Heroes of Might & Magic III HD Edition — recenzja

Na samym początku cofniemy się trochę w czasie oraz wejdziemy w świat historii kultowych „Herosów” a dokładniej cofamy się do roku 1999, kiedy to New World Computing wydał za pośrednictwem The 3DO Company kolejną część gry Heroes of Might and Magic III: Odrodzenie Erahii znaną również jako Heroes III lub też HoMM 3 która to stała się „strategią wszechczasów”. Dlaczego jednak ten tytuł zapadł tak bardzo w pamięć użytkowników? Czym przyciągnął że zyskał tak ogromną rzeszę fanów? Dlaczego w roku 2015 oglądamy go ponownie w wersji HD?

Antagarichtcm2120530

Kro­ni­ka gry przenosi nas do świa­ta Enroth na kon­ty­nent Anta­garich gdzie w roku 1165 Erathi­an­ie wygrali wojnę z nieprzy­jaciół­mi którzy wtargnęli na ich ziemię. Tym razem wro­gowie wyko­rzys­tali zamęt, który zapanował tam po śmier­ci króla Gryphon­hear­ta. Erathia stała się celem oblężeń ze strony Krewlod, Tatalii, Nighon, Eeo­fol oraz Deyję. To tylko kawałek nit­ki ze szpul­ki his­torii jaką przed­staw­ia­ją nam Heroes. Ale dlaczego ten tytuł przykuł taką uwagę i stał się klasykiem? Całej tej mocy i magii nie musimy szukać daleko, albowiem chodzi tutaj o sam kon­tent gry. Herosy nie potrze­bowały super grafi­ki HD oraz dźwięku dol­by dig­i­tal żeby zatrzy­mać gracza. Twór­cy postanow­ili moc­no oży­wić „trójkę”. Czy im się udało? Zde­cy­dowanie tak.

1136755203

Prze­grałem praw­ie całe dziecińst­wo w herosy!” , „Nie wyobrażam sobie dziecińst­wa bez Herosów”, „Gram w to do dziś”, „Pon­ad­cza­sowa – nie ma sobie równych” — to tylko kil­ka komen­tarzy doty­czącego jed­nego tytułu.

indeks 9468_frontFir­ma wcześniej prze­cież wydała dwie częś­ci gry, które również cieszyły i cieszą się wysoką pop­u­larnoś­cią lecz nawet razem wzięte nie osią­ga­ją tego co osiągnęła już „trój­ka”. Pro­du­cen­ci nie zostaw­ili jed­nak graczy i stworzyli dwa dodat­ki (Ostrze Armage­donu 30 wrześ­nia 1999 oraz Cień śmier­ci 22 mar­ca 2000).

Myśli­cie że do wystar­czyło? Oczy­wiś­cie że nie. Gracze potrze­bowali więcej wrażeń i wiedzieli już że nie pojawi się już żaden dodatek, wzięli sprawy w swo­je ręce. Już w 2001 roku pojaw­ił się pier­wszy (nie­ofic­jal­ny) fanows­ki dodatek In the Wake of Gods w skró­cie WoG. I tak oto pomysł połąc­zony z oży­wioną grafiką i domieszką kli­maty­czną muzy­ki stał się best­sellerem.

Tym razem skoczymy nieco w cza­sie do 29 mar­ca 2002 i spójrzmy na następce leg­en­darnej trój­ki a dokład­niej na Heroes of Might and Mag­ic IV. Dlaczego kul­towy „HoMM” wypa­da znacznie gorzej w rankingach pop­u­larnoś­ci. Co się stało? Twór­cy za bard­zo chy­ba wzięli sobie do ser­ca słowa graczy „więcej wrażeń…” i nafasze­rowali czwórkę niepotrzeb­ny­mi rzecza­mi które rzeko­mo miały ulep­szyć i bardziej umil­ić grę. Jed­nym te zmi­any się podobały – więk­szoś­ci nieste­ty nie.

heroesofmightmagiciv

Cóż, życie toczy się dalej a fir­ma 3DO ogłosiła bankruct­wo a cały tytuł został sprzedany fir­mie Ubisoft. To właśnie oni stanęli na polu wal­ki aby 16 maja 2006 roku nowy Heroes of Might and Mag­ic V stał się również pop­u­larny jak leg­en­dar­na „trój­ka”. Na początku odrzu­cili pomysł z grafiką z widok­iem izom­e­trycznym a postaw­ili wszys­tko na 3D. Czy pow­iódł się plan? Abso­lut­nie tak.

h5w1

Moż­na jed­nak powiedzieć że Heroes V jest takim współczes­nym młodz­i­utkim bratem Herosów III. Reak­ty­wowały się pod­sta­wowe opc­je które poprzed­nik zmienił, oraz zostały dodane nowe dodat­ki i opc­je które ciepło zostały przyjęte przez społeczeńst­wo a sam tytuł zyskał miano „Heroes III w 3D”. Na dodat­ki dłu­go nie musieliśmy czekać bo już w 14 listopa­da tego samego roku pojaw­ił się pier­wszy dodatek Kuź­nia Przez­naczenia a niecały rok później bo 12 październi­ka 2007 światło dzi­enne ujrzał kole­jny dodatek Dzikie Hordy. Później słuch o „Hirołsach” zag­inął.

W roku 2011 nastąpiła kole­j­na pre­miera Heroes VI, które zapro­jek­towało tym razem Black Hole Enter­tain­ment a wydaw­cą został bez zmi­an Ubisoft. Ja sam bard­zo mało mogę powiedzieć o tej częś­ci, ponieważ nie widzi­ałem już tej „Magii i Mocy” i nie ekspery­men­towałem dużo w tej częś­ci. Według inter­nautów oraz różnych forach moż­na śmi­ało wyczy­tać że Might&Magic Heroes VI to kole­j­na kicha.

h6_screenshots_Stronghold_1Jed­nak znalazły się też oso­by co zach­walały tą część. Cóż, mi oso­biś­cie podobał się ten stary kli­macik – bardziej tej pop­u­larnoś­ci niż samego „image gry”.

Ale czy dzię­ki Heroes 3 HD znów zobaczymy i poczu­je­my ten smaczek z dawnych lat?

Na to pytanie musi­cie odpowiedzieć sobie sami. Dlaczego wy? Bo to wy wypro­mowal­iś­cie tą grę, to wy zro­bil­iś­cie z niej klasyk wszech cza­sów – to właśnie za sprawą was tytuł Heroes of might and mag­ic coś znaczy. To wy – gracze, zro­bil­iś­cie to na co czeka prak­ty­cznie każ­da gra – chcę być przyję­ta. Ktoś powie, „Ale H3HD to ten sam Heroes 3 tyle że w HD” — ja odpowiem na to inaczej, to nie był, nie jest i nie będzie Heroes of might and mag­ic 3 – to jest Might & Mag­ic Heroes 3 HD.Nie ważne co by zro­bili Heroes 3 jest jeden – klasy­czny. Czy nafasze­rowanie gry dzisiejszą tech­nologią zro­bi z niej miano (ponown­ie) gry pon­ad­cza­sowej? Raczej nie.

5b6a225a77be002d2ea660fc63fa54ee__H3HD_creatures_comparison_SD(1999)_vs_HD(2014)

Owszem, sam jestem zwolen­nikiem H3 i podo­ba mi się wygląd jed­nos­tek, powiem więcej – aż chcę na to patrzeć! Mogę jedynie podzi­wiać że tak ktoś oży­wił Herosy! Ale to tak samo jak­by wejść do muzeum i patrzeć na fig­urę woskową przez przeźroczys­tą szy­bę. Ta „figu­ra” zostanie tylko „fig­urą woskową” a klasyk zostanie klasykiem. Na his­torię, pamięć oraz gry­wal­ność trze­ba sobie zapra­cow­ać nie pieniędz­mi czy wysoką tech­nologią. Do prawdzi­wego gigan­ta potrze­ba cza­sa­mi pomysłu. Ktoś zro­bił coś czego brakowało – zain­tere­sował pub­liczność. Podob­nie jest z tzw. „Wybi­ciem się na ser­wisie Youtube” — nie wybi­jesz się kopi­u­jąc, naśladu­jąc inne pomysły, ruchy, gesty, mimikę itp. Nie trze­ba mieć wcale tal­en­tu, wyglą­du czy pieniędzy – wystar­czy wiedzieć jak zain­tere­sować pub­liczność i przy­ciągnąć ich do siebie. Wiem że wśród nas są tacy co nie zgodzą się ze mną ale i takich ludzi szanu­ję. Każdy ma swo­je zdanie. Dla zagorza­łego fanaty­ka serii Heroes, dla mnie leg­en­dar­na trój­ka z roku 1999 pozostanie tą właś­ci­wą wer­sją Herosów – dobrze że w świecie HD jest opc­ja wer­sji SD – właś­ci­wej. Jeśli zajdzie taka potrze­ba mogę poświę­cić cały swój czas na jed­nej z częś­ci i opisać ją dokład­nie.

Zagra­jmer. Pol­s­ki Youtu­ber. Wiel­bi­ciel gier log­iczno — strate­gicznych i RPG.
Gracz łączą­cy pas­je. Pasjonat cyk­lu Heroes of might and mag­ic pro­du­cen­tów 3DO, New World Com­put­ing i Ubisoft.

Szukaj mnie na:
Youtube: http://www.youtube.com/user/Krupier2013
Fan­page: https://www.facebook.com/Krupier2013

By |2016-11-26T10:07:15+00:00Kwiecień 4th, 2015|Categories: Gry, News|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Bob 27/10/2018 w 15:10 - Odpowiedz

    Pięk­na kul­towa gra, 3 rządz­iła przez ład­nych parę latek. Dopiero po wielu nowych wyda­ni­ach 7 wywarła na mnie sym­pa­ty­czne wraże­nia. Choć i tak wracam sen­ty­men­tal­nie do 3. Ter­az przy­na­jm­niej w HD.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.