Instalacja windows 10 z pendrive

Nowy Windows 10 zbliża się coraz większymi krokami. Już teraz można pobrać go za darmo w wersji Technical Preview i używać w formie testów. W poradniku tym pokażę, jak zainstalować system z pamięci przenośnej – w moim wypadku będzie to pendrive. Sztuczka może okazać się przydana również wtedy, gdy oficjalnie zostanie wydany Windows 10.

1. Najpierw powin­niśmy zaopa­trzyć się w pen­dri­va (lub dowol­ną inną pamięć) o pojem­noś­ci więk­szej niż 4 GB – obraz sys­te­mu może mieć różne rozmi­ary, dlat­ego zale­cam pamięć min­i­mum 8 GB. W moim przy­pad­ku jest to pen­drive Sony:8gb

2. Kole­jny krok to pobranie pro­gra­mu o nazwie Rufus. Zna­jdziemy go tutaj https://rufus.akeo.ie/?locale=pl_PL Ten mały ale bard­zo skuteczny pro­gramik pomoże nam stworzyć bootowal­nego pen­dri­va z sys­te­mem Win­dows 10. Podłącza­my pamięć do kom­put­era i aplikację uruchami­amy. Widać wyra­zie, że moje urządze­nie Sony zostało poprawnie wykryte:

rufus

3. Klikamy i zaz­nacza­my pozy­cję Utwórz bootowal­ny dysk uży­wa­jąc i wybier­amy Obraz ISO. Następ­nie klikamy ikonkę pły­ty CD by znaleźć obraz sys­te­mu:

obraz-ISO

4. Odna­j­du­je­my obraz ISO z sys­te­mem. Skąd go pobrać? Dowiecie się z mojego wcześniejszego artykułu, w którym opisu­ję insta­lację tego sys­te­mu bezpośred­nio z pły­ty DVD http://toin.pl/10892/instalacja-windows-10/

otwieranie

5. Gdy obraz już jest wczy­tany widz­imy dokład­nie, że zmieniła się nazwa etyki­ety dla pen­dri­va – na taką, jak nazy­wa się obraz z sys­te­mem. Wszys­tkie pozostałe opc­je pozostaw­iamy bez zmi­an i klikamy na START:

nazwa-woluminu

6. Przed nami stosowny komu­nikat, a właś­ci­wie ostrzeże­nie – wszys­tkie dane z pamię­ci zostaną usunięte. Zgadza­my się i potwierdza­my infor­ma­cję:

rufus-komunikat

 

7. Ter­az pozosta­je nam tylko czekać, aż pro­gram stworzy bootowal­nego pen­dri­va. Z reguły ta oper­ac­ja nie trwa dłu­go – ja oso­biś­cie czekałem około 10 min­ut. Wszys­tkie oper­ac­je przed­staw­ione są na ekranie, najlepiej w tym cza­sie nie robić nic na kom­put­erze tylko cier­pli­wie poczekać:

rufus-2

Opisy­wana tu meto­da przez­nac­zona jest dla kom­put­erów, które posi­ada­ją BIOS. Jeśli posi­adasz UEFI to w kroku 2 w obszarze Schemat par­ty­cjonowa­nia i typ sys­te­mu docelowego wybier­amy schemat dla UEFI:

rufus-3

By |2016-11-26T10:07:22+00:00Marzec 8th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

 1. Michał 21/03/2016 w 23:35 - Odpowiedz

  Cześć,

  mam pytanie, ponieważ w podob­nym porad­niku autor wspom­i­na także o for­ma­towa­niu NTFS, nato­mi­ast w komen­tarzach do niego moż­na przeczy­tać:

  jed­na uwa­ga ! Pen­drive to ma być sfor­ma­towany w FAT32 (nawet tym pro­gramem Rufus) jak mamy kom­put­er już z dyskiem skon­wer­towanym na GPT i z ustaw­ie­niem [UEFI only] — a nie fab­ryczne [UEFI lega­cy]. Na dysku z GPT i UEFI taki pen­drive w NTFS nie uru­cho­mi się wcale’

  Może mi Pan powiedzieć jak w końcu muszę sfor­ma­tować pen­drive w Rufusie, aby mieć 100% pewność, że pro­ces zadzi­ała i pen­drive zostanie wykry­ty?
  Insta­lacji będę dokony­wał na całkowicie nowym kom­put­erze i wtedy nie będę miał już dostępu do drugiego urządzenia, aby ewen­tu­al­nie zmienić for­ma­towanie.

  Podam pod­sta­wowe podze­społy nowego kom­put­era na którym będę instalował Win­dows 10 z pendrive’a:
  Pro­ce­sor Intel i5-6500,
  Pły­ta głów­na MSI B150M PRO-VDH
  Dysk SSD Cru­cial MX200 250GB.

  Proszę o odpowiedź i poz­draw­iam.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.