Joystick zamiast myszki?

W poprzedniej części artykułu na temat programu JoyToKey skupiliśmy się w całości na zastąpieniu klawiatury komputera Padem.  W tej części pokażę, jak zastąpić myszkę komputerową Joystickiem. Przydatne jest to szczególnie graczom —  nie trzeba używać myszki do obracania postaci, wystarczy do tego Pad.

1. JoyToKey

Pro­gram Joy­ToKey został po częś­ci opisany już na łamach naszego por­talu. Zachę­cam do zapoz­na­nia się z artykułem pt.  Joy­stick zami­ast klaw­iatu­ry. Dzię­ki zapoz­na­niu się z całoś­cią skon­fig­u­ru­je­my urządze­nie w pełni tak, aby wyko­rzys­tać je pod­czas gra­nia.

2. Do testu wykorzystałem zwykły tani Joy o nazwie Esperanza.

3. Gałki.

Wyko­rzys­tany przeze mnie Pad posi­a­da dwie gał­ki tzw. „grzy­b­ki” – to dzię­ki nim możli­wy jest ruch w pio­nie i poziomie tak, jak za pomocą mysz­ki. Podłącza­my go i uruchami­amy pro­gram Joy­ToKey.

4. Dodajemy Profil.

Tworzymy nowy pro­fil do naszej gry przy­ciskiem Cre­ate , a następ­nie prze­chodz­imy do zakład­ki Pref­er­ences.  Ustaw­iamy wszys­tko tak, jak na poniższym scree­nie:

5. Dodatkowe opcje.

Pozy­c­je te umożli­wia­ją nam ustaw­ie­nie „grzy­b­ka” na Joy­sticku w ten sposób, aby zachowywał się jak przy porusza­niu myszką (oś X i oś Y). Oczy­wiś­cie nie ustaw­iamy wszys­t­kich pozy­cji – te wybrane zostaną wyszczegól­nione.

6. Analog jako mysz.

Może­my wybrać, który ana­log ma nam posłużyć jako mysz. Ja wybrałem ana­log prawy – sko­ro jestem pra­woręczny to mysz też trzy­mam w prawej ręce. Klikamy na Axis3(<0) i prze­chodz­imy o zakład­ki Sto­su­je­my takie ustaw­ie­nie, jak na scree­nie poniżej.

Zatwierdza­my ustaw­ienia i dwuk­likiem prze­chodz­imy do pozy­cji Axis3(>0). Ustaw­ie­nie przestaw­ione jest na scree­nie poniżej:

Gotowe. Ruchy „lewo-pra­wo” mamy już ustaw­ione. Dlaczego pozy­c­ja Cur­sor Move­ments ustaw­iona jest na 70 i -70  ? Już wyjaś­ni­am – te funkc­je może­my ustaw­ić wedle upodobań – jest to szy­bkość kur­so­ra. Dla wygody najpewniej jest ustaw­ić jakąś wartość i po pros­tu ją przetestować. Wartoś­ci opty­matne to grani­ca 70 i -70 oraz 80 i -80.

Przyszedł czas na ruch „góra-dół”. Aby skon­fig­urować ten sposób porusza­nia odna­j­du­je­my pozy­cję Axis6(<0). Mody­fiku­je­my ter­az szy­bkość kur­so­ra „góra-dół”. Odpowia­da za to funkc­ja Wheel Rota­tion:

Edy­tu­je­my ter­az Axis6(>0) (może­my zas­tosować ustaw­ienia takie, jak poniżej):

Edy­tu­jąc ustaw­ienia Axis3 i Axis6 pamię­ta­jmy o tym, aby pier­wsza podana wartość zawsze była ujem­na, a dru­ga doda­nia (kole­jność jest na screenach zachowana). Dzię­ki temu unikniemy kom­p­likacji np. mysz­ka będzie porusza­ła się tylko w jed­nym kierunku.

Wszys­tkie ustaw­ienia mamy już poprawnie przy­go­towane. Zapiszmy je. Min­i­mal­izu­jąc pro­gram włącza­my dowol­ną grę i sprawdza­my efek­ty. Przetestowałem dzi­ałanie tych ustaw­ień w grze Far­Cry 2.
Ustaw­ienia te warto połączyć z ustaw­ieni­a­mi klaw­iszy i guzików – odsyłam do poprzed­niej częś­ci artykułu. Wszys­tkim grac­zom życzę nato­mi­ast przy­jem­niej zabawy.

By |2016-11-26T10:07:23+00:00Luty 20th, 2015|Categories: hardware, News|Tags: , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. […] Sprawdź kole­jny tuto­rial Joy­stick zami­ast mysz­ki. […]

  2. […] poprzed­nich arty­ku­łach opi­sy­wa­li­śmy, jak skon­fi­gu­ro­wać pro­gram Joy­To­Key, aby przy jego pomo­cy korzy­stać z kom­pu­tera wyko­rzy­stu­jąc pada. W dzi­siej­szym […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.