Instalacja systemu Windows Millenium (ME)

Win­dows Me (Mil­len­ni­um Edi­tion, Win­dows ME, nazwa kodowa sys­te­mu to Geor­gia). Jest to hybrydowy16 lub 32-bitowy sys­tem oper­a­cyjny z graficznym inter­fe­jsem użytkown­i­ka. Został wypro­dukowany przez fir­mę Microsoft, a  pre­miera tego sys­te­mu miała miejsce 14 wrześ­nia 2000 roku. Ogól­nie sys­tem już nie wspier­any, ale na starsze maszyny moż­na go bez prob­lemów zain­stalować (cho­ci­aż­by dla sprawdzenia wyda­jnoś­ci naszego starusz­ka). Z poniższego artykułu dowiesz się, jak ten sys­tem zain­stalować bez żad­nych przeszkód…

INSTALACJA WINDOWS MILLENIUM (ME)

1.)Zaczy­namy od ustaw­ienia w biosie sek­wencji CD/DVD na pier­wszym miejs­cu celem poprawnego odczy­ta­nia naszej płyt­ki (bootowanie), następ­nie umieszcza­my płytkę z sys­te­mem w napędzie.

*ISTOTNA UWAGAjeśli mamy w kom­put­erze więcej niż jeden napęd, będziemy musieli ustaw­ić na pier­wszym miejs­cu dodatkowo nazwę napę­du, z którego instalu­je­my sys­tem. Nie zawsze tak się dzieje, zależy od bio­su i mod­elu pły­ty głównej. Tak więc ustaw­ian­ie nazwy napędów nie jest zawsze istotne (zostaw­iamy to na koniec, gdy po wybra­niu CD/DVD na 1 miejs­cu insta­la­tor nie wys­tar­tu­je). Uwa­ga tyczy się wszys­t­kich instalowanych sys­temów.

2.)Po ponownym uru­chomie­niu kom­put­era ukaże się naszym oczom menu wyboru insta­lacji.  Wybier­amy Uru­chom kom­put­er z obsługą CD-ROM (tak jak przed­staw­ia screen):

3.)Jeśli nasz dysk (par­ty­c­ja) nie posi­a­da odpowied­niego sys­te­mu plików (w wypad­ku sys­te­mu Mil­le­ni­um FAT lub FAT32), zostaniemy powiadomieni o tym stosownym komu­nikatem (jak na obrazku). Jeśli mamy sys­tem plików któryś z wymienionych, komu­nikat nie powinien nam się pokazać:

4.)Po ukaza­niu się komu­nikatu, że insta­la­tor nie może utworzyć na dysku par­ty­cji, wpisu­je­my za znakiem zachę­ty frazę fdisk i wciskamy ENTER(jak widać, w tej częś­ci insta­lacji został wykry­ty nasz napęd, z którego instalu­je­my sys­tem wraz z literą

[u mnie D] ):

5.)Jeśli nasz dysk twardy (HDD) ma pojem­ność więk­szą niż 512 MB, zostaniemy o tym powiadomieni stosownym komu­nikatem. W tym też przy­pad­ku zgadza­my się na obsługę dużych dysków:

6.)Czas na menu opcji fdisk. Wybier­amy pozy­cję 1 (Utwórz par­ty­cję DOS lub log­iczny dysk DOS).

7.)Na pytanie o maksy­mal­ny rozmi­ar par­ty­cji DOS i uczynie­nie jej jako Akty­wnej odpowiadamy twierdzą­co, wpisu­jąc T.

8.)W kole­jnym oknie wpisu­je­my for­mat c (WSZYSTKO Z MAŁEJ LITERY!!!), następ­nie o potwierdze­nie for­ma­towanie wpisu­je­my T .

9.)Po zakońc­zonym for­ma­towa­niu dysku (par­ty­cji) wpisu­je­my znowu literkę naszego napę­du i wciskamy ENTER. Następ­nie wpisu­je­my setup.exe i również Enter:

10.)Czas na kole­jny etap insta­la­to­ra. Czekamy, aż pro­gram Scan­Disk sprawdzi nasz dysk C:

11.)Ter­az okienko insta­la­to­ra. Klikamy na Dalej:

12.)Akcep­tu­je­my Umowę Licen­cyjną:

13.)Czekamy cier­pli­wie, aż insta­la­tor utworzy niezbędne kat­a­lo­gi:

14.)Ter­az kreator opcji insta­lacji sys­te­mu. Zale­cam zostaw­ie­nie opcji Stan­dar­d­owa:

15.)Czas na uzu­pełnie­nie infor­ma­cji o sobie:

16.)Skład­ni­ki sys­te­mu Win­dows — pozostaw­iamy tak jak na scree­nie:

17.)Czekamy na utworze­nie dysku star­towego:

18.)Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er (insta­la­tor nas o tym powiado­mi):

19.)Po ponownym uru­chomie­niu kom­put­era czas na wykry­wanie urządzeń i sprzę­tu:

20.)Na koniec jeszcze insta­lac­ja sterown­ików i aktu­al­iza­c­ja ustaw­ień sys­te­mowych:

PODSUMOWANIE

Sys­tem nie należy do aż tak wiekowych, może zastąpić XP, jeśli ma się w posi­ada­niu starszy kom­put­er o słabych para­me­tra­ch. Na chwilę obec­ną moż­na go także pole­cić kolekcjonerom i osobom, które intere­su­ją się his­torią sys­temów Microsoft.

2 komentarze

 1. […] DOSowy ekran pochodzi z instrukcji insta­lacji Win­dows Mile­ni­um z ser­wisu Toin, a niebies­ki ekran for­ma­towa­nia z instrukcji rein­sta­lacji Win­dows XP z ser­wisu […]

 2. ME 01/07/2016 w 20:03 - Odpowiedz

  REAL DOS 8.00 capa­ble of start­ing from HDD *with­out* any mod­i­fi­ca­tions to its files (io.sys, msdos.sys, command.com) is placed on Win­dows Me OEM
  CD inside X:\tools\nettools\fac\ltools.dta file, which is CAB file
  with changed exten­sion, that can be extract­ed by any CAB extrac­tor,
  includ­ing Win­dows extract.exe. X is CD dri­ve let­ter. These three files are
  slight­ly dif­fer­ent than oth­er instances of them­selves in Win­dows Me, but they
  works good as sup­ple­men­tary REAL DOS to Win­dows Me and they can boot to DOS from sep­a­rate pri­ma­ry HDD par­ti­tion. This REAL DOS works *as is* with­out any patch­es, etc…

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.