Jak odblokować porty w routerze?

Z pewnoś­cią chci­ałeś kiedyś stworzyć swój włas­ny ser­w­er dla gier sieciowych. Jeśli nie posi­adamy routera to sprawa jest pros­ta, ponieważ prak­ty­cznie każdy ser­w­er powinien być widoczny dla innych użytkown­ików. Nato­mi­ast posi­adacze routerów mają to trochę utrud­nione, ponieważ prze więk­szoś­ci urządzeń trze­ba odblokować porty dla poszczegól­nych gier. Odblokowywanie portów nosi nazwę FORWARDING – może okazać się on przy­dat­ny także dla niek­tórych pro­gramów np. dla asys­ten­tów obiera­nia (Bit­Comet, Emule itd.).

 1. Aby odblokować porty nie potrze­bu­je­my żad­nego spec­jal­nego opro­gramowa­nia. Całość przeprowadzana jest w przeglą­darce inter­ne­towej. W moim przy­pad­ku jest to Router D-Link DIR-615
 2. W pasku adresowym przeglą­dar­ki wpisu­je­my adres IP naszego urządzenia. IP może­my znaleźć w Internecie lub w instrukcji naszego sprzę­tu. W przy­pad­ku routera D-Link adres IP to 168.0.1d-link1
 3. Wpisany adres zatwierdza­my enterem – zobaczymy pan­el logowa­nia do ustaw­ień. Wpisu­je­my hasło i login. Dane te zawarte są w instrukcji naszego routera (o ile nie zmienial­iśmy je na swo­je własne):admin
 4. Prze­chodz­imy kole­jno do zakład­ki Advanced, a następ­nie klikamy kartę Port For­ward­ing. Ustaw­ienia te mogą się niez­nacznie różnić w innych router­ach, aczkol­wiek musimy odszukać pozy­c­je o nazwie Port For­ward­ing:port-forwarding
 5. Wyświ­etli nam się ter­az tabela, w której musimy uzu­pełnić niezbędne dane:

NAMEnazwa gry/programu

Appli­ca­tion name – jeśli pro­gram zna­j­du­je się na liś­cie, może­my go wybrać (jeśli nie ma – wpisu­je­my w pole tak, jak napisałem wyżej)

PORT poda­je­my port gry, którą chce­my odblokować

Pro­to­col – pro­tokół najlepiej ustaw­ić na BOTH, aby dzi­ałał w obie strony (wysyłanie i odbieranie)

W miejsce IP Address musimy wpisać swój numer IP (nie IP routera!). Dodatkowo pozy­cję, którą wypeł­ni­amy zaz­nacza­my uprzed­nio ptaszkiem:

list

 • W ten sam sposób uzu­peł­ni­amy dane dla kole­jnych gier/programów, które chce­my odblokować. Po zapisa­niu zmi­an wystar­czy zamknąć przeglą­darkę – porty zostały odblokowane.

 

Skąd mam wziąć porty gier i pro­gramów? Takich infor­ma­cji powin­niśmy poszukać w Internecie na stronach z opro­gramowaniem lub na forach z gra­mi kom­put­erowy­mi.

 

By |2016-11-26T10:07:24+00:00Listopad 3rd, 2014|Categories: hardware, News|Tags: , , , |4 komentarze

4 komentarze

 1. […] Na blogu opi­sy­wa­li­śmy już spo­soby prze­kie­ro­wy­wa­nia por­tów na mod­elu dlink oraz […]

 2. ... 18/06/2015 w 19:01 - Odpowiedz

  Gowno nie dziala

 3. artur 22/06/2015 w 10:25 - Odpowiedz

  Ale co ci nie dzi­ała? Nie ma pol­u­bi­enia, czyli nie otworzyłeś porady do koń­ca. I zapew­ni­am, że wszys­tko dzi­ała bo sam odblokowywałem w ten sposób porty n do FIFA czy CS

 4. Jasiek 01/11/2015 w 20:50 - Odpowiedz

  Jak wpisu­je adres w internecie wyskaku­je że nie odnaleziono strony :(

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.