Hasło obrazkowe w windows 8

Nudzi Cie monotonne wpisywanie hasła podczas logowania ? A może chciałbyś logować się za pomocą własnego zdjęcia, czy dowolnego obrazka? Jeśli tak, nie widzę w tym żadnych przeszkód.

Otóż właśnie system Windows 8 posiada taką funkcję. Niektórzy z was pomyśleli pewnie, że sztuczka dotyczy tylko ekranów dotykowych – bo jak mam się zalogować za pomocą obrazka, gdy nie mam dotykowego ekranu? Jest też inne wyjście – za pomocą myszki. Więc z artykułu mogą skorzystać nie tylko użytkownicy dotykowych tabletów, lecz także osoby ze zwykłymi komputerami wyposażonymi w klawiaturę i mysz.

Hasło obrazkowe jest bezpieczniejsze od standardowego i trudniej je złamać. Pamiętajmy jednak o tym, aby takie hasło nie było dla nas utrapieniem. Jeśli więc nie czujemy się na siłach, lepiej odpuścić.

1. Na początku musimy wybrać sobie dowol­ny obrazek. Może to być np. zdję­cie z wakacji, ulu­biony zwierzak czy to, co przy­pad­nie nam do gus­tu. Warto zapisać taki obrazek w miejs­cu łat­wo dostęp­nym. Ja dla przykładu zapisałem je na dysku C. Oto mój przykład­owy obraz:

pink

2. Zdję­cie mamy już przyszykowane – prze­chodz­imy do ekranu star­towego Win­dows 8 naciska­jąc klaw­isz logo Win­dows. Ter­az w oknie Ustaw­ienia wpisu­je­my frazę Hasło obrazkowe i naciskamy duży przy­cisk Ustaw­ienia:

 haslo

3. Po wybra­niu ustaw­ień klikamy na polece­nie Utwórz luz zmień hasło obrazkowe. Prze­chodz­imy do sekcji Użytkown­i­cy i po prawej stron­ie klikamy na Ustaw hasło obrazkowe:

 haslo-obrazkowe

4. Aby prze­jść do następ­nego eta­pu musimy podać nasze stan­dar­d­owe hasło wyko­rzysty­wane pod­czas logowa­nia. Bez poda­nia go sys­tem nie poz­woli nam utworzyć hasła obrazkowego.

5. Klikamy na pozy­cję Wybierz obraz i poszuku­je­my naszego zdję­cia. Na wczy­tanym zdję­ciu musimy wykon­ać min­i­mum 3 różne gest na ekranie np. linia, czy jakaś figu­ra. Sys­tem dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa poprosi nas o powtórze­nie tej czyn­noś­ci po to aby uwiary­god­nić wpisane hasła, czy do siebie pasu­ją. Wyglą­da to więc tak samo jak pod­czas wpisy­wa­nia stan­dar­d­owego hasła, które musimy powtórzyć.

6. Sys­tem pod­powia­da nam nawet, żebyśmy podali dowolne gesty (lewy górny róg ekranu). Stan­dar­d­owo wyko­nane przeze mnie gesty zaz­naczyłem na obra­zie kolora­mi:

haslo-pink

7. Należy pamię­tać, by gesty rysować z rozwagą, ponieważ przy logowa­niu będziemy musieli je narysować w tych samych miejs­cach. Tak więc ja dla ułatwienia wybrałem dość prosty obrazek i proste gesty. Wykon­ałem to na potrze­by porad­ni­ka – sam nie korzys­tam z haseł obrazkowych.

8. Jeśli jak­iś gest nam się nie uda – klikamy Rozpocznij od początku. Ter­az może­my rysować od początku.

By |2016-11-26T10:07:17+00:00Marzec 28th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Twoja ksywka 13/01/2019 w 00:35 - Odpowiedz

    hasło

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.