Jak ukryć swoje ip?

Cenisz sobie prywatność? Chciałbyś być anonimowy w sieci podczas przeglądania stron czy pobierania plików ? Nic nie stoi na przeszkodzie aby skorzystać z takich możliwości. Z pomocą przyjdzie nam program o nazwie Steganos Online Sheild, który w bardzo prosty sposób „zatuszuje” nasz dotychczasowy adres IP i zastąpi go „wirtualnym”.

1.)    Pro­gram Steganos Online Shield może­my pobrać np. z dar­mowej wit­ryny instal­ki
http://www.instalki.pl/programy/download/Windows/zabezpieczajace/Steganos_Online_Shield_VPN.html
2.)    Instalu­je­my pro­gram i od razu przys­tępu­je­my do dzi­ała­nia. W zasob­niku sys­te­mowym zobaczymy czer­woną ikonkę co oznacza, że w tej chwili nie jesteśmy w try­bie anon­i­mowoś­ci:
steganos
3.)    Na razie zostawmy taki tryb i sprawdźmy, jaki rzeczy­wiś­cie posi­adamy adres IP. Może­my sko­rzys­tać np. ze strony www.adres-ip.pl i tam widz­imy nasz adres IP wraz z lokaliza­cją na mapie. W moim przy­pad­ku jest to mias­to Gniezno :

adres-ip
4.)    Włącza­my tryb anon­i­mowy. W tym celu klikamy PPM na ikonkę pro­gra­mu w zasob­niku sys­te­mowym i wybier­amy pozy­cję Shield On. Od tej chwili ikon­ka z czer­wonej zmieni się w zieloną:
shield-on
5.)    Po chwili automaty­cznie zostanie nam przyz­nany adres IP na potrze­by ukry­wa­nia się. W moim przy­pad­ku po prze­jś­ciu ponown­ie na stronę sprawdza­nia adresu widać wyraźnie, że IP uległo zmi­an­ie a moja lokaliza­c­ja została prze­nie­siona gdzieś w okolicę Niemiec. Anon­i­mowość dzi­ała poprawnie:
moje-ip
6.)    Jeśli chce­my ustaw­ić inny kraj jako lokaliza­cję docelową wystar­czy, że prawym klikiem otworzymy aplikację w zasob­niku sys­te­mowym i wybierze­my pozy­cję Shield loca­tion. Do wyboru mamy kil­ka różnych państw takich, jak Niem­cy, Japonia, Franc­ja czy Meksyk. Po wybra­niu państ­wa adres IP wraz z lokaliza­cją na mapie od razu ule­ga zmi­an­ie:
shield-location
7.)    Jeśli chce­my w każdej chwili może­my wyłączyć anon­i­mowość klika­jąc na
shield-off

By |2016-11-26T10:07:15+00:00Kwiecień 23rd, 2015|Categories: News, software|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.