Jak ustawić bootowanie w biosie

Kole­jność uruchami­anych urządzeń przed włącze­niem się sys­te­mu moż­na ustaw­ić w biosie. Cza­sa­mi zmi­ana kole­jność przyspiesza załad­owanie się sys­te­mu, a cza­sa­mi zmi­ana jest koniecz­na jeśli chce­my np zain­stalować sys­tem z pły­ty cd/dvd. Opisze jak szy­bko i łat­wo dostać się do opcji Boot Pri­or­i­ty przed­staw­ia­jąc najczęś­ciej uży­wane sys­te­my BIOS.

Czym jest BIOS ?

[note]BIOS (akro­n­im ang. Basic Input/Output Sys­tem – pod­sta­wowy sys­tem wejś­cia-wyjś­cia) to zapisany w pamię­ci stałej zestaw pod­sta­wowych pro­ce­dur pośred­niczą­cych pomiędzy sys­te­mem oper­a­cyjnym a sprzętem. Jest to pro­gram zapisany w pamię­ci ROM (Read Only Mem­o­ry – pamięć tylko do odczy­tu) pły­ty głównej oraz innych urządzeń takich jak kar­ta graficz­na. źródło: wikipedia[/note]

Najczęś­ciej stosowane BIOS-y:

Przy włącze­niu kom­put­era zobaczysz logo firmy:

1. Amer­i­can Mega­trends (AMI)

2. Phoenix Tech­nolo­gies (Phoenix BIOS)

3. Award Soft­ware Inter­na­tion­al (połączył się z Phoenix w 1998 roku)

Ustaw­ie­nie boot-owa­nia

1. Amer­i­can Mega­trends (AMI)

Aby dostać się do ustaw­ień bio­su wciśnij DEL.

Ustaw dokład­nie tak jak na scree­nie:

2. Phoenix Tech­nolo­gies (Phoenix BIOS)

3. Award Soft­ware Inter­na­tion­al

Pamię­taj aby zapisać zmi­anę ustaw­ień: F10

By |2016-11-26T10:07:56+00:00Styczeń 11th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , , , |19 komentarzy

19 komentarzy

 1. […] wystar­czy już tylko ustaw­ić w biosie aby USB star­tował jako pierw­szy (?), o ile ma taką opcję. Pozostałe kro­ki już są znane, star­tuje zwykła instal­ka […]

 2. Artus2007 03/04/2010 w 19:06 - Odpowiedz

  bard­zo przy­datne zwłaszcza dla osób nie zna­ją­cych się na Biosie lub dla tych, którzy niewiedzą jak ustaw­ić bootowanie w swoim biosie.

 3. […] 1.)Pierw­szym krok­iem, jakim należy zro­bić, to ustaw­ić w biosie bootowanie z CD/DVD (Jak ustaw­ic bootowanie dowiesz sie z tego tem­atu). […]

 4. […] 1.)Zacznijmy od ustaw­ienia bootowa­nia — prze­czytasz o tym TUTAJ. […]

 5. […] komen­tarza: Zobacz też: Jak ustaw­ić bootowanie w biosieKole­jność uruchami­anych urządzeń przed włącze­niem się sys­te­mu moż­na ustaw­ić w biosie. […]

 6. […] 3.) Jak widać złośli­wy kod został wykry­ty, lecz nie został usunię­ty. Musimy więc posi­adać płytkę z sys­temem XP. Uruchami­amy więc ponow­nie kom­puter i prze­chodzimy do bio­su (Zazwyczaj klaw­iszem DEL lub F2 ; infor­macja jaki wcis­nąć klaw­isz pojaw­ia się na samym początku star­tu kom­putera). Ter­az ustaw­iamy bootowanie z pły­ty o czym prze­czytamy TUTAJ. […]

 7. […] 2.) Po nagra­niu bootu­je­my z płyt­ki kom­puter. O tym, jak ustaw­ić bootowanie dowiesz się Z TEGO TEMATU. […]

 8. […] Pierw­szym krok­iem, jaki musimy wykon­ać w tej kwestii to ustaw­ie­nie odczy­tu z pły­ty. Musimy więc ustaw­ić Bios tak, aby na pierw­szym miej­scu odczy­ty­wał dane z pły­ty z sys­temem XP. O tym, jak to zro­bić opisu­je­my szczegółowo W TYM TEMACIE. […]

 9. […] 4.) Kopi­u­je­my pobrany pro­gram na dys­kietkę, uruchami­amy ponow­nie kom­puter i prze­chodzimy do bio­su. Musimy ustaw­ić odczyt z dys­kietki. O tym, jak to zro­bić prze­czytasz TUTAJ. […]

 10. Xaolos 18/08/2010 w 21:37 - Odpowiedz

  Bard­zo pomogło.

 11. […] do bio­su. Tam ustaw­iamy sek­wencję bootowa­nia na CD/DVD (jak to zro­bić szczegółowo opisane jest TUTAJ). Wkładamy płytę z pro­gramem do napę­du i uruchami­amy z niej […]

 12. WindowsKiller 29/05/2011 w 14:06 - Odpowiedz

  […] Co do insta­lacji systemu/uruchomienia z pły­ty to nie muszę zmieni­ać ustaw­ień?

 13. Artus2007 08/06/2011 w 12:19 - Odpowiedz

  Jeśli Twój bios jest automaty­cznie ustaw­iony na rozruch z pły­ty to nic nie musisz zmieni­ać. Sprawdzisz to wkłada­jąc płytę do napę­du i uruchami­a­jąc z niej kom­put­er — jeśli wys­tar­tu­je to ustaw­ienia są poprawne.

 14. […] w BIOS-ie ustaw­ić start kom­putera z pły­ty CD. Jak to zro­bić, dowiesz się z tego artykułu KLIK […]

 15. Pawlo@@ 16/10/2011 w 10:44 - Odpowiedz

  Jak na ten czas bard­zo przy­datne nadal w 100%

 16. […] Jak ustaw­ić bootowanie w biosie […]

 17. […] Usta­wiamy booto­wa­nie w BIOS tak, aby kom­pu­ter został uru­cho­miony naj­pierw z pły­ty DVD, która zaw­iera sys­tem. Jeśli nie wiesz, jak zmie­nić kolej­ność booto­wa­nia zapra­szam do tego arty­kułu: http://toin.pl/1383/jak-ustawic-bootowanie-w-biosie/ […]

 18. […] Usta­wiamy booto­wa­nie w Bio­sie na start z pły­ty CD/DVD. Jeśli nie wiesz, jak to zro­bić odsy­łam do arty­kuły na naszym por­talu http://toin.pl/1383/jak-ustawic-bootowanie-w-biosie/ […]

 19. […] z pły­ty CD. Jeśli nie wiesz, jak usta­wić booto­wa­nie w swoim kom­pu­te­rze, odsy­łam do naszego arty­kułu, w któ­rym jest wszys­tko […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.