Instalacja systemu Microsoft Windows XP

Microsoft Win­dows XP (nazwa robocza Whistler) – wer­s­ja sys­te­mu oper­a­cyjnego Win­dows z rodziny Microsoft Win­dows NT (opar­ty na jądrze NT) firmy Microsoft, wydana ofic­jal­nie 25 październi­ka 2001r. Win­dows XP w wer­sji Home jest ofic­jal­nym następcą sys­te­mu Win­dows Mil­le­ni­um, w wer­sji Pro­fes­sion­al jest następcą Win­dows 2000.  (źródło — .

Insta­lac­ja sys­te­mu jest bard­zo pros­ta, nie wyma­ga żad­nych dyski­etek ani prak­ty­cznie żad­nego doświad­czenia. W kilku prostych krokach przed­staw­ię jak wyglą­da insta­lac­ja…

1.)Zaczni­jmy od ustaw­ienia bootowa­nia — przeczy­tasz o tym TUTAJ.

2.)Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Po uru­chomie­niu po ukaza­niu się takiego komu­nikatu  wciskamy dowol­ny klaw­isz. Następ­nie po ukaza­niu się kole­jnego komu­nikatu czekamy cier­pli­wie na rozpoczę­cie insta­lacji .

3.)Przed nami pro­gram insta­la­cyjny. Wciskamy ENTER:

4.)Czas na umowę licen­cyjną, potwierdza­my ja poprzez F8:

5.)Ter­az wybier­amy par­ty­cję, na której chce­my zain­stalować sys­tem. Jeśli chce­my usunąć par­ty­c­je,  zaz­nacza­my ją i wciskamy D, a jeśli chce­my utworzyć nową, zaz­nacza­my Obszar nie podzielony na par­ty­c­je i wciskamy C:6.)
Czas na for­ma­towanie par­ty­cji sys­te­mowej. Wybier­amy więc sys­tem plików NTFS i nor­malne for­ma­towanie (NIE SZYBKIE!):

7.)Tak wyglą­da prze­bieg for­ma­towa­nia:

8.)Gdy par­ty­c­ja zostanie sfor­ma­towana, insta­la­tor przekopi­u­je niezbędne pli­ki:

9.)Po tej oper­acji kom­put­er uru­cho­mi się ponown­ie.

[note]Pamiętaj! Jeśli jesteś zaawan­sowanym użytkown­ikiem kom­put­era to powinieneś wiedzieć, że gdy pier­wsza część insta­la­to­ra (przed­staw­iona wyżej) dojdzie do koń­ca, to po ponownym rozruchu kom­put­era NIE WCISKAMY ŻADNEGO KLAWISZA gdy pojawi się komu­nikat infor­mu­ją­cy o tym! [/note]

10.)Przyszła pora na dłu­go oczeki­wanie właś­ci­we okno insta­la­to­ra:

11.)Opc­je region­alne i językowe są już dos­tosowane praw­idłowo więc tylko wciskamy Dalej:

12.)Ter­az poda­je­my swo­je dane:

13.)W kole­jnym kroku wpisu­je­my swój klucz pro­duk­tu:

14.)Ustaw­iamy datę i godz­inę i wciskamy śmi­ało Dalej:

15.)Ustaw­ienia sieciowe lep­iej pozostawmy stan­dar­d­owe, chy­ba że chce­my sobie pogrze­bać (wedle upodobań):

16.)Wpisu­je­my nazwę grupy roboczej:

17.)I wybier­amy opcję doty­czącą aktu­al­iza­cji:

18.)I na tym koniec insta­lacji sys­te­mu.

Pod­sumowanie

XP mimo swo­jego wieku nadal jest bard­zo pop­u­larny i jak nara­zie korzys­ta z niego najwięcej użytkown­ików. Myślę, że opisany przeze mnie tuto­r­i­al przy­da się komuś, kto chce się nauczyć insta­lacji tego sys­te­mu.

By |2016-11-26T10:07:54+00:00Kwiecień 10th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |4 komentarze

4 komentarze

 1. Kasia 13/07/2010 w 10:51 - Odpowiedz

  Jak już piszesz o rzeczy tak banal­nej jak ins XP to należało zacząć od sprawy najważniejszej — opcji star­towych insta­la­to­ra.…, szczegól­nie przy­datne dla osób instalu­ją­cych XP w nowych kom­put­er­ach.

 2. Artus2007 13/07/2010 w 11:09 - Odpowiedz

  chy­ba nie czy­tasz uważnie artykuły, prze­cież na samej górze jak byk jest podany odnośnik do ustaw­ienia opcji star­towych insta­la­to­ra, czyli bootowa­nia. Jeśli coś się kry­tyku­je, to najpierw trze­ba uważnie czy­tać

 3. Aneciak ^^" 25/07/2010 w 16:49 - Odpowiedz

  Świetne !
  Po zapoz­na­niu się z tym artykułem bez prob­le­mu wgrałam sys­tem :)
  Thx ;]

 4. Xaolos 18/08/2010 w 21:37 - Odpowiedz

  Naprawdę bard­zoooo mi pomogło.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.