Jak zmienić kolor tła w danym folderze?

Zapewne zas­tanaw­iałeś się kiedykol­wiek, czy moż­na zmienić tło w danym fold­erze. Z reguły tło jest białe, może się okazać nudne i monot­onne dla niek­tórych posi­adaczy kom­put­erów. Jest sposób na to, żeby korzys­tanie z naszego kom­put­era i przeglą­danie danych nie było monot­onne i żeby nie opier­ało się tylko na jed­nym kolorze. Przed­staw­ię małą sztuczkę, dzię­ki której bez prob­lemów moż­na zmienić tło danego folderu…

1.)Tworzymy na dowol­nym dysku naszego kom­put­era dowol­ny fold­er o dowol­nej nazwie, które­mu chce­my zmienić tło. Przed mody­fikacją należy w tym fold­erze umieś­cić zdjęcie/obrazek, który ma nam posłużyć jako tło. W moim przy­pad­ku jest to fold­er o losowej nazwie didi:

2.)Pora na uczynie­nie naszego fold­era folderem sys­te­mowym. Klikamy więc na menu i wybier­amy . W okienku Uruchami­an­ie wpisu­je­my frazę cmd i wciskamy Enter:

3.)W linii pole­ceń, która nam się pokaże wpisu­je­my: attrib +s d:\didi (zami­ast d:\didi wpisać należy lokaliza­cję wcześniej stwor­zonego folderu):

4.)Zamykamy wier­sz pole­ceń. Nasz fold­er stał się właśnie folderem sys­te­mowym. Ter­az tworzymy np na pulpicie dowol­ny plik tek­stowy i wpisu­je­my do niego dane takie jak na scree­nie poniżej:

[note]Zamiast obraz.jpg należy wpisać nazwę włas­nego obrazu, który został wrzu­cony do folderu, w którym zmieni­amy tło. Nie należy zapom­nieć również o właś­ci­wym rozsz­erze­niu naszego obrazu (w moim przy­pad­ku jest to jpg).[/note]

5.)Całość zapisu­je­my pod nazwą desktop.ini do naszego folderu (w moim przy­pad­ku folderu didi).

6.)Nasze tło zostało zmienione. Jeśli nie widać zmi­an, wystar­czy ponown­ie otworzyć fold­er:

[note]Tło nie musi być wcale obrazem, może to być dowol­ny kolor. Żeby ustaw­ić kolor zami­ast tła wystar­czy, że w notat­niku, w którym wpisy­wal­iśmy kod do zmi­any tła (screen z notat­ni­ka wyżej) zmien­imy ostat­nią lin­ijkę kodu (pod­kreślona na czer­wono) na którąś z podanych niżej (w kodzie jest zero, nie liter­ka O):

0x00000000   = czarny

0x000000FF  = czer­wony

0x00C000C0  = różowy

0x00FF0000   = niebies­ki

0x0000FF00  = zielony

Oczy­wiś­cie wcześniej musimy wyka­sować z kodu lin­ijkę bo inaczej nie ujrzymy koloru, tylko obraz, który zas­tosowal­iśmy wcześniej.[/note]

By |2016-11-26T10:07:53+00:00Kwiecień 12th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |2 komentarze

2 komentarze

 1. Michał 06/08/2010 w 15:07 - Odpowiedz

  To był jeden z plusów sys­temów Win­dows 9x. Moż­na było za pomocą kreato­ra dos­tosowywa­nia fold­erów zmienić tło folderu.

  • winrarus 07/06/2012 w 20:03 - Odpowiedz

   @Michał, poprawka: jedynie Win­dows 98 i Me. :]
   Rzecz faj­na, lecz jak dla mnie zupełnie nieprzy­dat­na…

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.