Jak naprawić uszkodzone archiwum rar?

Czy pojaw­ia Ci się cza­sem przy roz­pakowywa­niu plików .rar błąd CRC? Jeśli tak to ten wpis powinien się przy­dać. Win­Rar to bard­zo pop­u­larny pro­gram do kom­presji danych i więk­szość plików jest właśnie pakowana w tym for­ma­cie. Nieste­ty pod­czas pakowa­nia lub umieszcza­nia paczek na ser­w­erze tworzą się też błędy, widoczne dopiero przy roz­pakowywa­niu archi­wów. Pro­gram jest wyposażony w funkc­je naprawy uszkod­zonych partów ale czy to dzi­ała?

kliknijUdało mi się znaleźć plik, a konkret­niej part, przy którym całość nie chce się roz­pakować, gdyż właśnie w tej częś­ci jest błąd. Pozosta­je nam tylko sko­rzys­tać z opcji, którą ofer­u­je win­rar czyli napraw archi­wum. Ważne jest aby całość posi­adała dane napraw­cze, to dzię­ki nim jest szansa, że uda się prob­lem wye­lim­i­nować. Więc klikamy na nasz part i prze­chodz­imy do pro­gra­mu. Robimy dokład­nie to co na scree­nie.

Pro­gram zapy­ta gdzie umieść napraw­iony part i rozpocznie odzyski­wanie danych napraw­czych.

win1

Jeżeli wszys­tko pójdzie dobrze to każdy z uszkod­zonych sek­torów powinien być odzyskany. Nato­mi­ast part gotowy do roz­pakowa­nia.

Domyślam się, że sposób przed­staw­iony w tym wpisie jest oczy­wisty i pewnie więk­szość go zna, ale nieste­ty nie zawsze dzi­ała. Dlat­ego jeżeli macie jakieś inne sposo­by na błędy CRC itp. to pisz­cie w komen­tarzach.

By |2016-11-26T10:07:57+00:00Listopad 1st, 2009|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.