Jak sprawdzić mac adres oraz ip?

Ja korzys­tam w win­dows 7, na innym będzie bard­zo podob­nie, gdyż uży­je­my skró­tu klaw­is­zowego.

MAC adres to unika­towy ciąg znaków kar­ty sieciowej, radiowej wifi lub routera, każ­da ma inny. Może Ci się przy­dać, aby skon­fig­urować router lub przekazać usłu­go­daw­cy inter­ne­towe­mu na co ma wysyłać neta (syg­nał).

1. Jak sprawdzić mac adres na routerze?

Jeśli zakupiłeś router to w więk­szoś­ci przy­pad­ków adres mac jest na spodzie urządzenia. Więc jeśli chcesz zak­tu­al­i­zować swo­je dane u usłu­go­daw­cy inter­ne­towego to właśnie ten adres powinieneś podać. Cza­sem wid­nieją dwa adresy oznac­zone jako WAN i LAN. Nas będzie intere­sował WAM gdyż to właśnie to por­tu wan będzie wpię­ty kabel inter­ne­towy.

mac

Często nr seryjny jest podobny do mac adresu.

Częs­to nr seryjny jest podob­ny do mac adresu.

Cza­sem bywa tak, że mac adres jest zaniżony lub zawyżony (końcówka adresu). Wów­czas trze­ba wejść w ustaw­ienia routera i w zakład­ce Net­work (zależy od pro­du­cen­ta routera). Lecz w więk­szoś­ci urządzeń się zgadza z nakle­jką.

2. Jak sprawdzi mac adres na karcie sieciowej oraz bezprzewodowej?

Do tego będziemy musieli sko­rzys­tać z komendy w wier­szu pole­ceń CMD. Jest to najlep­szy sposób, gdyż każdy sys­tem Win­dows, mimo że jest podob­ny to troszkę inaczej się odczy­tu­je adres mac uży­wa­jąc okienek. Najważniejsza komen­da w tym przy­pad­ku to:

Kombinacja dwóch klawiszy.

Kom­bi­nac­ja dwóch klaw­iszy.

Pojawi się okienko, w którym wpisu­je­my CMD.

cmdTer­az trze­ba wpisać komendę:

ipconfig /all

Po wciśnię­ciu Enter pojawi nam się wiele różnych infor­ma­cji na tem­at połączeń prze­wodowych jak i wifi. W tym przy­pad­ku szukamy wifi.

mac_adres

 

Nato­mi­ast w przy­pad­ku kar­ty sieciowej (tej podłąc­zonej po kablu) nasz adres będzie widoczny pod “Połącze­nie lokalne”.

mac_adres2

Ta meto­da pomoże Ci odnaleźć adresy fizy­czne urządzeń, które chcesz połączyć np z routerem, gdyż korzys­tasz z fil­tracji po adresie mac w routerze.

Pod­sumowu­jąc. Mac adres (adres fizy­czny) jest ciągiem znaków, który jest niepow­tarzal­ny. Będziemy musieli go znaleźć gdy:
1. Zakupimy router i trze­ba go skon­fig­urować. Usłu­go­daw­ca inter­ne­towy tylko na pod­staw­ie adresu mac będzie mógł wysłać syg­nał (inter­net).

2. W ustaw­ieni­ach routera zabez­pieczymy dostęp do wifi przez fil­trację adresów mac. Żeby wskazać routerowi jakie adresy mac ma wpuszczać, a jakie nie.

By |2016-11-26T10:07:24+00:00Październik 17th, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] jak zna­leźć adres mac? tutaj porad­nik. […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.