Wirusy — usuwamy je przy pomocy skanera Live CD

Każdy z nas miał do czynienia z różny­mi wirusa­mi, robaka­mi czy tro­jana­mi. Najtrud­niejszy sce­nar­iusz przy­chodzi jed­nak wtedy, gdy upartego szkod­ni­ka nie może­my się pozbyć z sys­te­mu. Może się zdarzyć taka sytu­ac­ja, że wirus uloku­je się w pamię­ci czy w autostar­cie. Taki intruz stanie się prak­ty­cznie niewykry­wal­ny z poziomu uru­chomionego sys­te­mu, ale jeśli uda się go wykryć — może­my mieć prob­lem z jego usunię­ciem, ponieważ pod­czas star­tu sys­te­mu znów się uak­ty­wni. Dlat­ego w tym porad­niku opiszę, jak pozbyć się uciążli­wych wirusów przy pomo­cy anty­wirusa w wer­sji Live CD. Oznacza to, że sys­tem zostanie przeskanowany zan­im jeszcze uru­chomiony zostanie sys­tem, a co za tym idzie — wirusy “mieszka­jące” w pamię­ci nie uak­ty­wnią się. Wyko­rzys­tamy dar­mowy skan­er anty­wiru­sowy Kasper­sky Res­cue Disk 10.

POBIERAMY I NAGRYWAMY OBRAZ

1.) Kasper­sky Res­cue Disk 10 może­my pobrać korzys­ta­jąc z tej strony 

http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/kav_rescue_10.iso

Pobrany plik jest w postaci obrazu ISO. Korzys­ta­jąc z Win­dows 7 nagry­wamy obraz na płytkę CD przy pomo­cy narzędzia do nagry­wa­nia obrazów, które wbu­dowane jest w sys­temie. Aby to zro­bić, klikamy na pobrany obraz prawym przy­ciskiem mysz­ki i wybier­amy pozy­cję Otwórz za pomocą, na następ­nie wybier­amy narzędzie do nagry­wa­nia obrazów:

haslo nagraj

2.) Gdy płytę z anty­wirusem mamy już nagraną, przyszedł czas na jej uru­chomie­nie. Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er i prze­chodz­imy do BIOS-u (najczęś­ciej pod­czas uruchami­a­nia kom­put­era wystar­czy naciskać klaw­isz F1, F2 lub DEL — infor­ma­c­ja, jaki klaw­isz nacis­nąć powin­na być wyświ­et­lona na dole ekranu pod­czas włącza­nia kom­put­era) i tam ustaw­iamy bootowanie z pły­ty CD. Jeśli nie wiesz, jak ustaw­ić bootowanie w swoim kom­put­erze, odsyłam do naszego artykułu, w którym jest wszys­tko omówione.

URUCHAMIAMY SKANER Z PŁYTY CD

3.) Na ekranie powin­niśmy zobaczyć ekran główny, który zachę­ca nas, abyśmy nacis­nęli jak­iś klaw­isz, nim upłynie czas na ekranie. Naciskamy więc dowol­ny klaw­isz, aby prze­jść dalej:

KRD10 1

4.) Na kole­jnym ekranie zostaniemy poproszeni o wybór języ­ka. Nieste­ty ale na liś­cie nie ma języ­ka pol­skiego. Wybier­amy więc dowol­ny język, który najlepiej zrozu­miemy. Zakładam, że wybiera­cie ang­iel­s­ki, więc i ja wybier­am ten oto język:

KRD10 2

5.) Zobaczymy ter­az umowę licen­cyjną. Musimy ją potwierdz­ić, aby kon­tyn­uować skanowanie. Naciskamy więc cyfrę 1 tak, jak to zaz­nac­zone jest na scree­nie, aby prze­jść do kroku następ­nego:

KRD10 3

6.) Po potwierdze­niu umowy zobaczymy okno zaw­ier­a­jące try­by uru­chomienia skan­era. Dla wygody lep­iej uru­chomić stan­dar­d­owy tryb graficzny tak, jak to pokazane jest na poniższym scree­nie:

KRD10 4

7.) Skan­er rozpoczy­na swo­je dzi­ałanie. Musimy więc spoko­jnie poczekać, aż zostanie załad­owany — infor­mu­je nas o tym biały pasek postępu. Z reguły nie zaj­mu­je to więcej niż kil­ka min­ut:

KRD10 5

8.) Za chwilę sys­tem skan­er Live zostanie załad­owany. Musimy jeszcze poczekać, aż zostaną wykryte dys­ki naszego kom­put­era. Z reguły nie trwa to zbyt dłu­go — zależy to od szy­bkoś­ci zarówno naszej maszyny, jak i napę­du, w którym zna­j­du­je się pły­ta:

KRD10 6

9.) Dys­ki zostały wykryte poprawnie i cały sys­tem został poprawnie wczy­tany. Klikamy więc na ikonę skan­era aby rozpocząć. Najpierw jed­nak musimy zak­tu­al­i­zować bazę wirusów — niezbędne jest więc połącze­nie z inter­netem:

KRD10 7

10.) W kole­jnym oknie może­my obser­wować postęp aktu­al­iza­cji bazy wirusów. Z racji, iż całość odby­wa się z pły­ty CD, aktu­al­iza­c­ja może się znaczą­co wydłużyć od kilku do nawet kilku­nas­tu min­ut. U mnie pobier­ała się z reguły około 5–7 min­ut, więc nie ma aż takiej tragedii:

KRD10 8

11.) Ostat­ni krok to zaz­nacze­nie dysków, które mają być przeskanowane. Z reguł lep­iej jest zaz­naczyć wszys­tkie pozy­c­je tak, jak na scree­nie poniżej ja zaz­naczyłem. Dodatkowo oprócz dysków przeskanowany zostanie autostart i pamięć. Klikamy na Start Objects Scan i rozpoczy­namy skanowanie:

KRD10 9

12.) Całą pro­ce­durę skanowa­nia może­my obser­wować w okienku. Gdy skan­er coś wykry­je, zostaniemy o tym poin­for­mowani . Z reguł zagroże­nia powin­ny zostać usunięte automaty­cznie. Po zakończe­niu skanowa­nia opuszcza­my skan­er i wyj­mu­je­my płytę z napę­du:

KRD10 10

O usuwa­niu innego typu wirusów pub­likowal­iśmy już kil­ka artykułów np o usuwa­niu rootk­itów , a także o walce z wirusem Sal­i­ty . Pro­ponu­ję i z tymi artykuła­mi się zapoz­nać — mogą okazać się przy­datne w usunię­ciu wirusa.

By |2016-11-26T10:07:27+00:00Wrzesień 8th, 2013|Categories: News, software|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.