Jak zainstalować phpBB by przemo

phpbb-logo-przemo_1193360190Skrypt phpBB to gotowy sys­tem zarządza­nia i prowadzenia forum. Jest jed­nym z najpop­u­larniejszych i co ważne bezpłat­nym. Ofer­u­je wiele dodatków przez co jest naprawdę god­ny uwa­gi. Jest kil­ka wer­sji zmody­fikowanych, lecz naj­ciekawszą jest wer­s­ja by prze­mo, która łącznie zaw­iera około 300 dodatków z możli­woś­cią wyłączenia w pan­elu admi­na. Niek­tórym może spraw­ić prob­lem z insta­lacją dlat­ego opisze dokład­nie jak ja to robię, a korzys­tać będę z ser­w­era home.pl. Właśnie… z ser­w­era. Otóż to będzie jedyne w co trze­ba zain­west­ować (lub sko­rzys­tać bezpłat­nych ser­w­erków). W każdym  razie musi speł­ni­ać następu­jące warun­ki:

PHP 3.0.9
MySQL — dostęp do jed­nej bazy danych (wer­s­ja co najm­niej 3.22)

lub
Post­greSQL w wer­sji co najm­niej 7.0.3.

Oczy­wiś­cie insta­lac­je moż­na przeprowadz­ić również lokalnie, aby sprawdz­ić funkcjon­al­ność forum. Chy­ba najłatwiej do tego użyć serv­er Kras­nal. No ale nas intere­su­je aby nasze forum było zain­stalowane na zewnętrznym ser­w­erze — gotowe do korzys­ta­nia w sieci.

[note]Najpierw ściąg­nij skrypt, który będziemy instalować phpBB by prze­mo 2.03mb.

Przy­da się również pro­gram do wysła­nia skryp­tu na ser­w­er filezil­la 3.82mb.[/note]

Być może wielu z Was ma ser­w­er w home.pl więc pokażę co trze­ba tam zro­bić, aby założyć bazę danych. Inni usłu­go­daw­cy ofer­u­ją podob­ne możli­woś­ci więc napewno sobie poradzi­cie.

Zakładanie bazy danych w home.pl

baza1

Oczy­wiś­cie aby taką bazę danych założyć najpierw trze­ba mieć miejsce wyku­pi­one na ser­w­erze. Jeżeli już mamy to logu­je­my się na home.pl i wybier­amy Kon­fig­u­rac­ja WWW, następ­nie po lewej Kon­fig­u­rac­ja SQL. Jak widać mam już 3 bazy danych, w moim przy­pad­ku są to 3 osob­ne strony. Klikamy na Dodaj.baza2

W miejs­cu gdzie mamy Hasło wpisu­je 12345678 (i to będzie nasze hasło). A w opisie np. moje forum. Zapisz. Powin­no się ukazać coś takiego:

baza3

Gotowe. Do insta­lacji forum będziemy potrze­bowali nazwy bazy danych iphon3g (dlaczego taka? bo już wcześniej nazwę kon­ta w home.pl taką podałem) i hasło: 12345678.

Wysyłanie plików na ser­w­er

filezilla1

Podob­nie zalogu­jesz się do kon­ta innego usłu­go­daw­cy.

Po zal­o­gowa­niu się na swo­je kon­to utworzyłem fold­er “forum” i tam wrzuce wszys­tkie pli­ki, które wcześniej roz­pakowałem phpBB by prze­mo. Wyglą­da to dokład­nie tak:

file

Insta­lac­ja phpBB by prze­mo

Gdy wszys­tkie pli­ki mamy już na ser­w­erze może­my uro­chomić pro­ces insta­lacji. W przegladarkę wpisu­je­my adres, w moim przy­pad­ku to:

Widz­imy tabele, która trze­ba wypełnić. Wyko­rzys­tu­je­my do tego gotowe już infor­ma­c­je, czyli nazwa bazy danych, hało, mail itp.

przemo

Zaczy­namy insta­lację. Jeżeli dane są poprawne to powin­na nam sie ukazać infor­ma­c­ja:

Kon­to admin­is­tra­to­ra zostało utwor­zone. W tej chwili pod­sta­wowa insta­lac­ja jest zakońc­zona. Pamię­taj o sprawdze­niu Kon­fig­u­racji Głównej i zmi­an­ie tych opcji, które tego wyma­ga­ją. Pamię­taj też o sprawdze­niu w Pan­elu Admin­is­tra­cyjnym w sekcji “Kon­tro­la Sys­te­mu” czy wyma­ga­jące tego pli­ki i kat­a­lo­gi w kat­a­logu forum mają prawa do zapisu, w prze­ci­wnym wypad­ku część funkcji nie będzie dzi­ałać praw­idłowo.
Dzięku­je­my, za wybór phpBB mod­i­fied by Prze­mo. ”

Aby dostać się do pan­ela admin­is­tra­cyjnego wpisu­jesz:

Hasło i login admin­is­tra­to­ra taki jaki podałeś przy insta­lacji.

Powodzenia :)

By |2016-11-26T10:07:59+00:00Lipiec 12th, 2009|Categories: internet, News|Tags: |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] na ser­w­er i zabier­amy się do tworzenia bazy danych czyli dokład­nie tak jak ja to zro­biłem w jak zain­stalować phpBB by prze­mo. Fold­er na ser­w­erze nazy­wam “noah”. Po wgra­niu się wszys­tkiego na ser­w­er wpisu­je­my […]

Komentarze zostały wyłączone.