Joystick zamiast klawiatury — tutorial

Temat tego artykułu może wydać się co niektórym dosyć dziwny – joystick zamiast klawiatury? Jedni mogą powiedzieć – po co? Dlaczego? Już wyjaśniam – zastąpienie klawiatury joystickiem dedykowane jest przede wszystkim graczom, którzy chcą pograć w swoje ulubione gry joystickiem ( lub padem). Gracze dobrze wiedzą, że wiele gier nie posiada takich opcji, które umożliwiają ustawienie sterowania na innym urządzeniu, niż klawiatura. W poradniku zobaczycie, jak za pomocą jednego programu zastąpić sterowanie klawiatury joystickiem. Oczywiście pokazany sposób nie odnosi się tylko i wyłącznie do gier – możemy sterować urządzeniem także w innych programach lub nawet z poziomu pulpitu – zależy od tego, jakie przypiszemy klawisze.

Artykuł oprę na sys­temie Win­dows 7 oraz na prostej grze Son­ic Adven­ture 2, w której nie ma możli­woś­ci zmi­any klaw­iatu­ry na inne urządze­nie.

 • Zaczy­namy od pobra­nia pro­gra­mu Joy­ToKey w wer­sji tri­al, która w zupełnoś­ci wystar­czy do domowych zas­tosować i testów. Pro­gram pobier­amy z tej strony: http://hostuje.net/file.php?id=7e14c7f7f5090a9e4dd4868e1eb0c5dc
 • Pobrane archi­wum wystar­czy roz­pakować w dowolne miejsce na dysku twardym i uru­chomić plik .exe – pro­gra­mu się nie instalu­je.
 • Ter­az uruchami­amy naszą grę i prze­chodz­imy do sterowa­nia. W moim przy­pad­ku w grze Son­ic Adven­ture 2 wyglą­da to tak:
Sonic

Jak widać wybranie innej opcji niż Key­board jest nie możli­we.

 • Przyjrzyjmy się sterowa­niu – jak widać, każ­da czyn­ność ma przyp­isany swój klaw­isz co jest zobra­zowane nawet rysunka­mi. W tej częś­ci sterowa­nia nic nie musimy zmieni­ać, ponieważ te klaw­isze przyp­isze­my w Uruchami­amy więc pro­gram – widz­imy jego główne okno:ssa
 • Postępu­jąc tak, jak na rysunku powyżej, zakładamy nowy pro­fil np. z tytułem gry, którą będziemy kon­fig­urować. U mnie przykła­dem jest pro­fil Toin ;-)

Zakładam, że joy­stick mieliśmy już wcześniej podłąc­zony do kom­put­era – musi zostać prze­cież poprawnie wykry­ty przez sys­tem i nasze opro­gramowanie.

 • Popa­trzmy ter­az na zakład­kę Joy­stick 1 – tutaj mamy po kolei wyp­isane klaw­isze naszego Pada, który musimy odpowied­nio skon­fig­urować. Wystar­czy, że naciśniemy dowol­ny klaw­isz na naszym urządze­niu, to zostanie na podświ­et­lony na żół­to - dzię­ki temu wiemy, który klaw­isz za co odpowia­da:

ssa1

 • Prze­jdźmy więc do zaz­nac­zonego klaw­isza POV – na moim joy­sticku odpowia­da on za ruch w górę. Dwuk­likiem otwier­amy więc kole­jne okienko da tego guzi­ka – zobaczymy coś takiego:

ssa2

 • W sekcji Key­board emu­la­tion: Basic widz­imy kil­ka pozy­cji z okienka­mi, w których wszędzie wid­nieje pozy­c­ja Dis­abled. To właśnie te pola są nam potrzeb­ne, pozostałe może­my zostaw­ić w spoko­ju i nic tam nie zmieni­ać. Co praw­da wystar­czy edy­tować jed­no pole z napisem Dis­abled – no chy­ba, że chce­my jed­ne­mu guzikowi przyp­isać kil­ka innych, ale nie oto tutaj chodzi:

ssa3

 • Tak, jak prezen­tu­je to powyższy screen przyp­isu­je­my literę taką, jaka odpowia­da w grze za poruszanie się do przo­du. W naszym przy­pad­ku jest to lit­era
 • Gdy już pier­wszy klaw­isz mamy przyp­isany, ana­log­icznie postępu­je­my z pozostałym klaw­isza­mi zwraca­jąc uwagę na to, jaka lit­era z klaw­iatu­ry odpowia­da sterowa­niu w grze. Tak jak już wspom­ni­ałem pro­gram ofer­u­je nam ułatwie­nie – jeśli nie wiemy, który klaw­isz z listy odpowia­da za daną funkcję, po pros­tu naciskamy go i podświ­etli się on na żół­to. Wtedy np. naciska­jąc przy­cisk „w dół” na joy­sticku dowiemy się, który przy­cisk z listy odpowia­da właśnie za tą oper­ację.
 • Gdy wszys­tkie klaw­isze mamy już skon­fig­urowane zapisu­je­my zmi­any SAVE.
 • Na koniec min­i­mal­izu­je­my pro­gramik do zasob­ni­ka i włącza­my grę ciesząc się z praw­idłowo skon­fig­urowanego sterowa­nia. Pamię­ta­jmy o tym, że pod­czas gra­nia pro­gram musi pra­cow­ać, nie może­my go wyłączyć! Inaczej utracimy możli­wość sterowa­nia padem.

Sprawdź kole­jny tuto­r­i­al Joy­stick zami­ast mysz­ki.

 

By |2016-11-26T10:07:25+00:00Wrzesień 30th, 2014|Categories: hardware, News|Tags: , , , |1 komentarz

1 komenarz

 1. […] już na łamach naszego por­talu. Zachę­cam do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem pt.  Joy­stick zami­ast kla­wia­tury. Dzię­ki zapo­zna­niu się z cało­ścią skon­fi­gu­ru­jemy urzą­dze­nie w pełni tak, […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.