Jak przyśpieszyć kopiowanie plików?

Dostrzegłeś, że kopiowanie plików na twoim komputerze trwa zbyt długo? Prędkość kopiowanych plików nagle spadła, a duże pliki zapisują się wieczność? Wypróbuj darmowy program o nazwie ExtremeCopy. Ta prosta w obsłudze aplikacja zastąpi systemowe okno kopiowania i co najważniejsze – działa w systemie Windows 7 i przyspieszy kopiowanie plików.

1. W pier­wszej kole­jnoś­ci musimy pobrać pro­gram Extreme­Copy np. z tego por­talu http://www.programosy.pl/program,dvd-to-dvd-copy.html

Na stron­ie wybier­amy, jaką wer­sję pro­gra­mu chce­my pobrać: 32bity czy 64 bity. Pobier­amy wer­sję odpowied­nią do naszego sys­te­mu oper­a­cyjnego:extremecopy2. Pobrany plik instalu­je­my. Kreator insta­lacji jest bard­zo prosty i nie trze­ba go przed­staw­iać, ponieważ opiera się tylko na kilku kliknię­ci­ach i potwierdze­niu kole­jnych okien insta­la­to­ra.

3. Na początek warto włączyć kon­fig­u­rację pro­gra­mu. Włacza­my go korzys­ta­jąc z ikon­ki na pulpicie. Widz­imy ostrzeże­nie, które infor­mu­je nas, w jaki sposób korzys­tać z aplikacji. Klikamy na przy­cisk Kon­fig­u­rac­ja:

wersja-pro4. Mając otwarte okienko z kon­fig­u­racją widz­imy szereg dostęp­nych tutaj opcji. Może­my wybrać język, jakim mamy się posługi­wać – po pobra­niu spol­szczenia dostęp­na jest wer­s­ja pol­s­ka opro­gramowa­nia, co znacznie ułatwia pracę. Dodatkowo może­my zaz­naczyć, czy okno pro­gra­mu ma być wciąż na wierzchu, czy ma być zamknięte po skończe­niu kopi­owa­nia, a także, czy aktu­al­iza­c­je mają być sprawdzane automaty­cznie – co okazu­je się bard­zo przy­datne. Dzię­ki temu będziemy na bieżą­co z najnowszą wer­sją Exre­me­Copy.

konfiguracja5. Warto przyjrzeć się wszys­tkim opcjom i ustaw­ić wszys­tko zgod­nie z włas­nym uznaniem i włas­ną wygodą. Klika­jąc na przy­cisk Pozy­c­ja star­towa może­my określić, w jakim miejs­cu na ekranie będzie wyświ­et­lane okno kopi­owa­nia plików:

startowa

6. Zamykamy pro­gram klika­jąc na przy­cisk OK. Od tej chwili nie musimy już go uruchami­ać. Gdy będziemy chcieli sko­pi­ować wybrany przez nas pli­ki wystar­czy, że z menu kon­tek­stowego wybierze­my opcjęwklej

 

wklej-menu

7. Ter­az zobaczymy, że okno kopi­owa­nia zmieniło się – stan­dar­d­owe okienko Win­dows zostało zastą­pi­one tym od pro­gra­mu Extreme­Copy. Wszys­tkie infor­ma­c­je widz­imy na ekranie tj. czas, jaki upłynął, jaki pozostał, czy pręd­kość:

extremecopy28. Dodatkowym atutem tej aplikacji jest możli­wość wstrzy­ma­nia i wznaw­ia­nia kopi­owanego pliku. Więc w każdej chwili może­my zatrzy­mać kopi­owa­nia i wznow­ić je później np. gdy kopi­u­je­my bard­zo duży fold­er.

9. Jeśli prz­er­wiemy oper­ację nie zostanie ona automaty­cznie zakońc­zona, lecz wyświ­etli się ostrzeże­nie. Ter­az może­my sami zade­cy­dować, co w tej chwili zro­bić:

anuluj-kopiowanie10. Warto wypróbować pro­gram i sprawdz­ić, czy w naszym sys­temie kopi­owanie plików znacznie się poprawi dzię­ki zas­tosowanej aplikacji.

By |2016-11-26T10:07:16+00:00Kwiecień 2nd, 2015|Categories: News, software|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.