamy Pan­el Sterowa­nia. Od tej chwili otwier­a­jąc przeglą­darkę i wpisu­jąc adres IP routera, a następ­nie poda­jąc dane logowa­nia uzyskamy obraz kamery na ekranie mon­i­to­ra. Tyczy się to wszys­t­kich kom­put­erów, które podłączą się do routera — adres IP musi być dostęp­ny z tych, które router przy­dziela.

PODSUMOWANIE

Kam­era inter­ne­towa to ciekawe zas­tosowanie dla wszys­t­kich, którzy chcą pokazać dowol­ny obraz nie tylko wtedy, gdy kom­put­er jest włąc­zony. Z pewnoś­cią przy­da się ona do wielu zas­tosowań np mon­i­toringu domu czy pomieszczeń.

By |2016-11-26T10:07:32+00:00Październik 24th, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.