Problem z wyłączaniem PC?

Częs­to zdarza nam się sytu­ac­ja, kiedy to wyłącza­my kom­put­er, a on na wyłącze­nie po pros­tu nie reagu­je. Po kilku sekun­dach lub min­u­tach może wyświ­etlić się komu­nikat o kończe­niu jakiegokol­wiek pro­ce­su lub po pros­tu będziemy nadal widzieć pul­pit sys­te­mu Win­dows. Z takim “upor­czy­wym” zamykaniem może­my sobie łat­wo poradz­ić.

1.)Z reguły pod­czas wyłącza­nia PC może nam się ukazać okienko doty­czące zamyka­nia jakiegoś pro­ce­su. Wyglą­da to mniej więcej w ten sposób:

2.) Jed­nym ze sposobów pozby­cia się uciążli­wych pro­gramów to ich samodzielne zamykanie. Z reguły jest to pomoc­ne wtedy, gdy na ekranie nie wyświ­etli się żaden komu­nikat o zamykanym pro­gramie. Jeśli komu­nikat się ukaże (jak wyżej), wtedy zamykanie innych nie ma sen­su. Wraca­jąc do sytu­acji, kiedy żad­nych komu­nikatów nie ma, prze­chodz­imy do Menedżera zadań (ALT+CTRL+DEL):

3.) Ter­az uważnie przyglą­damy się pro­ce­som, które są przez nas uru­chomione. W moim przy­pad­ku jest to Admin­is­tra­tor. Ter­az musimy kole­jno zmykać te pro­cesy — jeśli aku­rat uda nam się zamknąć wadli­wy pro­ces jako pier­wszy , to sys­tem od razu rozpocznie pro­ce­durę zamyka­nia.

4.) Warto też tak zmody­fikować rejestr sys­te­mu Win­dows, aby ten samodziel­nie zamykał pro­gramy, które nie są automaty­cznie zamykane. W tym celu prze­chodz­imy do edy­to­ra rejestru (START–>Uruchom–>wpisujemy reged­it):

5.) W edy­torze rejestru rozwi­jamy następu­jącą gałąź:

[note]

HKEY_USERS\.DEFAULT\CONTROL PANEL\DESKTOP

[/note]

I odna­j­du­je­my wartość: AutoEnd­Tasks  otwier­amy ją dwuk­likiem i zmieni­amy jej wartość z 0 (zero) na 1

6.) Od ter­az gdy jak­iś pro­gram napot­ka prob­lem pod­czas zamyka­nia, zostanie automaty­cznie zamknię­ty, a kom­put­er zostanie wyłąc­zony.

PODSUMOWANIE

Pro­gramy, które nie zamyka­ją się automaty­cznie spraw­ia­ją wiele kłopotów. Dokonu­jąc mody­fikacji rejestru wszys­tkie wadli­we pro­gramy będą zamykane automaty­cznie.

By |2016-11-26T10:07:29+00:00Luty 2nd, 2012|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , |3 komentarze

3 komentarze

  1. Ola 19/03/2012 w 19:43 - Odpowiedz

    Artus2007, to są świetne porady. Naprawdę wielkie dzię­ki:)

  2. proargi 9 plus 30/11/2012 w 11:34 - Odpowiedz

    Bard­zo faj­na pora­da, wtypróbowałem i dzi­ała!

  3. Phytolife 12/02/2014 w 11:11 - Odpowiedz

    Dobra rzecz, pole­cam.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.