Jak usunąć wirusa Sality

Sal­i­ty to  wirus infeku­ją­cy m.in pli­ki .exe , niek­tóre jego odmi­any infeku­ją również pli­ki .dll. Sal­i­ty infeku­je więc pli­ki wykony­walne. Usuwanie tego wirusa jest dosyć trudne i czasochłonne. Przed­staw­ię w kilku prostych krokach, jak pozbyć się tego paskudzt­wa. Nieste­ty, jeśli mamy na dysku jakiekol­wiek dane w postaci rar, exe, jpeg itd Sal­i­ty je najpraw­dopodob­niej zain­fekował. Trze­ba będzie je usunąć. Objawa­mi tego wirusa jest m.i to, że nie moż­na otwier­ać stron pro­du­cen­tów anty­wirusów, może nie dzi­ałać Menadżer Zadań i Rejestr.  Prze­jdźmy ter­az do rzeczy…

1.)Paskudzt­wa może­my pozbyć się na kil­ka sposobów. Najlep­szą metodą w wypad­ku infekcji jest for­mat wszys­t­kich dysków i par­ty­cji bez oszczędza­nia jakichkol­wiek plików. Meto­da jest dobra dla osób nie mają­cych na dysku zbyt ważnych danych. Ale co, jeśli mamy ważne dane i nie chce­my ich usunąć? Zrób­my ich kopię zapa­sową, jeśli może­my uru­chomić kom­put­er. Kopii nie zapisu­jmy na ŻADNEJ par­ty­cji ani dysku! Najlepiej na pen­drive lub pły­tach.

-[note]uważa­jmy, co kopi­u­je­my! Nie kopi­u­je­my żad­nych .exe, rarów i aplikacji! Ostrożnie, żeby nie naro­bić sobie bała­ganu na nowo postaw­ionym systemie.[/note]

2.)Kole­jnym sprawd­zonym sposobem jest pobranie jakiejkol­wiek bootowal­nej dys­try­bucji anty­wirusa np z tej strony. Nagry­wamy pobrany przez nas pro­gram na płytkę. Do tego celu musimy użyć jakiegokol­wiek zdrowego kom­put­era. Po wypale­niu płyt­ki odpalamy ją na zain­fekowanym kom­put­erze (ustaw­iamy najpierw odczyt z CD/DVD!).

3.)Najlep­szym rozwiązaniem jest pobranie kilku dys­try­bucji i przeskanowanie nimi na zmi­anę kom­put­era. Skanu­je­my tak dłu­go, aż nie wykryją żad­nego wirusa. Wszys­tkie wykryte pli­ki mają zostać usunięte.

4.)Jeśli po skanowa­niu nie może­my uru­chomić kom­put­era, musimy go napraw­ić z poziomu insta­la­to­ra XP (o tym chy­ba nie trze­ba pisać, wystar­czy wybrać opcję Napraw [tę drugą oczy­wiś­cie]).

5.)Na sam koniec po przeskanowa­niu kom­put­era pobrany­mi anty­wirusa­mi, skanu­je­my jeszcze kom­put­erTYM NARZEDZIEM

6.)Gdy pro­gramy nie zna­jdą już nic na naszym kom­put­erze,  przeskanu­jmy go dla pewnoś­ci jeszcze jakimś anty­wirusem, który moż­na zain­stalować, sprawdźmy poprawność dzi­ała­nia kom­put­era i przeczyśćmy go np dar­mowym Ad Aware.

By |2014-10-23T19:46:23+00:00Kwiecień 5th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , |10 komentarzy

10 komentarzy

 1. Lord MadDogJin 17/05/2011 w 10:49 - Odpowiedz

  Witaj. Jestem juz po calym skanowa­niu i czyszcze­niu tego syfu. Dzie­ki pomo­cy zna­jomego infor­maty­ka. Na te strone trafilem szuka­jac odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie jak po tym wszys­tkim napraw­ic pli­ki exe? Zami­ast exe jest #xe i nie moge otworzyc prak­ty­cznie zad­nych pro­gramow ani gier, dodam, ze nie moge ich usunac poniewaz kom­put­er pozy­czylem od bra­ta i nie mow­ilem mu o wirusie, kto­ry chy­ba sam sprowadzilem… Potrafisz mi pomoc? Poz­draw­iam

 2. Artus2007 17/05/2011 w 10:56 - Odpowiedz

  Wyda­je mi się, że takich plików nie da się już chy­ba napraw­ić. Sal­i­ty zaraża prak­ty­cznie wszys­tkie pli­ki exe i rar więc takie plik nada­ją się już tylko do ska­sowa­nia.

 3. WindowsKiller 28/05/2011 w 08:37 - Odpowiedz

  Witaj,
  Czy ten sposób dzi­ała też na Win­dows 7?
  Pytam na wszel­ki wypadek jak­bym miał tego wirusa

 4. Artus2007 28/05/2011 w 12:07 - Odpowiedz

  Wszys­tko powin­no dzi­ałać. Nie wiem nato­mi­ast, jak to jest w przy­pad­ku Naprawy z poziomu insta­la­to­ra (w Win­dows 7).

 5. QuarePL 10/06/2012 w 21:26 - Odpowiedz

  Są jakieś inne sposo­by żeby pli­ki ura­tować?
  Czy pro­gram com­bofix lub podob­ny może takie robacz­ki wykryć?
  Czy ten wirus obciąża kom­put­er? (wol­niej chodzi Mniej wol­nego miejs­ca na dysku itp)

 6. Pan dziobak 10/06/2012 w 21:30 - Odpowiedz

  Czy ten wirusik infeku­je zdję­cia pliku “RC2”? (lub CR2)

 7. Aneta 18/01/2015 w 14:08 - Odpowiedz

  Sal­i­tyKilles załatwił całą sprawę i odzyskałam sys­tem bez potrze­by for­matu

 8. nicram jakot 17/05/2016 w 11:16 - Odpowiedz

  i tu się autor myli w 100% nie wie co pisze co dos­al­i­ty -żaden for­mat czy par­ty­c­je nowe po instalce nic nie dają — .oleś! zas­tanów się 1000,razy zan­im coś napiszesz .

  • nicram jakot 17/05/2016 w 11:18 - Odpowiedz

   do sal­i­ty — byka zro­biłem .

 9. Artus2007 18/05/2016 w 12:29 - Odpowiedz

  Kole­ga wyżej chy­ba sam nie wie, co mówi…w takim razie uważasz, że zaraże­nie tym wirusem rów­na się z wywale­niem HDD do śmiet­ni­ka?

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.