Instalacja Windows 10

Win­dows 10 w wer­sji Tech­ni­cal Pre­view, a więc w wer­sji testowej jest już ofic­jal­nie dostępy do pobra­nia z wit­ryny Microsoft. Dla wszys­t­kich ciekawych przed­staw­iam w porad­niku krok po kroku etap insta­lacji nowego sys­te­mu. Należy pamię­tać, że sys­tem wciąż pozosta­je w fazie testów – może posi­adać błędy i różne niedo­ciąg­nię­cia. Dlat­ego zale­cam, aby sys­tem zain­stalować na maszynie wirtu­al­nej lub na nowej, dodatkowej par­ty­cji. Nie zale­cane jest instalowanie Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view jako pod­sta­wowego sys­te­mu ze wzglę­du na to, że jest to tylko i wyłącznie wer­s­ja beta.

 1. Pobier­amy sys­tem z wit­ryny Microsoft. Dostęp­ne wer­sje x86 lub x64: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/preview-download
 2. Do wyboru mamy kil­ka języków. Nieste­ty tylko kil­ka – stan­dar­d­owy to Ang­iel­s­ki (no chy­ba, że ktoś dobrze wła­da po chińsku ;) )
 3. Pobrany przez nas obraz sys­te­mu nagry­wamy na płytę lub mon­tu­je­my w wirtu­al­nym napędzie (dru­ga opc­ja zale­cana dla insta­lacji sys­te­mu na wirtu­al­nej maszynie).
 4. Ustaw­iamy bootowanie w Biosie na start z pły­ty CD/DVD. Jeśli nie wiesz, jak to zro­bić odsyłam do artykuły na naszym por­talu http://toin.pl/1383/jak-ustawic-bootowanie-w-biosie/
 5. Po chwili rozpocznie się insta­lac­ja. Zobaczymy pier­wsze okno z wyborem kra­ju, języ­ka i ukła­dem klaw­iatu­ry. Zostańmy przy ang­iel­skim – pol­skiego tam nie zna­jdziemy:win-setup1
 6.  Po zatwierdze­niu pier­wszych ustaw­ień nie pozosta­je nam nic innego, jak rozpocząć insta­lację. Zachę­ca nas do tego stosowny komu­nikat:win-setup2
 7. Przed nami umowa licen­cyj­na. Zatwierdza­my umowę i prze­chodz­imy do następ­nego eta­pu insta­lacji:win-setup3
 8. Wybier­amy par­ty­cję, na której chce­my zain­stalować sys­tem. Ja dla testów stworzyłem sobie par­ty­cję 25 GB (to min­i­mal­ny wymóg dla Win­dows 10 – pamię­ta­jmy o tym). Na tej właśnie par­ty­cji zain­stalu­ję sys­tem:win-setup4
 9. Widz­imy ter­az okienko kopi­owa­nia plików i ustaw­ień. Prak­ty­cznie nie różni się one od sys­te­mu Win­dows Vista wzwyż. Oczeku­je­my cier­pli­wie na zakończe­nie tego eta­pu:win-setup5
 10. Gdy powyższy etap insta­lacji zostanie ukońc­zony, kom­put­er uru­cho­mi się ponown­ie. Ponown­ie uru­chomie­nie kom­put­era może pod­czas insta­lacji wys­tąpić kil­ka razy – jest to nat­u­ral­ny pro­ces. Po chwili zobaczymy okno z wyborem ustaw­ień. Jeśli nie czu­je­my się na siłach, wybier­amy ustaw­ienia expre­sowe:win-setup6
 11. Insta­la­tor prosi nas o zal­o­gowanie się na kot­no w Microsoft. Jeśli kon­to posi­adamy – logu­je­my się. W prze­ci­wnym razie tworzymy nowe (Cre­ate a New accout):win-setup7
 12. Poda­je­my dane dla naszego nowego kon­ta. Podałem dane wymyślone dla testów. Nie podawałem prawdzi­wych danych ze wzglę­du na to, że jest to wer­s­ja testowa i instalowana na potrze­by porad­ni­ka. Etap wery­fikacji danych moż­na pom­inąć – więc dane są wymyślone:win-setup8
 13. Kole­jny krok to podanie dany urodziny, tele­fonu i innych danych (te dane również są testowe w moim przy­pad­ku):win-setup9
 14. Potwierdza­my pref­er­enc­je zaz­nacza­jąc ptaszkiem obie pozy­c­je i przepisu­jąc praw­idłowo kod captcha:win-setup10
 15. Następ­ne okienko wery­fikacji – troszkę mozolne, jak dla mnie ale..nie wiem, po co je wymyślono. Po pros­tu musimy zwery­fikować numer tele­fonu, który podal­iśmy lub adres mailowy. Ja wybrałem maila – sys­tem prosi o wpisanie go w całoś­ci. Dla ułatwienia podana jest końcówka adresu, a początek zakrop­kowany:win-setup11
 16. Po poprawnym wypełnie­niu for­mu­la­rza zobaczmy komu­nikat mówią­cy o tym, że ustaw­ienia naszego kon­ta są właśnie real­i­zowane:win-setup12
 17. Jeszcze kil­ka min­ut oczeki­wa­nia i nasz sys­tem będzie gotowy do użytkowa­nia. Stosowne komu­nikaty na kolorowym, zmieni­a­ją­cym się tle infor­mu­ją nas, aby nie wyłączać w tym cza­sie kom­put­era:win-setup13
 18. Grat­u­lac­je! Nasz sys­tem został właśnie zain­stalowany! Widz­imy wyraźnie, że menu START jest już stan­dar­d­owo w sys­temie. Wygląd przy­pom­i­na Win­dows 8:win-setup14 win-setup15

***KRÓTKIE ZAOŃCZNIE***

Zan­im zaczniemy insta­lację sys­te­mu Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view warto zajrzeć na stronę Microsoft i przeczy­tać infor­ma­cję odnośnie tego, które pro­gramy i funkc­je mogą nie dzi­ałać:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/preview-faq#faq=tab0

Warto też zapoz­nać się z wyma­gani­a­mi sys­te­mowy­mi:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/preview-faq#faq=tab1

 

By |2016-11-26T10:07:24+00:00Listopad 29th, 2014|Categories: windows|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.