Jak naprawić pliki exe?

Masz prob­lem z plika­mi .exe i nie otwier­a­ją się one tak, jak powin­ny? Częs­to przy różnych manip­u­lac­jach w sys­temie Win­dows może się zdarzyć tak, że pli­ki z rozsz­erze­niem .exe będą się otwier­ały np. w pro­gramie Word Pad, Notat­nik lub w ogóle nie będą się otwier­ały. Jeśli sprawy z wirusa­mi mamy wyk­luc­zone może się okazać, że prob­lem tkwi w rejestrze Win­dows.

1. Jeśli pod­czas pró­by otwar­cia dowol­nej aplikacji ujrzysz jak­iś komu­nikat, który uniemożli­wia jego otwar­cie lub wskazu­je, aby wybrać pro­gram do jego otwar­cia powin­niśmy poszukać przy­czyny w rejestrze. Przy otwiera­niu pliku może­my napotkać takie okno:
nieznany-plik
2. Prze­chodz­imy do rejestru sys­te­mu Win­dows. Wciskamy Logo Win­dows + R i okienku wpisu­je­my reged­it po czym wciskamy enter:
regedit

3. Gdy rejestr zostanie otwarty musimy prze­jść do następu­jącego klucza:
HKEY_CLASSES_ROOT\.exe
Po prawej stron­ie zobaczymy wartoś­ci. Tą o nazwie (Domyśl­na) edy­tu­je­my i zmieni­amy jej wartość z (Domyśl­na) na exe­file:

exefile4. Potwierdza­my okno i odna­j­du­je­my kole­jny klucz:
HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command

command

5. Po prawej stron­ie zobaczymy kole­jne wartoś­ci. Odna­j­du­je­my ponowie tą o nazwie (Domyśl­ny) i edy­tu­je­my jej wartość. Wpisu­je­my taką wartość: “%1” %*
Jeśli okaże się, że wartość taka jest już wpisana to po pros­tu ska­su­jmy ją i wpiszmy ponown­ie. Może się okazać, że to brak nazwy wartoś­ci exe­file powodował błąd z otwieraniem plików wykony­wal­nych.

edytowanie-ciagu6. Zamykamy rejestr i uruchami­amy kom­put­er ponown­ie. Sprawdźmy, czy pli­ki wykony­wane .exe uruchami­a­ją się poprawnie. Wszys­tko powin­no być już w porząd­ku.

By |2016-11-26T10:07:15+00:00Kwiecień 21st, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.