Jak szybko pobierać z Wrzuty i YouTube

Aby pobier­ać pli­ki z pop­u­larnych ser­wisów, nie potrze­bu­je­my spec­jal­nych pro­gramów. Moż­na to zro­bić szy­bko i przy­jem­nie mody­fiku­jąc link, lub wchodząc na odpowied­nią stronę. Poniżej przed­staw­ię sposób dla Wrzu­ty oraz YouTube-a.

Dla obu poniższych sposobów wyma­gane jest zain­stalowane środowisko Java

Przy obu sposobach może wyświ­etlić nam się poniższy komu­nikat. W takim wypad­ku zaz­nacza­my pole wyboru i klikamy Run

Pobieranie z Wrzu­ty:

1. Otwier­amy na stron­ie plik, który chce­my pobrać.

2. Ter­az musimy zmody­fikować link w przeglą­darce. Mianowicie doda­je­my literkę “d” (bez cud­zysłowu) przed słowem wrzu­ta w adresie. Przykład:

Ory­gi­nal­ny link:

Zmody­fikowany:

http://w728.dwrzuta.pl/audio/5liSuw42BEz/a.k._1974_-_dolphins_in_my_bathroom

3. Naszym oczom ukaże się strona na której musimy kliknąć:

Jeśli plik nie został jeszcze przetwor­zony w bazie danych dwrzu­ta, również klikamy “pobierz plik”, a pobieranie rozpocznie się, gdy pasek postępu zostanie zapełniony.

Pobieranie z YouTube:

1. Wchodz­imy na tą stronę: http://www.keepvid.com/

2. W niebieskie pole wkle­jamy link do wideo z YouTube

3. Po chwili zostaną wygen­erowane lin­ki.

4. Moż­na również przyśpieszyć ten pro­ces prze­cią­ga­jąc przy­cisk zna­j­du­ją­cy się koło loga na stron­ie:

na pasek zakładek. Gdy będziemy zna­j­dować się na YouTube wystar­czy kliknąć na Keep It! na pasku.

Zapraszam do komen­towa­nia

By |2016-11-26T10:07:40+00:00Wrzesień 10th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. slasho 11/09/2010 w 00:32 - Odpowiedz

    Bard­zo mi się przy­da Two­ja meto­da pobiera­nia, dzię­ki.

  2. artus2007 11/09/2010 w 17:18 - Odpowiedz

    sposo­by stare, ale pop­u­larne :)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.