Jak dodać program do autostart?

W artykule pokażę, jak uruchomić praktycznie dowolny program podczas startu systemu Windows wykorzystując do tego celu wbudowany w Windows 7 Harmonogram zadań. Jak dobrze wiemy, nie każdy program możemy uruchomić podczas startu systemu. A z pewnością są takie aplikacje, które użytkownik chciałby mieć uruchomione zaraz po zalogowaniu się do systemu.

1. Poradę moż­na wyko­rzys­tać dla pro­gramów, które nie posi­ada­ją w ustaw­ieni­ach opcji doty­czą­cych uruchami­a­nia pod­czas star­tu sys­te­mu Win­dows. W innych przy­pad­kach korzys­tanie z Har­mono­gra­mu nie jest wyma­gane, aby dodać pro­gram do autostar­tu.
2. Dla potrzeb artykułu sko­rzys­tałem z pro­gra­mu do x360ce , który pozwala emu­lować zwykłego pada od PC tak, aby ten zachowywał się jak taki z kon­soli XBOX 360. Artykuł na ten tem­at opisy­wal­iśmy już na naszym blogu. Pro­gram ten nie ma w opc­jach automaty­cznego uruchami­a­nia.
3. Prze­chodz­imy do Har­mono­gra­mu zadań sys­te­mu Win­dows 7. W tym celu uda­je­my się kole­jno do
Pan­el sterowa­nia \Sys­tem i zabez­pieczenia \Narzędzia admin­is­tra­cyjne

I na liś­cie odna­j­du­je­my Har­mono­gram :
harmonogram
4. Musimy utworzyć nowe zadanie. Klikamy na AKCJA i wybier­amy polece­nie UTWÓRZ ZADANIE
W oknie, które nam się otworzy widz­imy szereg opcji. Ustaw­iamy je tak, jak na poniższym scree­nie:

tworzenie-zadania
5. Ter­az prze­chodz­imy do zakład­ki  AKCJE   i klikamy przy­cisk   NOWA…   . Tutaj określamy, jaki pro­gram ma star­tować zgod­nie z har­mono­gramem. W moim przy­pad­ku jest to pro­gram do emu­lacji więc odszuku­ję go:
nowa-akcja6. Gdy pro­gram mamy już wybrany prze­chodz­imy do zakład­ki WYZWALACZE i klikamy na pozy­cję NOWY
7. Wybier­amy, kiedy zadanie ma się rozpocząć. W moim przy­pad­ku będzie to pod­czas logowa­nia tylko na moje kon­to. Jeśli nie logu­je­my się hasłem na żadne kon­to, tylko logowanie mamy ustaw­ione na automaty­czne to z listy Rozpocznij zadanie może­my wybrać pozy­cję Przy uruchami­a­n­iu. Ja wybrałem opcję pod­czas logowa­nia, ponieważ logu­ję się do sys­te­mu poda­jąc hasło. Jeśli chce­my zmienić użytkown­i­ka klikamy na Zmień użytkown­i­ka. Jeśli nato­mi­ast zadanie ma rozpocząć się automaty­cznie dla wszys­t­kich użytkown­ików zaz­nacza­my pozy­cję Dowol­ny użytkown­ik:
nowy-wyzwalacz
8. Zatwierdza­my zmi­any i zamykamy Har­mono­gram zadań. To wszys­tko. Ter­az pod­czas uruchami­a­nia sys­te­mu wybrany przeze mnie pro­gram zostanie automaty­cznie dodany do autostar­tu i uru­chomiony.

By |2016-11-26T10:07:16+00:00Kwiecień 3rd, 2015|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.