Jak sprawdzić zajęty port?

Zajęty port może generować konflikty. Wówczas nie będziemy mogli zagrać w grę przez sieć lub nawet wysłać plik przez komunikator. Jak sprawdzić, który port jest wykorzystywany przez aplikacje? Jak go odblokować lub zamienić? O tym ten poradnik na przykładnie odświeżonej wersji gry Heroes of Might & Magic IIIHD Edition.

Niek­tóre aplikac­je korzys­ta­ją z portów, które umożli­wia­ją np grę online. Chci­ałbym pokazać na przykładzie Heroes of Might & Mag­ic IIIHD Edi­tion jak odblokować możli­wość gry przez sieć.

Sprawdźmy, które porty potrze­bu­ją “hirołsi”.

heroes3-porty

Ten komu­nikat wyświ­etlił się po wciśnię­ciu “Gra wieloosobowa” w menu gry. W momen­cie pisanie tego porad­ni­ka gra jest w wer­sji v1.13. Czyli po pier­wszym patchu. W poprzed­niej wer­sji (zaraz po wypuszcze­niu przez steam) takiego komu­nikatu nie było. Więc może­my liczyć na to, że gra (choć stara) będzie się rozwi­jać o nowe funkcjon­al­noś­ci i ułatwienia.

1. Namierzamy, które porty są zajęte.

Najpierw musimy uru­chomić wier­sz pole­ceń. W tym celu wciśnij kom­bi­nację znaków

Kombinacja dwóch klawiszy.

Kom­bi­nac­ja dwóch klaw­iszy.

Wpisu­je­my CMD.

Następ­nie komendę, która pokaże nam porty, a także aplikac­je z nich korzys­ta­jące.

netstat -aon

Intere­su­je nas stan “Nasłuchi­wanie”.  Wiemy już, które porty wyko­rzys­tu­je nasza gra, więc wyszuka­jmy je w tym zestaw­ie­niu.

Kolorem czer­wonym (1) zaz­naczyłem numery portów, które obec­nie są wyko­rzysty­wane w sys­temie.
Nato­mi­ast niebies­ki (2) wskazu­je aplikac­je, które z tych portów korzys­ta­ją. Jest to kolum­na PID.
Zielony (3) wskazu­je port gry, który praw­dopodob­nie będzie zablokowany. Zaraz się przekon­amy czy tak jest. Chodzi o 27015. Jak znaleźć aplikację, która go bloku­je?
Do tego właśnie jest potrzeb­ny iden­ty­fika­tor PID.

2. Identyfikator PID aplikacji.

Wiemy już, że jeden z portów gry może być wyko­rzys­tany. Czy na pewno tak jest?
Uru­chom man­ag­er zadań sys­te­mu i sprawdź.

Najłatwiej będzie jak klikniesz prawym przy­ciskiem myszy w dol­ny pasek sys­te­mu i wybierzesz man­ag­er. Choć kom­bi­nac­ja znaków Ctrl+Alt+Delete też zadzi­ała.

start

Ter­az najważniejsze. W oknie man­agera zadań domyśl­nie kolum­na PID może nie być włąc­zona. Dlat­ego wybierz “widok” następ­nie “wybierz kolum­ny…
Pojawi się następu­jące okno, gdzie możesz zaz­naczyć kolum­nę PID.

manager

Ter­az prze­jdź do zakład­ki “pro­cesy” i wyszukaj nr PID aplikacji, która wyko­rzys­tu­je port 27015 gry.

W oknie pro­cesów intere­su­je nas PID 1864 czyli ten, który zaz­naczyłem na scree­nie wier­sza pole­ceń na zielono.

procesy

Jak widać takiego pro­ce­su nie ma. Więc nasz port w tej chwili nie jest blokowany. Gra będzie dzi­ałać gdy tylko porty odbloku­je­my na routerze (jeśli go posi­adamy). Zielona strza­ł­ka oznacza miejsce gdzie pro­ces 1864 powinien się zna­j­dować gdyż kolum­na PID ustaw­iona jest od najwięk­szej liczy do najm­niejszej.

3. Jak odblokować porty gry na routerze?

Musimy najpierw się zal­o­gować na router. W tym celu sprawdź w instrukcji obsłu­gi, który adres trze­ba wpisac w przeglą­darkę aby wyświ­etlił się dostęp do pan­ela admin­is­tra­to­ra. Być może w Twoim mod­elu pod urządze­niem jest nakle­j­ka, która infor­mu­je jaki jest adres urządzenia i hasło.
Na blogu opisy­wal­iśmy już sposo­by przekierowywa­nia portów na mod­elu dlink oraz neti­aspot.

W moim przy­pad­ku to router Cis­co Linksys gdzie domyśl­nym adresem jest 192.168.1.1
Login i hasło: admin

Po zal­o­gowa­niu prze­chodz­imy do “aplikac­je i gry” lub “appli­ca­tions & gam­ing” w zależnoś­ci od języ­ka.
Następ­nie “Przekierowanie poje­dynczego por­tu”.
linksys

Na powyższym scree­nie zaz­naczyłem, które porty należy odblokować aby zagrać w heroes3.
W pier­wszej kolum­nie jest opis więc może­cie te reguły nazwać dowol­nie.

Adres ip trze­ba wpisać tego kom­put­era na którym będzie gra uru­chomiona. Moż­na to sprawdz­ić adres ip swo­jego kom­put­era w następu­ją­cy sposób.

W połączeni­ach sieciowych klikamy prawym przy­ciskiem myszy na nasze połącze­nie (ikonę) i wybier­amy “stan”. Pojaw­ia się stan połączenia (okno prawe), wciskamy “szczegóły…” i pojaw­ia się okno lewe.
adres-ip

Kole­jnym sposobem jest uży­cie wier­sza pole­ceń wpisu­jąc komendę

ipcon­fig /all

ipconfig

Jak widać mój adres ip wysyłany przez router to 192.168.1.104 i taki właśnie wpisu­je w ustaw­ienia routera.

Po przekierowa­niu portów, uruchami­amy grę. Wybier­amy “gra wieloosobowa”.
Gdy już nastąpi połącze­nie z innym graczem może pojaw­ić się jeszcze komu­nikat zapory sys­te­mu win­dows.

zapora

Oczy­wiś­cie musimy aplikacji zez­wolić na dostęp.

By |2016-11-26T10:07:22+00:00Luty 26th, 2015|Categories: internet, News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. artur 27/02/2015 w 18:06 - Odpowiedz

    Bard­zo przy­datne. Nie każdy ma taki sam router więc warto poprzeglą­dać nasze artykuły. Sytu­ac­ja kon­fig­urowa­nia wyglą­da wszędzie podob­nie, różnią się jedynie adresy IP i wygląd pan­elu.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.