Jak naprawić bufor wydruku?

Pod­czas częstego drukowa­nia doku­men­tów czy zdjęć pewnie nie raz zdarzyła Ci się taka sytu­ac­ja, że doku­ment czekał w kole­jce, a Ty nie mogłeś ani go usunąć, ani nic dalej wydrukować. W takiej sytu­acji jedynym wyjś­ciem okazać się może restart kom­put­era. Ale co zro­bić, jeśli aku­rat nie może­my do restar­tu dop­uś­cić, ponieważ mamy w uży­ciu ważne dane? Z pomocą tego porad­ni­ka dowiesz się, jak wyczyś­cić bufor wydruku bez potrze­by restar­towa­nia kom­put­era.

NAPRAWA (CZYSZCZENIE) BUFORA WYDRUKU PRZY POMOCY services.msc

1.) Prze­chodz­imy do menu START–>Uruchom–>wpisujemy services.msc . Zobaczmy okienko Usług lokalnych naszego sys­te­mu. Po prawej stron­ie odna­j­du­je­my Bufor wydruku, klikamy na wpis PPM i wybier­amy Zatrzy­maj:

2.) Usłu­ga została wyłąc­zona (zrestar­towana). Ter­az ponown­ie ją włącza­my — PPM i Uru­chom.

NAPRAWA (CZYSZCZENIE) BUFORA WYDRUKU POPRZEZ WIERSZ POLECEŃ

Oper­acji może­my również dokon­ać poprzez Wier­sz pole­ceń. Meto­da ta jest szyb­sza, a rezul­taty są takie same.

1.) Prze­chodz­imy do Wier­sza pole­ceń (Wszys­tkie programy–>Akcesoria–>Wiersz polece­nia).

2.) Wpisu­je­my następu­jące polece­nie:

net stop spooler

net start spooler

Najpierw wpisu­je­my pier­wsze polece­nie, a następ­nie drugie w celu uru­chomienia zatrzy­manej usłu­gi.

3.) Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Od tej chwili nie powin­no już być prob­lemów z drukowaniem.

PODSUMOWANIE

Naprawa bufo­ra wydruku jest bard­zo dobrym rozwiązaniem dla osób, które druku­ją bard­zo dużo doku­men­tów. Z pewnoś­cią oso­by, które mają częs­to prob­le­my z drukowaniem również wyko­rzys­ta­ją przed­staw­ioną metodę.

By |2016-11-26T10:07:37+00:00Kwiecień 18th, 2011|Categories: News, Other|Tags: , , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. M 23/05/2016 w 08:56 - Odpowiedz

    Ale co zro­bić, jeśli aku­rat nie może­my do restar­tu dop­uś­cić, ponieważ mamy w uży­ciu ważne dane?”
    VS.
    “3.) Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er.”

    Czyż­by niekon­sek­wenc­ja?

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.