Jak usunąć hasło w systemie Windows?

Wielu z was mogła się zdarzyć taka sytu­ac­ja, iż zapom­nieli hasła do swo­jego kom­put­era. Pier­wsze co nam może przyjść do głowy to…format dysku i nowa insta­lac­ja sys­te­mu. Nie, nie nie — nie o tym jest ten porad­nik. Pokażę wam tutaj, jak całkiem bez­piecznie usunąć stare, zapom­ni­ane hasło z sys­te­mu przy pomo­cy bootowal­nej płyt­ki z narzędzi­a­mi diag­nos­ty­czny­mi. Do tego celu wyko­rzys­tamy  zestaw  o nazwie ULTIMATE BOOT CD . Przy pomo­cy jed­nego z pro­gramów zawartych w tym zestaw­ie usuniemy hasło i bez prob­le­mu dostaniemy się do naszego kom­put­era. Sztucz­ka dzi­ała na pewno na Win­dows XP, Vista i 7. Całość zaprezen­tu­je na Win­dows XP. Nie testowałem usuwa­nia hasła na Win­dows 8, więc nie wiem, czy tam pora­da się sprawdzi. Zapraszam do przeczy­ta­nia porad­ni­ka.

1.) Pier­wszy krok to pobranie obrazu z narzędzi­a­mi diag­nos­ty­czny­mi. Może­my to zro­bić na dar­mowej stron­ie pro­du­cen­ta

 

Jeśli korzys­tamy z Win­dows XP to obraz może­my nagrać dowol­nym pro­gramem do nagry­wa­nia obrazów np Alco­hol 120%. Proś­ciej jest w Win­dows 7/Vista — wystar­czy, że prawym klaw­iszem myszy klikniemy na obraz i z menu Otwórz za pomocą wybierze­my narzędzie do nagry­wa­nia obrazów, które wbu­dowane jest w sys­temie:
haslo nagraj

2.) Nagry­wamy obraz. Płyt­ka ta od razu stanie się bootowal­na, więc wystar­czy w BIOS ustaw­ić start z pły­ty. Jest o tym mowa na naszym blogu. U mnie efekt zapom­ni­anego hasła wyglą­da tak, jak na scree­nie poniżej. Wpisu­je hasło i nic — dosta­ję info, że jest niepoprawne. Całość pokazana jest na maszynie vir­tu­al­nej!:

haslo 1

3.) Gdy bootowanie z pły­ty mamy już ustaw­ione, a pły­ta zna­j­du­je się w napędzie, ukaże się nam okno z UBCD — prze­chodz­imy do diag­nos­ty­ki dysku więc wybier­amy HDD:

haslo 2

4.) Następ­nie prze­chodz­imy do pozy­cji Data Recov­ery, by odszukać nasze opro­gramowanie:

haslo 3

5.) Ter­az wybier­amy Offline NT Pass­word % Reg­istry Edi­tor i potwierdza­my klaw­iszem Enter. Ta aplikac­ja pomoże nam usunąć zapom­ni­ane hasło. Po wybra­niu pozy­cji za chwilkę ukaże się czarne okno z prze­latu­ją­cy­mi biały­mi napisa­mi. Po chwili, gdy ekran się zatrzy­ma zobaczymy listę ist­nieją­cych par­ty­cji. Wybier­amy tą, na której mamy zain­stalowany sys­tem — z reguły obok niej fig­u­ru­je napis BOOT. Wpisu­je­my więc 1 i naciskamy Enter:

haslo 5

6.) Dru­gi krok infor­mu­je nas, abyśmy wybrali miejsce, gdzie są pli­ki rejestru. W XP powin­na być to ścież­ka Windows/system32/config   Jeśli mamy inny sys­tem to pro­gram powinien tą ścieżkę pokazać. Wpisu­je­my więc tą nazwę lub Y i naciskamy Enter. Pro­fi­lak­ty­cznie lep­iej będzie, jak wpisze­my cała nazwę — przy skró­tach mogą wysy­pać się błędy:

haslo 6

7.)  Edy­tu­je­my kole­jne pli­ki sys­te­mowe, więc wpisu­je­my ponown­ie 1 i naciskamy Enter:

haslo 7

8.) Ter­az poda­je­my nazwę użytkown­i­ka (w moim przy­pad­ku Admin­is­tra­tor) i naciskamy Enter. Następ­nie w celu usunię­cia hasła wpisu­je­my znów 1 i potwierdza­my Enterem:

haslo 8

9.) Jeszcze pozostała nam opc­ja Pass­word Reset więc i ją wybier­amy poda­jąc 1 i potwierdza­jąc Enterem:

haslo 9

10.) Dostaniemy stosowne info, że hasło zostało wyczyszc­zone:

haslo 10

11.) Nie pozostało nam nic innego jak zapisanie zmi­an, czyli:

* opuszcza­my menu wpisu­jąc wykrzyknik ! i potwierdza­my klaw­iszem Enter

* z menu, które nam się ukaże wychodz­imy wpisu­jąc literkę q i potwierdza­my Enterem

*  zapisu­je­my zmi­any wpisu­jąc literkę y i potwierdza­my Enterem po raz kole­jny

* PC powinien uru­chomić się sam — jeśli się tak nie stanie: wyj­mu­je­my płytę i uruchami­amy ponown­ie bądź sto­su­je­my się do komu­nikatów na ekranie

***ISTOTNA UWAGA***

Jestem autorem tego porad­ni­ka, jest więc on moją włas­noś­cią, jak i włas­noś­cią ser­wisu toin.plKopi­owanie w całoś­ci, jak i w częś­ci­ach jest bez naszej zgody zabro­nione!

By |2016-11-26T10:07:27+00:00Wrzesień 1st, 2013|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.