Instalacja systemu Microsoft Windows 95

Win­dows 95 (nazwa robocza Chica­go)  już dawno nie jest sys­te­mem powszech­nie stosowanym, choć jego wydanie było nie małą rewolucją w infor­maty­cznym świecie. Insta­lac­ja tego sys­te­mu nie jest aż tak skom­p­likowana, aczkol­wiek mogą być wyma­gane dyski­et­ki star­towe (nie zawsze, zależy od wer­sji). Jeśli takowe dyski­et­ki okażą się potrzeb­ne, insta­la­tor o nie zapy­ta, następ­nie rozpocznie się nor­mal­na pro­ce­du­ra insta­la­cyj­na. Przeczy­taj jak to się kiedyś instalowało win­dowsa 95…

Insta­lac­ja Win­dows 95

1.) Wkładamy płytkę z sys­te­mem Win­dows 95 do napę­du (wcześniej ustaw­iamy w biosie odczyt z napę­du CD/DVD).
2.) Po chwili powin­niśmy zobaczyć okienko z tek­stem i znakiem zachę­ty insta­la­to­ra ( A:\> ). Wpisu­je­my więc najpierw for­mat C następ­nie po wciśnię­ciu Enter wpisu­je­my polece­nie set­up.

3.)Pojawi się okienko infor­mu­jące, że po wciśnię­ci Enter insta­la­tor  rozpocznie prace, po wciśnię­ci ESC ją zakończy. Śmi­ało wciskamy Enter.

4.)W kole­jnym kroku insta­la­tor sprawdzi obszary dysku C:

5.)Pokaże się okienko insta­la­to­ra sys­te­mu Win­dows 95. Wciskamy dalej.

6.)Insta­la­tor skopi­u­je niezbędne pli­ki. Musimy chwilkę poczekać.

7.)Czas na Umowę licen­cyjną. potwierdza­my ją.

8.)Kole­jne okienko kreato­ra. Wciskamy Dalej.

9.)Insta­la­tor przy­go­tu­je niezbędne kat­a­lo­gi potrzeb­ne do insta­lacji.

10.)Czas na Opc­je insta­la­to­ra. Zale­cam opcję Nie­s­tandar­d­owa, ponieważ moż­na więk­szość ele­men­tów dodać wg włas­nych upodobań. Jeśli zależy Ci na cza­sie i nie lubisz grze­bać, wybierz Stan­dar­d­ową.

11.)W kole­jnym kroku poda­je­my nasz klucz pro­duk­tu (w moim przykładzie jest to wer­sje OEM).

12.)Po wpisa­niu klucza poda­je­my infor­ma­c­je o Użytkown­iku (wpisz­cie co uważa­cie).

13.)Anal­iza zasobów kom­put­era (stanow­c­zo wybier­amy Tak).

14.)Jeśli wybral­iśmy opcję nie­s­tandar­d­ową, trze­ba będzie wybrać ele­men­ty, które nam będą potrzeb­ne, więc wybier­amy wg włas­nego gus­tu.

15.)Pod­czas zapy­ta­nia o dysk star­towy wybier­amy, że go nie chce­my (po co dyski­et­ki, no chy­ba że ktoś woli).

16.)Insta­la­tor zacznie kopi­owanie niezbęd­nych plików. Uzbrójmy się w cier­pli­wość to może potr­wać w zależność od tego, jaki mamy sprzęt.

17.)Kończymy pracę insta­la­to­ra poprzez kliknię­cie na Zakończ.


18.)Ter­az wpisu­je­my nazwę użytkown­i­ka i jeśli chce­my to również hasło (wedle upodobań).

19.)Jeśli zdarzy się, że insta­la­tor poprosi o płytę z sys­te­mem, wyciągamy ją i wkładamy ponown­ie. Po przeko­pi­owa­niu wszys­t­kich plików insta­lac­ja się zakończy.

Pod­sumowanie

Na nowym sprzę­cie nie warto instalować takiego sys­te­mu, choć z samej cieka­woś­ci wypa­da. Oczy­wiś­cie jeśli wasz kom­put­er został wyposażony w stację dyski­etek, co już coraz rzadziej się zdarza… Nie wspom­i­na­jąc już o lap­topach, w których takie stac­je po pros­tu nie są instalowane. Jed­nak dla starszych użytkown­ików do tego sys­te­mu jest chy­ba sen­ty­ment… praw­da?

By |2016-11-26T10:07:55+00:00Kwiecień 2nd, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |5 komentarzy

5 komentarzy

 1. nkp123 28/10/2010 w 13:23 - Odpowiedz

  Win­dows ME? Badziew ;] I tak najlep­szy ze starych sys­temów to Win 95 Win 3.11 :)

 2. win95 11/07/2015 w 17:04 - Odpowiedz

  Kurde. Win­dows 95 to fajny sys ale sam mam Win­dows ME na V
  c.

 3. MaCiuK 30/07/2015 w 13:45 - Odpowiedz

  Kole­ga z porad­ni­ka się rozpedzil :P Win 95 niema dysku bootowal­nego !!!! Mimo ze w biosie będzie ustaw­iony czy­taj 1 CD to i tak wywali blad brak dysku :]
  Kole­j­na sprawa to najpierw należy sfor­ma­tować dysk na Fat32 :] ;)
  I jeszcze jed­na i wsum­ie najwazniejsza :P Jak instalu­je­cie win95 najpierw spar­wdz­cie czy na stron­ie pro­du­cen­ta waszego sprzę­tu sa sterown­i­ki dla win­dowsa 95 ( jak niema to Win­dows wam będzie dzialal w 16 kolorach)-> ni elicz­cie na pro­gramy typu Slim­Drivers bo one na win 95 po pros­tu niedziala­ja :P

  Mor­dowalem się wlas­nie nad tym i wiem gdzie miałem prob­lem :) najlepiej zain­stalować na 1 dysku win 95 a na 2 win xp !!! XP bezprob­le­mowo będzie miał dostep do sterown­ikow i wejs­ca USB w razie WWwww :]

 4. artur 06/08/2015 w 16:01 - Odpowiedz

  W sum­ie masz trochę racji trochę się może rozpędz­iłem ale i tak opisałem to, co miałem opisać :) dzię­ki za konkret­ną opinię, poz­draw­iam

 5. pamiętliwy dziadek 03/11/2018 w 03:37 - Odpowiedz

  widzę że nie wiecie że w pier­wszy win­dows 95 był 16 bitowy i instalowało się go z 10-iu dyski­etek insta­la­cyjnych, zaw­is­tować ten sys­tem na nies­for­ma­towanym dysku to nie była pros­ta sprawa. Dopiero w kole­jnej swo­jej wer­sji win­dows 95 OSR 2 posi­adał możli­wość insta­lacji z napę­du DVD, nagry­warek nikt w domowym kom­put­erze nie miał bo kosz­towały kos­miczne pieniądze!

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.