Jak przygotować projekt dla videohive.net?

Jeśli planu­jesz swój pro­jekt wysłać do video­hive musisz przestrze­gać kil­ka zasad. W tym artykule przed­staw­ie moje doświad­cze­nie, opisu­jąc wszys­tko na przykład­owym pro­jek­cie, który będzie moż­na pobrać. Do tego wpisu dołączę również przy­datne lin­ki aby jak najlepiej wycz­er­pać tem­at. Załóżmy więc że mamy już pro­jekt gotowy do uploadu…

Upload
Tylko dla zal­o­gowanych użytkown­ików zadzi­ała przy­cisk Upload.
Jeśli nie masz jeszcze kon­ta to przekieru­je Cię na główną stronę videohive.net
Upload

1. Tytuł oraz Opis.

Twój pro­dukt powinien być tak nazwany, aby jak najlepiej opisy­wał to co się w nim zna­j­du­je. Musimy pamię­tać o ewen­tu­al­nych klien­tach, którym należy ułatwić poszuki­wanie dobier­a­jąc pre­cyzyjnie tytuł ani­macji oraz jej opis. Enva­to przy­go­towało kil­ka wskazówek, które przed uploa­dem należy brać pod uwagę. W prze­ci­wnym przy­pad­ku pro­jekt zostanie odrzu­cony. Cza­sem nawet bez poda­nia przy­czyny odsyła­jąc nas do “najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych powódów odrzuce­nia pro­jek­tu”.

videohive
 • This is the File Name” – Zwięk­sz pier­wszą literę każdego słowa. Małe litery są dopuszczalne w takich słowach jak “of” i “an”.
 • Tem­plate with CMS” – Zawsze uży­waj wiel­kich liter gdy chcesz wpisać skró­ty lub akro­n­imy np XML czy PSD.
 • Word­Press Tem­plate” – Pamię­taj o ogól­nie przyję­tym nazewnictwie. W tym przy­pad­ku niepoprawnie było by “Word press”. Jeśli twór­cy wymyślili sobie “P” z dużej litery i tak też się przyjęło, to trze­ba tej formy uży­wać również na VH. Innym przykła­dem jest “jQuery” a “Jquery
 • THIS IS NOT ACCEPTABLE” – nie uży­waj caps lock’a.
 • this is also not accept­able” – tytuł z małych liter.
 • Beau­ti­ful File” or “The Best Tem­plate” – nie uży­waj słów opisu­ją­cy pro­jekt jako “najlep­szy”, “najład­niejszy”. To wyłącznie two­ja opinia.
 • User9909 – File Name” – nie należy dołączać do tytułu nazwy użytkown­ik lub innych nie istot­nych infor­ma­cji.
 • Apple-like Design” – nie opisuj do czego pro­jekt jest podob­ny. Skup się wyłącznie na tym czym jest.

Opis musi zawierać wszystkie informacje na temat załączonego głównego pliku “main_file.zip”.

 • Nie­s­tandar­d­owe czcion­ki” – jeśli uży­wasz w pro­jek­cie niety­powych czcionek np z ser­wisu dafont.com to musisz podać lin­ka.
 • Pre­ren­dery” – pro­jek­ty przy­go­towu­je­my w After Effects. Jeśli uży­je­my ren­derów z pro­gramów 3D to trze­ba to napisać, gdyż klient za pomocą AE nie zedy­tu­je poligonów.
 • Lin­ki zewnętrzne” — nie możesz umieszczać linków do konkuren­cyjnych usług, a nawet do two­jej strony w opisie sprzedawanego przed­mio­tu. Na stron­ie włas­nego pro­filu możesz to zro­bić.
 • Stock Pho­tos” — wstaw lin­ki do wyko­rzys­tanych w pro­jek­cie zdjęć/video, które moż­na zakupić np na photodune.net, doty­czy to również plików na licencji Cre­ative Com­mons.
 • Forum wspar­cia” — jeśli planu­jesz poma­gać swoim klien­tom na zarządzanym przez siebie forum to wstaw do niego link.
 • Face­book etc.” — kon­ta społecznoś­ciowe są mile widziane więc jeśli posi­adasz wstaw link.
 • W polu opisu możesz korzys­tać z HTML.
 • Możesz dodawać zdję­cia i lin­ki innych pro­jek­tów, które już sprzeda­jesz na VH.
 • Aktu­al­iza­c­je.
 • Nie wol­no pro­mować usług z poza mar­ke­tu enva­to.

Przykładowy opis:

You Can See HD Pre­view of this Tem­plate Here

Project Fea­tures:
— Video tuto­r­i­al are includ­ed
— No plug-ins / No Pre­Ren­ders
— After Effects CS6 project
— Easy to cus­tomize
— Con­troller lay­er includ­ed
— 7 Sec­onds Ani­ma­tion
— Music track are not includ­ed, i’ve used Evolv­ing Logo $6

If you need help cus­tomiz­ing the project file, please con­tact me via my pro­file page.
Please rate if you buy :)

Kompatybilność

Pro­jekt będzie bardziej atrak­cyjny jeśli będzie dostęp­ny również na starsze wer­sje After Effects. Warto więc zad­bać, aby moż­na było go edy­tować na CS4, CS5, CS5.5, CS6 i CC. Gdyż stwor­zony pro­jekt w CS6 nie będzie dzi­ałał na CS4. Nie każdy ma CS6 więc, żeby dotrzeć do więk­szej licz­by klien­tów warto o tym pomyśleć.

2. Miniaturka.

Ter­az trze­ba przy­go­tować kil­ka plików, które są niezbędne do wyko­na­nia uploadu. Poza głównym plikiem .zip będziemy ter­az potrze­bować ikonkę, podgląd pro­jek­tu w jpg oraz podgląd video. Opisze na przykład­owym pro­jek­cie, stwor­zonym na potrze­by tego blo­ga.

thumb

Miniaturka — upewnij się, że miniaturka dokładnie odzwierciedla twój projekt.

 • Rozmi­ar” – dopuszczal­ny rozmi­ar w px to 80x80.
 • For­mat” – JPG, GIF lub PNG.
 • Nie możesz użyć znaków towarowych, logo­typów innych firm czy zdjęć gwiazd.

3. Główny plik ZIP.

Zapisz swo­je pli­ki do folderu zip, w tym wszys­tkie instrukc­je. Upewnij się, że pli­ki są zor­ga­ni­zowane w sposób prze­jrzysty i uporząd­kowany.

Oczy­wiś­cie zależy od pro­jek­tu co umieś­cisz w archi­wum ZIP. Należy pamię­tać, że do folderu „footage” wrzu­camy np filmy czy pre­ren­dery. Przykład­owe logo­typy czy pli­ki jpg moż­na umieś­cić w fold­erze „assets„.

Chodzi o porządek, a nazewnict­wo widzi­ałem różne np „Scene ele­ments„, czy popros­tu „LOGO„.

thumb

4. Preview Image (podgląd projektu w jpg).

 • Rozmi­ar” – Koniecznie utwórz podgląd pro­jek­tu w postaci obrazu JPG o rozmi­arze 590x300 px. Upewnij się, że dokład­nie odzwier­cied­la twój pro­dukt.
 • Dodatkowo możesz umieś­cić więcej infor­ma­cji takich jak rozdziel­czość, ile wer­sji pro­jekt posi­a­da itp.
 • Nie możesz użyć znaków towarowych, logo­typów innych firm czy zdjęć gwiazd.

Uwaga

Enva­to dopuszcza JPG dowol­nych rozmi­arów w Graphi­cRiv­er (grafi­ka) oraz 3DOcean (pro­jek­ty 3d). Nato­mi­ast w Audio­Jun­gle (pli­ki dźwiękowe) nie wyma­ga podglą­du. Active­Den (pro­jek­ty flash) dopuszcza podgląd obrazu oraz podgląd na żywo w postaw­ici swf.5. Video Preview — podgląd video w formacie MP4 lub FLV.

Plik video trze­ba przy­go­tować w jed­nym z podanych w tytule for­mat­ach w rozdziel­czoś­ci 960x540 lub 640x360.
Moż­na dołączyć czołówkę prezen­tu­jącą swój logo­typ pro­filu na enva­to oraz kil­ka ujęć jak edy­tować pro­jekt.
Czy ten plik umieś­cić razem z pozostały­mi w pliku ZIP?
Nie znalazłem na ten tem­at konkret­nych infor­ma­cji. Dzi­ały pomo­cy są częs­to aktu­al­i­zowane. Doty­chczas robiłem tak, że nie umieszcza­łem plik preview.flv w paczce zip. Tylko raz zdarzyło mi się, że review­er (oso­ba sprawdzająca/akceptująca pro­jekt) prosiła o poprawkę w postaci dołączenia pliku pre­view do pacz­ki zip.

Pamię­taj o znaku wod­nym. Pomoże to zapo­biec narusze­niu praw autors­kich oraz nieau­to­ry­zowane­mu uży­ciu pliku.
Enva­to przy­go­towało dwie wer­sje, 640x360 oraz 960x540. Wybierz odpowied­ni i dopa­suj do swo­jego pro­jek­tu.
Możesz dopa­sować water­mark uży­wa­jąc try­bów miesza­nia. Nie uży­waj skalowa­nia oraz rotacji.
Pozostaw go w ory­gi­nal­nej wielkoś­ci.
Znak wod­ny jest już wyma­gany tylko wtedy gdy tworzysz video typu back­ground. 

Pobierz
Możesz pobrać dwa pli­ki png przy­go­towane dla video­hive. Oczy­wiś­cie każ­da strona ma inne zna­ki wodne. Na blogu sku­pi­am się tylko na VH.
Pobierz

Jaki powinien być bitrate exportowanego pliku FLV z after effects?

Konkretów nie znalazłem (jeszcze). Sam ustaw­iam na min­i­mum 5000 Kbps dzię­ki temu plik video mało waży, ale nie jest dobrej jakoś­ci…
Myślę że moż­na zwięk­szyć wedle uzna­nia, pamię­ta­jąc że im lep­sza jakość tym dłużej podgląd pro­jek­tu będzie się wczy­ty­wał.

6. Wybieramy kategorie oraz atrybuty.

 • Wybierz odpowied­nią kat­e­gorię swo­jego pro­jek­tu.
 • Zaz­nacz “Yes” jeśli pro­jekt wyma­ga plug­i­na.
 • Oznacz na których wer­s­jach AE pro­jekt będzie dzi­ałał bez prob­lemów.
 • Res­o­lu­tion — wpisz rozdziel­czość pro­jek­tu.
 • Pre­view Res­o­lu­tion — rozdziel­czość podglą­du pro­jek­tu.
 • File Size — napisz ile zaj­mu­je np w mb plik ZIP.

7. Tagi — otaguj swój projekt.

Znaczni­ki to świet­ny sposób aby określi swój pro­jekt bardziej pre­cyzyjnie. Jest ważne, gdyż na video­hive zna­jdziesz mnóst­wo podob­nych pro­jek­tów, a dzię­ki tagom możesz swój wyróżnić. O czym trze­ba pamię­tać tagu­jąc swój pro­dukt?

 • Pisane mały­mi lit­era­mi.
 • Odd­zielone przecinka­mi.
 • Napisane poprawnie przy uży­ciu Stan­dard Eng­lish.
 • Powin­ny odnosić się do do pro­jek­tu, jego specy­fikacji, możli­woś­ci zas­tosowań itp.
 • Maksy­mal­nie użyj 15 tagów.
 • Mogą zaw­ier­ać więcej niż jed­no słowo.
 • Nie należy stosować te same tagi do wszys­t­kich wys­taw­ionych pro­jek­tów. Staraj się być ory­gi­nal­ny.

circles, colorful, disk, flower, birds, rays, abstract, intro, logo, shape, opener, reveal

Moje tagi do pro­jek­tu Pix­el Birds

8. Wiadomość dla recenzenta.

Jeśli w pro­jek­cie użyłeś obrazy, na których są rozpoz­nawalne twarze lub pry­watne lokaliza­c­je. Umieść te infor­ma­c­je korzys­ta­jąc z gotowych wzorów tutaj.

By |2016-11-26T10:07:15+00:00Wrzesień 2nd, 2015|Categories: News|Tags: , , , |1 komentarz

1 komenarz

 1. Marcin 24/11/2015 w 15:24 - Odpowiedz

  Dzię­ki za artykuł. Jed­nak nie ma najważniejszego jak rozliczać się z takiego dochodu z Urzę­dem skar­bowym? Nigdzie w necie nie ma tego wyjaśnionego. Potrzeb­na jest dzi­ałal­ność gospo­dar­cza ?

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.