Jak sobie poradzić z zaschniętym tuszem?

Z pewnoś­cią każde­mu z nas zdarza, że w drukarce zaschną tusze. Objaw­ia się to głównie tym, że drukar­ka zbyt dłu­go pozosta­je nieuży­wana. Druku­jąc w ten sposób może­my jedynie zobaczyć dzi­wne pas­ki na papierze, brak wydruku bądź inne niedo­god­noś­ci. W tym celu musimy wyczyś­cić dysze tak, aby nie pozostał w nich zaschnię­ty tusz. Z artykułu dowiesz się, jak wyczyś­cić dysze w drukarkach, które mają głow­icę odd­zielaną od kar­tidży, jak i w takich, które mają głow­ice z nimi zin­te­growane.

[note]Własnoręczne czyszcze­nie dyszy kar­tridży nie jest czymś skom­p­likowanym. Musimy zaopa­trzyć się w płyn do udraż­ni­a­nia głow­ic np Rock­et lub Noz­zle. Takie płyny może­my kupić na alle­gro bądź w różnych sklepach kom­put­erowych. Przy­da nam się także spodek (nakręt­ka) od słoi­ka, plas­tikowa strzykawka z igłą i gumowa rur­ka (np wentyl). [/note]

CZYSZCZENIE DYSZ DRUKAREK Z ODDZIELANYMI GŁOWICAMI

1.) W pier­wszym kroku należy włączyć drukarkę i poczekać, aż tusze ustaw­ią się w pozy­cji takiej, abyśmy mogli je bez trudu wyciągnąć. W niek­tórych drukarkach głow­ica automaty­cznie ustawi się w takiej pozy­cji, aby moż­na było kardridże od razu wyciągnąć. W innych przy­pad­kach musimy w opc­jach drukar­ki lub drukowa­nia prze­jść do kreato­ra wymi­any pojem­ników — wtedy głow­ica ustawi się pozy­cji umożli­wia­jącej ich wyciąg­nię­cie. Tego kroku nie da się zilus­trować, ponieważ w każdym mod­elu wyglą­da to inaczej:

2.) Tak wyciąg­nięte pojem­ni­ki wkładamy na spodek, do którego wle­wamy 3–4 mm płynu do udroż­ni­a­nia dysz (najlepiej każdy pojem­nik do osob­ne­go spod­ka). Pojem­ni­ki pozostaw­iamy w takiej pozy­cji przez około 12 godzin:

3.) Wyczyszcze­niu pod­damy też samą głow­icę. Po wyciąg­nię­ciu jej odkładamy ją na papierową ściereczkę, aby nie nabrudz­ić tuszem. W strzykawkę nabier­amy 5–7 ml płynu do udraż­ni­a­nia głow­ic, a na igłę nakładamy gumową rórkę, a następ­nie tak przy­go­towaną strzykawkę przykładamy do jed­nego króć­ca głow­icy i wstrzyku­je­my płyn. Wstrzyku­je­my go, ąz zobaczymy, że wylatu­je sam płyn bez tuszu. Metodę pow­tarza­my dla każdego króć­ca:

4.) Po około 12 godz­i­nach zamon­tuj głow­icę wraz z pojem­nika­mi w drukarce i sprawdź, czy wydru­ki są poprawne. W tym celu wydrukuj prób­ny wydruk.

CZYSZCZENIE DYSZ DRUKAREK Z ZINTEGROWANYMI GŁOWICAMI

1.) Włącza­my drukarkę i wyj­mu­je­my kar­tridże (postępu­je­my w ten sam sposób, jak w punkcie 1 poprzed­niej częś­ci artykułu). Jeśli nasze pojem­ni­ki są drob­nie zanieczyszc­zone, wle­wamy do spod­ka trochę płynu do udroż­ni­a­nia głow­ic i wkładamy papierowy ręcznik. Na to kładziemy pojem­nik, który jest zanieczyszc­zony. Jeśli mamy kil­ka pojem­ników, każdy wkładamy do osob­ne­go spod­ka:

2.) W takim stanie pozostaw­iamy tusze na około 2 godziny. Następ­nie po upły­wie tego cza­su oko­lice dysz przecier­amy suchym ręcznikiem:

3.) Jeśli tusze są bard­zo moc­no zaschnięte, prze­chodz­imy do punk­tu 1 tej częś­ci artykułu z tym, że pojem­ni­ki wkładamy do samego płynu bez uży­cia ściereczek. W takim układzie dysze zostaną zanur­zone całkowicie, a nie będą opier­ane na ściereczkach. W takim stanie również pozostaw­iamy je na około 12 godzin, potem wycier­amy i wkładamy do drukar­ki.

4.) Jeśli po zas­tosowa­niu się do powyższych metod nadal nie może­my drukować poprawnie, jedynym wyjś­ciem (oprócz wymi­any pojem­ników) będzie przeczyszcze­nie ich w wan­nie ultra­dźwiękowej za pomocą fal ultra­dźwiękowych. W tym celu lep­iej udać się do spec­jal­nego ser­wisu.

PODSUMOWANIE

Czyszcze­nie i kon­serwac­ja drukar­ki powin­na być naszym obow­iązkiem. Nikt z nas nie chce prze­cież kupować nowego sprzę­tu. Dokłada­jmy więc wszel­kich starań, aby sprzęt dzi­ałał jak najlepiej. Użytkown­ik musi pamię­tać, że mimo tego, iż artykuł został opra­cow­any bard­zo dokład­nie, sam bierze odpowiedzial­ność za wykony­wane czyn­noś­ci.

By |2016-11-26T10:07:33+00:00Lipiec 31st, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Adam 08/02/2015 w 11:37 - Odpowiedz

    wal­czę z zaschnię­tym 10-let­nim tusze HP 78, póki co idzie magen­ta ale się nie pod­da­ję.
    Płyn udraż­ni­a­ją­cy, para wod­na.. póki co na ten egzem­plarz to za mało

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.