Jak zmienić Windows XP w Windows 7

Win­dows 7 pod­bi­ja rynek, szturmem próbu­jąc zdobyć jak najwięk­szą liczbę użytkown­ików. Co jed­nak, jeśli nasza maszy­na jest za sła­ba na nowy sys­tem lub nie mamy na niego pieniędzy? Wcale nie musimy opier­ać się na piractwie i ścią­gać sys­tem. Może­my w prosty sposób prze­r­o­bić naszego kochanego XP, żeby wyglą­dał jak Sev­en. W artykule pokażę,  jak m.in zmienić motyw graficzny (tzn. theme), zmienić ekran star­towy i ikony.

1.)Pier­wszy krok to mody­fikac­ja sys­te­mu, żeby możli­wa była insta­lac­ja moty­wów nie pod­pisanych cyfrowo przez MS. Jeśli mamy Xp z Ser­vice Pack­iem 2 to pobier­amy TEN PLIK i wrzu­camy do kat­a­logu C:\WINDOWS\system32 (najlepiej przed sko­pi­owaniem zro­bić kopię pod­mieni­anego pliku — uxtheme.dll). Jeśli posi­adamy Xp z Ser­vice Pack­iem 3, to sprawa jest prost­sza, pobier­amy tylko TEN PLIK, uruchami­amy i potwierdza­my zami­anę pliku uxtheme.dll. Potem restar­tu­je­my kom­put­er i może­my mody­fikować themesy. Gdy­by sys­tem z jakich kol­wiek przy­czyn nie chci­ał przyjąć nowego moty­wu to pobier­amy jeszcze TEN PLICZEK i po roz­pakowa­niu instalu­je­my (w paczce 2 wer­sje insta­la­cyjne x64 i x86).

2.)Nasz sys­tem jest już odpowied­nio zmody­fikowany, pora prze­jść do konkret­nych dzi­ałań. Na początek musimy pobrać paczkę z moty­wa­mi, ikon­a­mi i pozostały­mi ele­men­ta­mi. Wszys­tko zna­jdziemy w jed­nej paczce DO POBRANIA TUTAJ , a opisy­wać będę każdy ele­ment osob­no.

Zmi­ana moty­wu (theme)

Od zmi­any moty­wu zaczniemy nasz ekspery­ment. Po pobra­niu podanej wyżej pacz­ki roz­pakowu­je­my ją np na pul­pit. W środ­ku ujrzymy taką oto zawartość:


Każdy z fold­erów odpowia­da za wygląd naszego sys­te­mu. W pier­wszym kroku zain­stalu­jmy czcion­ki, żeby nasza kom­pozy­c­ja po zain­stalowa­niu nie wyglą­dała a’la Win­dows 98. Wchodz­imy więc do folderu Fonts, klikamy na zawarte w fold­erze samoroz­pakowu­jące się archi­wum i instalu­je­my.

*Przyszła pora na doin­stalowanie moty­wu (themes’u). Otwier­amy fold­er Theme, w środ­ku widz­imy archi­wum z taką samą nazwą, klikamy na nie i instalu­je­my.

[note]Nie zmieni­a­jmy domyśl­nej ścież­ki insta­lacji moty­wu, bo jest ona prawidłowa![/note]

Po zain­stalowa­niu moty­wu powin­no pokazać nam się stan­dar­d­owe okienko Właściwości:Ekran — zatwierdza­my wtedy naszą nową kom­pozy­cję. Nasam koniec zain­stalu­jmy jeszcze dodatek do upięk­szenia naszego sys­te­mu. Otwier­amy w tym celu fold­er o nazwie Iconized Taskbar Hack. W środ­ku zna­j­du­je się wpis do rejestru. Dwu klikiem doda­je­my go do naszego rejestru. Prze­chodz­imy jeszcze do folderu o nazwie Styler Tool­bar i instalu­je­my plik First Install Me. Po zain­stalowa­niu dwu klikiem instalu­je­my archi­wum zna­j­du­jące się w tym samym fold­erze, co wcześniej wspom­ni­any plik. Ter­az uruchami­amy ponown­ie sys­tem, powin­niśmy zobaczyć m.in nowe menu start i cały wygląd sys­te­mu:

[note]Przedstawiony wyżej screen jest tylko przykła­dem, który ma pokazać jak wyglą­da zmienione m.in menu start i ikony. O zmi­an­ie ikon przeczy­tasz niżej[/note]

Zmi­ana domyśl­nych ikon

Przyszła kolej na zmi­anę ikon. Wygląd mamy już zmieniony, ale stare ikony mogą “męczyć oko”.  Pobier­amy w tym celu TEN PROGRAM do zmi­any ikon. Pro­gram jest w wer­sji prób­nej, ale to nie powin­no w niczym przeszkadzać. Po pobra­niu instalu­je­my pro­gram.

Kole­jnym krok­iem jest pobranie ikon takich, jak w Win­dows 7. Zna­jdziemy je TUTAJ. Roz­pakowu­je­my pobrane ikony w wyraźnie miejsce np na pul­pit. Ter­az otwier­amy pobrany pro­gram do zmi­any ikon, w głównym menu pro­gra­mu klikamy na Add Icon Pack­ege i z menu wybier­amy Install from disk. W otwartym oknie zna­j­du­je­my fold­er z roz­pakowanym wcześniej ikon­a­mi i zna­j­du­je­my plik o nazwie Sev­en­VG (to nasze ikony) i otwier­amy. W oknie pro­gra­mu powinien pokazać się zestaw ikon o nazwie Sev­en­VG, wybier­amy ten właśnie zestawi klikamy na Apply Icon Pack­age. Właśnie zmie­nil­iśmy nasze ikony.

Zmi­ana ekranu star­towego

Ostat­nim ele­mentem jest zmi­ana ekranu star­towego sys­te­mu XP. Dokon­amy tego przy pomo­cy TEGO PROGRAMIKU. Odpalamy pro­gram. Tak wyglą­da jego menu główne:

Ter­az pobier­amy ekran star­towy  TEGO LINKU i po pobra­niu dwu klikiem go otwier­amy. Otworzy nam się pro­gram Tune­Up wraz z wyborem ekranu star­towego:

Pozostało nam tylko kliknąć na Zain­staluj i cieszyć się nowym ekranem star­towy a’la Win­dows 7 :)

PODSUMOWANIE

Dzię­ki metodom opisanym przez mnie wyżej bez prob­le­mu może­my odmienić naszego starego XP.  Jeśli intere­su­je Cię więk­sza por­c­ja ele­men­tów do rozbu­dowy wyglą­du sys­te­mu, zapraszam na stronę http://www.deviantart.com/

By |2016-11-26T10:07:53+00:00Kwiecień 21st, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |9 komentarzy

9 komentarzy

 1. covalic 28/04/2010 w 22:14 - Odpowiedz

  Zacznę od tego że jeżeli ktoś ma za słabą maszynę na insta­lację W7 to nie wyda­je mi się aby insta­lac­ja wodotrysków miała jakikol­wiek sens. W XP odkąd pamię­tam zaraz po insta­lacji zawsze wyłącza­łem Lunę, sys­tem ma dzi­ałać, nie wyglą­dać — moim zdaniem.
  Poza tem­atem. Nowa odsłona strony. Bard­zo przy­jem­na i prze­jrzys­ta. Grat­u­lu­ję wyboru dobrego the­ma.

 2. aa 14/01/2011 w 18:22 - Odpowiedz

  wyszstko fajnie itd, ale mam prob­lem z czcionka­mi. Wszys­tkie niby zmieniłam, ale niek­tóre cią­gle są jakieś takie duże…

 3. piotr 25/06/2011 w 11:45 - Odpowiedz

  Jak to wszys­tko przy­wró­cić z powrotem ma prob­lem tylko z wyświ­et­laniem okienek w pasku, kiedyś były sze­rok­ie a ter­az są małe kwadraci­ki

 4. Adam 16/12/2011 w 15:24 - Odpowiedz

  Bard­zo przy­datne i wszys­tko pięknie dzi­ała :D

 5. p2tomi 15/01/2012 w 14:40 - Odpowiedz

  DZie­ki

 6. Laudrup 21/01/2012 w 15:50 - Odpowiedz

  Witam! A ja tak trochę z innej becz­ki: chci­ałbym się Was zapy­tać, co trze­ba zro­bić, aby w Win­dows 7 lista przyp­ię­tych pro­gramów była pogru­biona jak na jed­nym z obrazków powyżej. Kwes­t­ia kos­me­ty­ki menu start, ale przed for­matem miałem tak ustaw­ione, a ter­az nijak nie mogę do tego dojść :)
  Poz­draw­iam.

 7. czacha520 28/02/2012 w 17:22 - Odpowiedz

  A czy będzie moż­na znowu zmienić na nor­mal­nego xp?

 8. Michał 24/09/2012 w 21:38 - Odpowiedz

  A moż­na dać inny link bo przyklej.pl zostało zamknięte

 9. Najnowsze hacki do gier za darmo 25/04/2013 w 11:03 - Odpowiedz

  Siema, zawsze bezpłatne hac­ki zna­jdziecie na mojej stronce.

  Ztrudzeni szukaniem czitów do two­jej ukochanej gry?

  Wejdź tę stronę i ściąg­nij za dar­mo to co chcesz!

  Najlep­sze hac­ki w sieci tylko dla Pol­s­ki zna­jdziecie na mojej
  wit­rynie.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.