Jak odblokować zablokowany Wiersz polecenia?

Wier­sz polece­nia może zostać zablokowany przez admin­is­tra­to­ra sieci, wirus kom­put­erowy czy inną niepożą­daną aplikację (osobę). Tak zablokowany wier­sz może­my w łatwy sposób odblokować — może się okazać, że aku­rat będzie nam potrzeb­ny.

1.) Prze­chodz­imy do Edy­to­ra rejestru (START–>Uruchom–>regedit):

2.) Odna­j­du­je­my następu­ją­cy klucz:

[note]

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System.

[/note]

3.) Ter­az po prawej stron­ie edy­to­ra (białe pole) odna­j­du­je­my wartość Dis­ableCMD — klikamy Edycja/Usuń, a następ­nie na Tak. Następ­nie odna­j­du­je­my kole­jny klucz i pow­tarza­my tą samą pro­ce­durę, co wyżej:

[note]

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Pol­i­cy Objects\Nazwa kon­ta użytkownika\User\Software\Policies\Microsoft\Windows

[/note]

4.) Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Od tej chwili Wier­sz polece­nia ponown­ie zacznie dzi­ałać. Poniższe zdję­cie przed­staw­ia, jak wyglą­da zablokowany Wier­sz polece­nia w Win­dows Vista:

[note]

Sztucz­ka dzi­ała poprawnie w każdej wer­sji sys­te­mu Win­dows. Przykład opar­ty na sys­temie Win­dows Vista.

[/note]

PODSUMOWANIE

Odblokowanie Wier­sza polece­nia jest bard­zo proste. Nie musimy uży­wać żad­nych pro­gramów do tego, aby go uak­ty­wnić. Warto też zabez­pieczyć kom­put­er prze szkod­nika­mi kom­put­erowy­mi — jeśli jesteśmy jedyny­mi użytkown­ika­mi kom­put­era, nasz Wier­sz moze zostać zablokowany głównie przez wirusy kom­put­erowe.

By |2016-11-26T10:07:30+00:00Grudzień 29th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.