HP 510 win xp installation

gc4HP 510 to jeden ze starszych mod­eli lap­topa. Ze sterown­ika­mi nie ma więk­szych prob­lemów (wszys­tkie do xp), ale za to pojaw­ia­ją się nowe łamigłów­ki mogące utrud­nić insta­lację lub przy­wracanie sys­te­mu. Chodzi głównie o odzyski­wanie sys­te­mu, po przez zain­stalowaną fab­rycznie par­ty­cję recov­ery. “Mój kom­put­er” miej więcej wygla­da tak . Czyli dysk C: o dość dzi­wnej nazwie, a D: to właśnie recov­ery. Za pomocą pro­gra­mu HP Back­up and Recov­ery Man­ag­er  mamy możli­wość doko­na­nia kilku ciekawych funkcji (łącznie z przy­wróce­niem sys­te­mu o ustaw­ieni­ach fab­rycznych), gdzie mamy wszys­tkie sterown­i­ki. Jeżeli zdarzy Ci się przy­wracanie sys­te­mu to możesz natrafić na:

 

Press F11 to start recov­ery

NTLDR is com­pressed
Press Ctrl+Alt+Del to restart

Do rozwiąza­nia prob­le­mu potrze­bować będziesz cd z win xp.

1. Naciskasz F10 by dostać sie do bio­su, tam ustaw­iasz cd-rom jako “First”.
2. Boot’ujesz cd naciska­jąc dowol­ny przy­cisk.
3. Naciskasz “R” czyli napraw.
4. Przy wyborze par­ty­cji naciskasz “1″, poźniej wpisu­jesz hasło admin­is­tra­to­ra
(jeżeli brak to naciskasz enter)
5. Następ­nie wpisu­jesz:

cd \

attrib -c ntl­dr

exit

Po restar­cie wszys­tko powin­no dzi­ałać.

By |2017-04-22T15:46:24+00:00Listopad 18th, 2008|Categories: hardware, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.