Instalacja Noah’s Classifieds 4.0.3 free

noahRewela­cyjny skrypt ogłoszeń, a do tego dar­mowy. Autor noahsclassifieds.org co praw­da ofer­u­je zakup pro­duk­tu w wer­sji full, która nie jest okro­jona ale.. zapew­ni­am, że to co ofer­u­je w wer­sji free na pewno każdego zain­tere­sowanego ucieszy (bo  kto by chci­ał zapłacić 249.95$ za full wer­sję). Przed­staw­ię Wam insta­lację tego skryp­tu, tak aby już nikt nie miał prob­lemów. Gdy­by nadal ktoś miał to.. na stron­ie auto­ra moż­na wykupić opcję… (Option­al) Instal­la­tion Ser­vice $35.00. Czyli za zain­stalowanie skryp­tu nieźle sobie liczą, pokaże jak zro­bić to za dar­mo. Ale najpierw:

Czym jest Noah’s Clas­si­fieds? Jak moż­na go wyko­rzys­tać?

Jest to sys­tem drob­nych ogłoszeń, z możli­woś­cią tworzenia kat­e­gorii i pod­kat­e­gorii. Całoś­cią zarządza pan­el admin­is­tra­to­ra wyposażony w dość bogate funkc­je jak na bezpłat­ny pro­dukt. Użytkown­i­cy mogą wysyłać ogłoszenia, a także je edy­tować. Widzi­ałem już kil­ka stron, które próbu­ją wyko­rzysty­wać wer­sje free na własne potrze­by np psy , infor­ma­tor region­al­ny (ciekawy motyw graficzny), stra­ganik. Choć widać że na razie jest to w fazie edy­cji. Najlepiej sam sprawdź jak prezen­tu­je się skrypt w wer­sji demon­stra­cyjnej:

Noah’s Clas­si­fieds wyko­rzys­tasz do prowadzenia ser­wisów typu “szukam pra­cy” itp. Ale będąc bardziej kreaty­wnym moż­na go użyć na wiele innych sposobów, tak jak np te lin­ki powyżej.

Jeżeli chci­ałbyś wyko­rzys­tać ten skrypt to miałbyś następu­jące funkc­je do wyboru:

Pan­el Admin­is­tra­to­ra :

 • Defini­u­je kat­e­gorie i pod­kat­e­gorie w nieogranic­zonej głębokoś­ci
 • Określanie domyśl­nych wartoś­ci w polach
 • Możli­wość: włączyć lub wyłączyć pole
 • Tworze­nie grup zmi­en­nych pól nie­s­tandar­d­owych określa­jąc Sep­a­ra­tor linii
 • Zgłosze­nie zarządza­nia: wszys­tkie e-maile wysyłane przez sys­tem są dos­tosowywane — admin może zmienić tekst lub wyłączyć je całkowicie
 • Ma pełną kon­trolę nad wielo­ma włas­noś­ci­a­mi, takich jak ogłoszenia (upły­wu cza­su), rozmi­aru i wymi­aru na upload zdjęć, miniatu­ry i wiele więcej.
 • Kon­trolu­je wygląd określa­jąc nie­s­tandar­d­owy nagłówek i stop­ki szablonów, lub zmi­any arkusza.
 • Przeglą­dać i zarządzać listą użytkown­ików
 • Wiele innych

Ciekawsze funkc­je:

 • Pozwól użytkown­ikom zmieni­ać język — rozwi­jana lista
 • Użytkown­ik ma pra­wo edy­tować swo­je ogłoszenia
 • Dodatkowa zawartość sekcji HEAD/BODY/FOOTER — możli­wość dopisy­wa­nia html
 • Na ile dni przed wygaśnię­ciem ważnoś­ci ogłoszenia użytkown­ik musi zostać poin­for­mowany?
 • Ile razy użytkown­ik może przedłużyć ważność swo­jego ogłoszenia?
 • Doin­stalowanie i wygod­na zmi­ana moty­wów graficznych — pozwala na zmi­anę również użytkown­ikowi
 • Zas­to­suj graficzną wery­fikację użytkown­i­ka (CAPTCHA) w for­mu­la­rzach

Możli­woś­ci Użytkown­i­ka:

 • Zatwierdź, mody­fikuj i usuń ogłosze­nie
 • Prześlij zdję­cia — miniatu­ry będą gen­erowane automaty­cznie
 • Przeglą­daj listę najnowszych lub najbardziej pop­u­larnych ogłoszeń
 • Mody­fikuj pro­fil użytkown­i­ka
 • Zwięk­sz datę ważnoś­ci ogłoszenia
 • Szukaj w ogłoszeni­ach : wyszuki­wanie proste i zaawan­sowane konkret­nych kat­e­gorii
 • Odpowiedz na ogłosze­nie, lub wyślij do zna­jomego

I wiele innych.

Z czego nie sko­rzys­tamy w wer­sji free?

 1. Użytkown­i­cy sys­te­mu mogą zgłosić chęć otrzymy­wa­nia automaty­cznych powiadomień o nowo dodanych ogłoszeni­ach w danej kat­e­gorii.
 2. Wyszukaj użytkown­i­ka,
 3. Dodaj ogłosze­nie do ulu­bionych,
 4. Uporząd­kowanie kat­e­gorii w hier­ar­chii,
 5. Upload new logo image - z pan­elu admi­na niedostęp­ne, trze­ba by w kodzie ręcznie ingerować,
 6. Upload new head­er back­ground image — tu również,
 7. Edy­c­ja kodu z pan­elu admi­na nieste­ty tylko w wer­sji full - szko­da bo moż­na by było zmieni­ać wszys­tko tak łat­wo jak np w wordpress’ie.

Insta­lac­ja

Do praw­idłowego dzi­ała­nia skryp­tu będziesz potrze­bował:

PHP 3.0.9
MySQL – dostęp do jed­nej bazy danych (wer­s­ja co najm­niej 3.22)

lub
Post­greSQL w wer­sji co najm­niej 7.0.3.

[note]Zaczynamy najpierw od ściąg­nię­cia skryp­tu i roz­pakowa­nia go:  down­load[/note]

Wszys­tkie pli­ki wrzu­camy na ser­w­er i zabier­amy się do tworzenia bazy danych czyli dokład­nie tak jak ja to zro­biłem w jak zain­stalować phpBB by prze­mo. Fold­er na ser­w­erze nazy­wam “noah”. Po wgra­niu się wszys­tkiego na ser­w­er wpisu­je­my adres w przeglą­darce:

http://www.NazwaT­wo­jegoSer­w­era.pl/noah/install.php

Uruchamia się pro­ces insta­lacji gdzie trze­ba wypełnić poszczególne pola.

noah1

Akcep­tu­je­my reg­u­lamin.

noah2

Klikamy Install i prze­chodz­imy dalej. Po insta­lacji ujrzymy już stronę naszego ser­wisu ogłoszeń tylko trze­ba będzie jeszcze wykon­ać kil­ka czyn­noś­ci. Najpierw musimy usunąć pli­ki insta­la­cyjne, ale nie trze­ba tego robić ręcznie (choć moż­na). Wygod­niej będzie kliknąć na niebies­ki link Click here

noah3

Pozosta­je nam jeszcze:

The default admin pass­word is not changed yet! Please change it click­ing on the ‘My pro­file’ link on the menu bar!

Your sys­tem email adress is not yet set. Please set it click­ing on the ‘Set­tings’ link on the menubar!

Więc zmieni­amy domyślne hasło, gdyż było takie jak login czyli “admin”. Dodatkowo trze­ba podać poprawny adres e-mail, dzię­ki czemu wiele dodatkowych opcji będzie dostęp­ne, jak np sys­tem e-mailowy. Po poda­niu wszys­t­kich potrzeb­nych infor­ma­cji klikamy:

noah4

Język pol­s­ki zmieni­amy w Con­trol Panel»Settings.

Więk­szość skryp­tu jest przetłu­mac­zona więc nie powin­no być prob­lemów z edy­cją.

Ok to wszys­tko. Powodzenia!

By |2016-11-26T10:07:59+00:00Lipiec 22nd, 2009|Categories: internet, News|Tags: |24 komentarze

24 komentarze

 1. Maciej 02/09/2009 w 08:28 - Odpowiedz

  Zapom­ni­ałeś o jed­nym “dro­bi­azgu”. W wer­sji free nie masz możli­woś­ci definicji ani edy­cji pól w kat­e­go­ri­ach… To taki “dro­bi­azg”, który ogranicza nas do zdefin­iowanych kat­e­gorii, czyli skrypt free może posłużyć jedynie do testów a nie do swo­bod­nej adap­tacji…

  • slasho 02/09/2009 w 23:24 - Odpowiedz

   za coś prze­cież trze­ba zapłacić …

   • Emanuel 23/08/2010 w 23:15 - Odpowiedz

    Cza­sem moż­na sobie poradz­ić bez płace­nia :)

    DEz­ię­ki za ten tem­at!

 2. SIBO 10/09/2009 w 12:23 - Odpowiedz

  Witam

  Skrypt jest naprawdę niezły, nawet w wer­sji free, artykuł choć dość ogól­ny z pewnoś­cią może pomóc początku­ją­cym użytkown­ikom.

  Nie dokoń­ca zgodz­iłbym sie z moim przed­mów­cą , gdyż dla każdej kat­e­gorii moż­na zdefin­iować rózny zestaw pól oraz dostęp­ne są pola ogólne tzn widoczne w kry­te­ri­ach wyszuki­wanie nie zaleznie od kat­e­gorii.
  Choć moja przy­go­da z NOAH’s jest dość krót­ka uważam że możli­woś­ci jakie daje są naprawdę duże, między inny­mi w swo­jej insta­lacji dodałem możli­wość przy­go­towywa­nia opisu ogłoszeń z wyko­rzys­taniem edy­to­ra WYSIWYG oraz przeglą­danie ofer­ta następny/poprzedni i wiele innych.

 3. covalic 18/12/2009 w 21:38 - Odpowiedz

  Widzę że zaczy­nasz już pisać o wszys­tkim ;) Gen­er­al­nie to wpadłem tu z googla bo szukam jakiegoś cms-a aby zro­bić na nim bazę z ogłoszeni­a­mi z mieszka­ni­a­mi do wyna­ję­cia ;) Myślisz że TEN był­by do tego dobry? Mam go jak coś w ‘fan­tas­ti­co’ na ser­w­erze więc i insta­lac­ja expre­sowa, tylko czy warto?

  • admin 18/12/2009 w 22:47 - Odpowiedz

   Dłu­go szukałem skryp­tu, który moż­na wyko­rzys­tać na ogłoszenia, z dar­mowych jest tego wiele i chy­ba ten jest najlep­szy dlat­ego postanow­ilem go opisac. Funkc­je dar­mowe uznałem za wystar­cza­jace dla mojego uzytku… Myśle ze warto go sprawdz­ic. Mam jeszcze jeden w php pisany jak­by co daj znac.

 4. marcin 05/01/2010 w 21:18 - Odpowiedz

  wita­j­cie!
  hmmm jest cos opisane na stron­ie

  tylko slabo u mnie z ang­iel­skim,
  napewno moz­na edy­towac te kat­e­gorie w plikach tylko gdzie.

  Admin moglbys cos wiecej napisac

  dzie­ki z gory

 5. marcin 05/01/2010 w 21:49 - Odpowiedz

  znala­zlem sposob edy­c­ja w bazie sql przez php­myad­min ale moze jest jakis inny sposob? czy zosta­je tylko plat­na wer­s­ja?

 6. marcin 05/01/2010 w 23:16 - Odpowiedz

  haha odpowiem se sam,mialem chy­ba jakas inna wer­sje lub cos nie tak zain­stalowalem z tej strony i gitara wszys­tko gra :D tylko cos loga nie moge zmienic ale to chy­ba dlat­ego ze to wer­s­ja free

 7. x-men 08/02/2010 w 00:08 - Odpowiedz

  autor- napisz wiecej infor­ma­cji o kon­fig­u­racji bo czesc i tak jest po ang­iel­sku, to moze­byc dobry kole­jny art

 8. ttt 10/02/2010 w 01:39 - Odpowiedz

  jak zro­bic zeby na stron­ie bylo ostat­nich 10ogl

  • SIBO 22/03/2010 w 09:23 - Odpowiedz

   W liś­cie defin­iowal­nej ustaw­iasz Lim­it na 10.
   Potem w pan­elu sterowa­nia ustaw­iasz adres tej listy jako stronę star­tową i śmi­ga “Show this as the Home page” w pole obok wpisu­jesz np“customlist/3″

   Poz­draw­iam
   W razie pytań pisz.

   • maciek 03/04/2011 w 16:10 - Odpowiedz

    Hej Sibo , w dar­mowej wer­sji nie lata­ja te 3 badz 4 gify z kat­e­go­ri­a­mi na głownej stron­ie ? prosze luknij na to i podp czy da sie cos obskrobac w php do tego

 9. ttt 10/02/2010 w 01:41 - Odpowiedz

  jak zro­bic zeby obok listy glownej opgloszen na dole bylo ostat­nich 10

 10. hgrthrht 04/03/2010 w 17:56 - Odpowiedz

  slucha­j­cie siedze z tym skryptem kolo 2 mies. i nie moge sku­mac za nic czemu wali tylke ble­dow do folderu logs/error* zain­stalowalem na sto pro­cent dobrze i w orginale z tej strony,

 11. blog_elimu_pl 13/06/2010 w 19:26 - Odpowiedz

  Zmień lin­ka do strony demo bo już jest inny!! Dzię­ki za wpis

  • slasho 13/06/2010 w 19:40 - Odpowiedz

   Już zmienione, dzię­ki

 12. tetra 09/11/2010 w 23:27 - Odpowiedz

  Witam
  Mimo szczegółowego wyjaśnienia pro­ce­su insta­lacji mam prob­lem z zain­stalowaniem tego cms .
  Próbowałem na 3 dar­mowych hostin­gach xorg ‚vixo oraz cba za każdym razem otrzymy­wałem taki komu­nikat
  “Przeprasza­my, błąd ser­w­era. Praw­dopodob­nie w pliku .htac­cess uży­to błęd­nej opcji.”
  Wiec szukam przy­czyny tego prob­le­mu .
  Napisał pan iz całość wgry­wa się do folderu (kat­a­logu } “noah”.
  Fold­er na ser­w­erze nazwałem zgod­nie z zalece­niem “noah”.
  Czy nazwa kat­a­logu “noah”. jest koniecz­na czy jedynie sug­erowana , oso­biś­cie wolał bym nazwać ogłoszenia czy cos w tym rodza­ju.
  Również co do bazy dokład­nie nie zrozu­mi­ałem na tych 3 hostin­gah które wymieniłem jest tylko jed­na baza danych .
  a jeśli chce się wgrać kole­jny cms tworzy się jedynie tabele co uczyniłem i nazwałem ja clas­si­fieds
  całość wyglą­da tak mysql.cba.pl moja donena_c0_pl pre­fiks tabeli clas­si­fieds
  Również nie wyszczegól­nił pan które fold­ery powin­ny mieć wartość zapisy­wal­ną 777 ‚wiec cały kat­a­log ustaw­iłem na 777 ale nie sądzę aby poza bez­pieczeńst­wem mogło to stwarzać jakieś zakłóce­nia.
  czy mógł by pan jeszcze raz wyjaśnić pro­ces insta­lacji w przy­pad­ku jed­nego z tych host­ingów xorg ‚vixo lub cba

  • slasho 10/11/2010 w 10:19 - Odpowiedz

   Nie uży­wam dar­mowych ser­w­erów więc nawet ich nie znam. Insta­lac­ja odbyła się na home.pl.
   Nazwa kat­a­logu jest dowol­na, lecz pamię­taj że ścież­ka insta­lacji będzie już inna.
   Co do błę­du… wyrzuć plik .htac­cess z ser­w­era (jeśli jest taka możli­wość na hostin­gach free).
   Ewen­tu­al­nie zdradź jego zawartość.
   Co do bazy wyda­je się być ok.

   .htac­cess — wykon­aj kopię zapa­sową

 13. mlody 21/11/2010 w 13:12 - Odpowiedz

  Witam.. Mam strone napisana w html i to ma byc strona z drob­ny­mi ogloszeni­a­mi.. Nada sie dla mnie ten skrypt?

 14. slasho 21/11/2010 w 13:33 - Odpowiedz

  Musisz zde­cy­dować z czego chcesz korzys­tać. Jeśli chcesz połączyć swo­ją stronę z tym skryptem to raczej Ci nie pomogę…

 15. Tetra 24/11/2010 w 22:45 - Odpowiedz

  Witam ponown­ie
  Najpierw napisze o tym skryp­cie Clas­si­fieds
  Jest to naprawdę dobry CMS a być może był w wer­sji dar­mowej.
  Pier­wszy raz zain­stalowałem wer­sie 3 na dar­mowym hostin­gu i super dzi­ała .
  Ponieważ pojaw­iła się wer­s­ja classifieds-4.0.3-Free postanow­iłem ja zain­stalować ‚całe szczęś­cie iz zro­biłem to na nowym kon­cie .
  Owszem insta­lac­ja prze­biegła pomyśl­nie pro­gram dzi­ała ‚jedynie co nie dzi­ała to wysyłanie e-mail do nowo zare­je­strowanych .
  Sprawdz­iłem na innych ser­w­er­ach i to samo.
  Bard­zo możli­we iz nowa wer­s­ja dar­mowa ma zablokowaną ta funkc­je.
  ps. widzi­ałem tu sporo pytań
  Dam pewno rade wszys­tko da się ustaw­ić w tym sys­temie wszys­tko to prawdzi­wy kom­ba­jn jedynie czego nie robi to drze­wa nie dzi­a­bie trochę cier­pli­woś­ci .
  Prawdę mówiąc sam jeszcze nie znalazłem możli­woś­ci jak zmienić plik rejes­tracji aby były np. wojew­ództ­wa ‚czy pol­skie nazwy i jedynie to zmieniłem w bazie danych .wszys­tkie pozostałe pola moż­na zmienić za pomocą polece­nia List of cus­tom fields

  • slasho 24/11/2010 w 23:18 - Odpowiedz

   Raczej by poin­for­mowali o zablokowa­niu funkcji wysyła­nia maili…
   Jak wyko­rzys­tasz ten skrypt gdzieś to pochw­al się stronką ;)

 16. Tetra 29/11/2010 w 22:23 - Odpowiedz

  Przepraszam za wprowadzanie zamę­tu z to funkcją wysyła­nia maili.
  Przy­czyną tego było iż ja ten CMS zain­stalowałem na 3 różnych hostin­gah w tym jed­nym płat­nym.
  prob­lem pole­gał na ustaw­ie­niu w tym polu.
  Uży­waj bez­piecznego połączenia
  Ustaw poziom szyfrowa­nia do wyko­rzys­ta­nia na połączenia.

  Uwa­ga: PHP musi być skom­pi­lowane z OpenSSL dla SSL i TLS do pra­cy.

  Uwa­ga: Niek­tóre insta­lacji PHP nie będzie wrap­per stru­mienia TLS.
  No
  TLS
  SSL
  Po zauważe­niu iz pocz­ta nie dociera zacząłem zmieni­ać ustaw­ienia mając jed­nocześnie otwarto bazę danych.
  Praw­dopodob­nie wów­czas zmi­ana ustaw­ień na stron­ie nie jest wprowadzana do bazy danych ‚ale obec­nie wszys­tko dzi­ała super.
  Co do strun­ki to mogę podarować za dar­mo cały host­ing w celach testowa­nia wraz z hasłem admi­na.
  Nazwa jest bezsen­sow­na wiec nikt się nie pokusi na jakieś głupo­ty .

  hasło admin
  loging admin
  wdz­ięczny był bym gdy­by ktoś zademon­strował jak wstaw­ić mapę gogli

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.