Jak odczytać Blue Screen?

Każdego z nas spotkała pewnie nie miła sytuacja związana z tzw. Ekranem Śmierci, potocznie zwanym BSOD (Blue Screen Of Death). Prawie zawsze możemy poradzić sobie z takim problemem, odczytując kod z niebieskiego ekranu i przeszukując Internet znaleźć rozwiązanie. Co jednak, jeśli BSOD posiada „ubogie” informacje lub co gorsza nie chce się wyświetlić na ekranie? Z pomocą przychodzi nam program od Microsoft – Debugging Tools. Ten niewielki, ale za do darmowy program pomoże nam w rozwiązaniu naszych problemów z BSOD.

1. Na początek zobaczmy, w jakim katalogu system zapisuje zrzuty z błędami, czyli pliki .dmp

Warto też odhaczyć opcję automaty­cznego uruchami­a­nia sys­te­mu w razie wys­tąpi­enia błę­du – pomoże nam to w dodatkowej anal­izie prob­le­mu. Przykład opar­ty jest na sys­temie Win­dows 7, lecz w sys­temie Win­dows XP oraz Win­dows 8 wyglą­da to niemal iden­ty­cznie. Prze­chodz­imy kole­jno do:

Pan­el Sterowania\System i zabezpieczenia\System i klikamy na Zaawan­sowane ustaw­ienia sys­te­mupo lewej stron­ie okna. Ter­az ustaw­iamy wszys­tko tak, jak na poniższym scree­nie –

Klik na zakład­kę Zaawan­sowane > Ustaw­ienia > Odhacza­my Automaty­cznie uru­chom ponown­ie > wybier­amy Mały zrzut pamię­ci. Ścież­ka docelowa, która podana jest niżej określa nam miejsce, gdzie sys­tem zapisu­je zrzu­ty. U mnie jest to ścież­ka C:\Windows\Minidump

minidump

2. Gdy wszystkie właściwości są już przez nas ustawione (lub sprawdzone, jeśli wszystko się zgadzało) to przyszedł czas na pobranie właściwego programu. Narzędzie Debugging Tools możemy pobrać ze strony Microsoftu:

http://msdl.microsoft.com/download/symbols/debuggers/dbg_x86_6.11.1.402.msi

3. Instalacja jest bardzo prosta i opiera się tylko na potwierdzeniach komunikatów instalatora, więc opisywać jej nie trzeba. Nie musimy zmieniać nawet ścieżki instalacyjnej, więc lepiej wybrać instalacje automatyczną. Gdy program zostanie zainstalowany, jako ikona nie ukaże się na pulpicie. Otwieramy menu START i tam odnajdujemy plik:

minidump2

4. Uruchamiamy narzędzie. Widok nie powinien odstraszać nowego użytkownika, ponieważ okno jest zdecydowanie puste:

windbg

5. Skupmy się teraz na wczytaniu zapisanego błędu do programu.

W tym celu klikamy kole­jno na File à Open Crash Dump

crashdump

Otworzy się okno poma­ga­jące odnaleźć pli­ki .dmp Uda­je­my się więc do kat­a­logu, który mieliśmy określony w zakład­ce Uruchami­an­ie i odzyski­wanie (patrz pkt.1 artykułu) i otwier­amy plik. Jego nazwa z reguły skła­da się z daty, cza­sem może zaw­ier­ać godz­inę (w nowszych sys­temach). Już wyjaś­ni­am – dla przykładu BSOD pojaw­ił się 3 mar­ca 2014 roku. Dla przykładu plik będzie nosił nazwę: 030314-numer BSOD np. 1:

minidump4

Na pytanie zadane przez pro­gram odpowiadamy stanow­c­zo NIE (NO):

6. Wyświetlony log.

Ter­az mamy dwa możli­we wyjś­cia z sytu­acji: może­my podać wyświ­et­lony log z pro­gra­mu na jakimś forum kom­put­erowym, gdzie powin­ni nam pomóc lub poszukać rozwiąza­nia na włas­ną rękę. Jeśli czu­je­my się na siłach, aby prob­lem rozwiązać samemu, przyjrzyjmy się wczy­tane­mu plikowi:

dump

Nas intere­su­je tekst zaz­nac­zony na czer­wono zna­j­du­ją­cy się po lin­i­jce Bugcheck Analy­sis.

Jest to kod Blue Screen, którego znacze­nie powin­niśmy poszukać w Internecie. Warto prze­sunąć jeszcze suwakiem wynik rapor­tu na sam dół – tam zna­j­du­je się nazwa pliku, który spowodował wys­tąpi­e­nie właśnie tego błę­du:

Ter­az, gdy posi­adamy już wszys­tkie niezbędne infor­ma­c­je powin­niśmy poczy­tać w Internecie o wys­tąpi­e­niu tych błędów, oraz o tym, jak sobie z nimi poradz­ić. Albo poradz­ić się oso­by, która zna się na rzeczy (wspom­i­nałem o tym wyżej).

By |2016-11-26T10:07:25+00:00Maj 5th, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.