Jak odzyskać zapomniane hasło do biosu

Jeśli masz kom­put­er z zablokowanym dostępem do bio­su poprzez hasło lub np ustaw­iłeś je przy­pad­kowo (nie zna­jąc się na rzeczy) to ten porad­nik jest właśnie dla Ciebie.  Powiem Ci w kilku bard­zo prostych krokach, jak to hasło odzyskać. Jak dobrze wiemy, dostęp do bio­su jest nam potrzeb­ny np do zain­stalowa­nia sys­te­mu, a gdy mamy hasło i nie mamy ustaw­ionego star­tu z pły­ty to sys­te­mu nie zain­stalu­je­my. Zapraszam do lek­tu­ry.

1.)Pier­wszym krok­iem jest zaopa­trze­nie się w odpowied­ni pro­gram. Nosi on nazwę Cmo­sP­wd. Zna­jdziemy go np TUTAJ. Po pobra­niu pro­gra­mu roz­pakowu­je­my go np na pul­pit.

2.)Ter­az uruchami­amy wier­sz pole­ceń (czyli Uru­chom w menu Start) i wpisu­je­my polece­nie cmd (wier­sz pole­ceń). Musimy ter­az za pomocą wier­sza pole­ceń prze­jść do naszego pro­gra­mu. Dokon­amy tego za pomocą komendy cd . W moim przykładzie aplikac­ja została wypakowana na dysk C do folderu Nowy. Czyli ścież­ka w wier­szu pole­ceń wyglą­da następu­ją­co: cd C:\nowy\ (zami­ast nowy podać należy nazwę swo­jego folderu).

3.)Następ­nie cią­gle będąc w wier­szu pole­ceń wpisu­je­my polece­nie iop­erm -i i wciskamy Enter. Pro­gram prze­jdzie do dzi­ałań (nic nie zobaczymy, to usłu­ga w tle). Wpisu­je­my jeszcze komendę cmospwd_nowy i wciskamy Enter.

4.)Aplikac­ja prze­jdzie do wyszuki­wa­nia hasła naszego bio­su. Jak widać w przykładzie na ponizszym scree­nie nie zostało wykryte żadne hasło:

PODSUMOWANIE

Sztucz­ka okazu­je się przy­dat­na dla wszys­t­kich posi­adaczy kom­put­erów z zapom­ni­anym hasłem lub dla tych, co kupili kom­put­er z zablokowanym biosem.

By |2016-11-26T10:07:53+00:00Kwiecień 28th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |25 komentarzy

25 komentarzy

 1. Daniel 15/07/2010 w 22:02 - Odpowiedz

  Zak­lada­jac, ze jes­li ktos zalozy haslo na BIOS i nie pami­eta to raczej nie wlaczy sys­te­mu oper­a­cyjnego a tutaj musimy sko­rzys­tac z kon­soli w win­dowsie. Czyli i tak musimy sie dostac do sys­te­mu. Nie wiem po co to komu, chy­ba dla ludzi, ktorzy maja fizy­czny dostep do kom­pa oso­by, kto­ra swo­je dane prubu­je w ten sposob chron­ic.

 2. Artus2007 18/07/2010 w 20:42 - Odpowiedz

  Źle rozu­miesz. Bios możę być zablokowany w ten sposób, że gdy do niego wejdziesz, to nic nie zro­bisz. A kom­put­er odpal­isz nor­mal­nie. Mylisz poję­cia między blokadą bio­su a kom­put­era.

  • Grzegorz 02/08/2011 w 00:33 - Odpowiedz

   no dobrze, a co z win 7, bo wyskaku­je mi błąd SCMan­ag­er func­tion call failed?

 3. Bladefist 19/11/2010 w 14:11 - Odpowiedz

  Dzie­ki szukalem odpowiedzi przez 2 lata

  • adam. 09/11/2011 w 11:32 - Odpowiedz

   Mam właśnie prob­lem z wejś­ciem do bios ktoś założył hasło. Zro­biłem wszys­tko jak powyżej i w tym polu gdzie powin­no pojaw­ić się hasło pokazu­je mi tylko [ ] [ ] [ ] [ ] nie wiem co dalej robić siedzę już na tym hasłem dru­gi dzień

 4. Tengu81 15/04/2012 w 18:04 - Odpowiedz

  Dobra, a co jeśli komp się nie odpala, a dokład­nie nie ładu­je się win­dows a na biosie jest hasło? To właśnie to co napisał na górze Daniel. Ja mam taki prob­lem, mojej dziew­czynie nawal­ił sys­tem i nie chce się załad­ować, a prze­in­stalować go nie mogę bo ma hasło na biosie którego nie pamię­ta. Pomo­cy, jak odzyskać lub ominąć hasło biosa bez wier­sza pole­ceń win­dows?

  • slasho 15/04/2012 w 18:18 - Odpowiedz

   Jeszcze taka sytu­ac­ja mnie nie spotkała, zawsze moż­na spróbować wyciągnąć bater­ię z pły­ty głównej i bios powinien się zre­se­tować do ustaw­ień fab­rycznych (data, godz­i­na), nie mam pewnoś­ci czy hasło też…

 5. Tengu81 15/04/2012 w 18:26 - Odpowiedz

  Tak, pomogło, hasło zre­se­towane. Dzię­ki za pomoc

 6. FiNBE 07/08/2012 w 16:01 - Odpowiedz

  A kto mi pomoże ? Nie dzi­ała mi komen­da IOPERM-I.
  POMOCY :D

 7. Damian 26/11/2012 w 10:49 - Odpowiedz

  Gdy wpisu­je komendy iop­erm -i i cmospwd_folder. pisze mi : Nazwa “iop­erm” nie jest rozpoz­nawal­na jako polece­nie wewnętrzne lub zewnetrzne, pro­gram wykony­wal­ny lub plik wsad­owy.

  CO ROBIĆ ?!

 8. Piotr 23/12/2012 w 16:12 - Odpowiedz

  Witam. Mam prob­lem z BIOS‘em. Mówiąc dokład­niej mam nałożone hasło, a chcę postaw­ić sys­tem na nowo (to zostaw­iam na później). Próbowałem Pana pro­gramem, ale gdy wpisu­ję komendę iop­erm-i wyskaku­je mi komu­nikat, że “nie jest rozpoz­nawal­ny”. Proszę o pomoc, gdyż nawet nie potrafię zro­bić for­matu bez pły­ty. Lap­top Toshi­ba Satel­lite Pro L650.

 9. Civil 20/01/2013 w 21:00 - Odpowiedz

  w lap­topach: flash’uje bios i hasło zni­ka, ale żeby to zro­bić, to trze­ba wyciągnąc bater­ię na 3–5 min­ut, później włożyć bater­ię, włączyć lap­ka i uru­chomić nowy bios z wcześniej przy­go­towaniej pły­ty cd/dvd. jak coś, to pisz­cie z prob­le­ma­mi :)

  • Robix Walicki 17/12/2013 w 02:59 - Odpowiedz

   Witam!
   Cz znasz jak­iś sposób zn zre­se­towanie hasła bios na Toshi­ba M400 ?
   Odłącze­nie baterii na całą noc nie pomogło :(

 10. Bodzio 01/11/2014 w 00:19 - Odpowiedz

  U mnie tak samo jak u Dami­ana.
  Czyli autor coś nie do koń­ca wykazał.
  Uruchami­am polece­nie cmd jako admin i resztę wpisu­ję jak u auto­ra — i dupa bla­da.

 11. artur 02/11/2014 w 12:09 - Odpowiedz

  Bodzio, jakiego uży­wasz sys­te­mu oper­a­cyjnego ?

 12. sir_STARy 13/05/2015 w 15:04 - Odpowiedz

  Bez sen­su ten tuto­r­i­al, “jak odzyskac zapom­ni­ane hasło bios” cały opis sprowadza się do kon­kluzji, że hasło nie zostało znalezione i ta “sztucz­ka” — {debilne okresle­nie dla tych wypocin} “Sztucz­ka oka­zuje się przy­datna dla wszyst­kich posia­da­czy kom­pu­te­rów z zapo­mnia­nym hasłem lub dla tych, co kupili kom­pu­ter z zablo­ko­wa­nym biosem” Jaka sztucz­ka? Miałeś pokazać jak odzyskać hasło a nie, że go nie znaleziono i że to sztucz­ka. Nigdy więcej nie pisz porad.

 13. Artus2007 13/05/2015 w 16:53 - Odpowiedz

  sir_STARy dlaczego uważasz, że pora­da jest bez sen­su i od razu kry­tyku­jesz? Jakoś oso­by wyżej z niej sko­rzys­tały i widać pozy­ty­wne wyni­ki więc nadal nie rozu­miem two­jej opinii. Jeśli coś ci nie odpowia­da to napisz wyjaśn­imy to. Jeśli masz zas­trzeże­nie i widzisz błędy — poin­for­muj.
  A tak na mar­gin­e­sie — to, czy będę pisać porady, czy też nie — nie zależy to od Ciebie w żad­nym stop­niu.

 14. Mateusz 18/08/2015 w 13:04 - Odpowiedz

  Przy wpisy­wa­niu iop­erm -i dosta­ję infor­ma­c­je “Nazwa ‘iop­erm’ nie jest rozoz­nawana jako polece­nie wewnętrzne lub zewnętrzne, pro­gram wykony­wal­ny lub blik wsad­owy. Jak mogę odzyskać hasło Bio­su w takim razie?

 15. Mario 18/10/2015 w 11:03 - Odpowiedz

  Mam prob­lem. Lapek HP 620. Wyma­gana jest wymi­ana sys­te­mu, nawal­ił i się nie uruchamia. Rein­sta­lac­ja wyma­ga dostępu do bio­su, ale pojaw­ia się słowo klucz“hasło”. Nic nie dzi­ała, wyję­cie baterii nawet na dobę też nie poma­ga. Co dalej?? :(

 16. Iza 02/11/2015 w 20:29 - Odpowiedz

  witam, mam prob­lem z Toshi­ba Satel­lite, przy włącza­niu pojaw­ia się “Enter Pass­word” , prosz­zę o pomoc..

  • Dariusz 14/11/2015 w 16:16 - Odpowiedz

   Hmm może spróbuj wyciągnąć baterie lub zas­tosować się do obec­nych tu wskazówek.

 17. sir_STARy 18/01/2016 w 00:58 - Odpowiedz

  To może się przy­dać posi­adac­zom lap­topów, proszę nie sug­erować się tytułem, dzi­ała na więk­szoś­ci lap­topów bez UEFI, wystar­czy w okienku “bios gen­er­a­tor tool” wpisać ciąg znaków wyświ­et­lonych po nieu­danym poda­niu hasła i nacis­nąc “gen­er­ate” pro­gram wygeneru­je hasło, które wpisu­je­my w biosie.
  http://www.tech-faq.com/reset-ibm-thinkpad-bios-password.html

 18. vivox 24/02/2018 w 18:43 - Odpowiedz

  Cześć
  Wyskaku­je mi błąd pod­czas insta­lacji, przy komendzie “iop­erm -i”, pisze że “instal­la­tion failed”

 19. vivox 24/02/2018 w 18:48 - Odpowiedz

  Ma ktoś pomysł jak­by to rozwiązać?

 20. vivox 25/02/2018 w 22:13 - Odpowiedz

  A dobra prob­lem rozwiązany :)
  Ale jed­nego nie rozu­miem, jak moż­na zobaczyć hasło, tam gdzie powin­no być hasło jest zostaw­ionych 6 wol­nych miejsc.
  Oczy­wiś­cie BIOS jest zablokowany

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.