Hardware2016-11-26T10:07:10+00:00

Aktualizacja biosu w laptopach Asus

Jeśli BIOS two­jego lap­topa Asus jest stary, masz prob­le­my sprzę­towe lub po pros­tu chcesz zamon­tować nowsze podze­społy koniecz­na może być aktu­al­iza­c­ja BIO­Su do nowszej wer­sji. W moim przykładzie pokażę, jak go zak­tu­al­i­zować na moim obec­nym lap­topie: […]

By |Marzec 1st, 2016|Cat­e­gories: hard­ware, News|0 Com­ments

Konfiguracja NetiaSpot pod ADSL

Zaw­ier­a­jąc umowę z netią może­my otrzy­mać router Neti­aSpot. Dzi­ała on w kilku try­bach. W tym przy­pad­ku opisze wraz ze screena­mi tryb pod łącze ADSL czyli z gni­azd­ka tele­fon­icznego. Syg­nał główny podłąc­zony kablem tele­fon­icznym do por­tu ADSL (końcówka […]

By |Marzec 29th, 2015|Cat­e­gories: hard­ware, News|Tags: , , , |0 Com­ments

Problemy z drukowaniem windows 7

  Częs­to zdarza się, że miewamy prob­lem z drukarką – zazwyczaj nie chce ona drukować mimo, iż wszys­tkie kable są poprawnie podłąc­zone. Jeśli jesteśmy pewni, że wszys­tkie sterown­i­ki są poprawnie zain­stalowane, drukar­ka jest poprawnie skon­fig­urowa […]

By |Marzec 23rd, 2015|Cat­e­gories: hard­ware, News, win­dows|Tags: , , |0 Com­ments

Przesyłanie obrazu przez wifi Miracast

Połącze­nie lap­topa z telewiz­orem lub innym urządze­niem w celu wyświ­et­la­nia obrazu i dźwięku zwyk­le real­i­zowane jest poprzez kabel HDMI czy VGA. Jest to najpop­u­larniejsze rozwiązanie lecz plą­tan­i­na kabli może przypraw­ić o ból głowy. Z myślą wye­lim­i­now […]

By |Marzec 4th, 2015|Cat­e­gories: hard­ware, News, win­dows|Tags: , , |2 komen­tarze

Emulacja pada xbox 360

W poprzed­nich artykułach opisy­wal­iśmy, jak skon­fig­urować pro­gram Joy­ToKey, aby przy jego pomo­cy korzys­tać z kom­put­era wyko­rzys­tu­jąc pada. W dzisiejszym artykule skupimy się na troszeczkę podob­nym zagad­nie­niu – mowa tutaj o kon­fig­u­racji pada w taki sp […]

By |Marzec 2nd, 2015|Cat­e­gories: hard­ware, News|Tags: , , |6 komen­tarzy

Joystick zamiast myszki?

W poprzed­niej częś­ci artykułu na tem­at pro­gra­mu Joy­ToKey skupil­iśmy się w całoś­ci na zastąpi­e­niu klaw­iatu­ry kom­put­era Padem.  W tej częś­ci pokażę, jak zastąpić myszkę kom­put­erową Joy­stick­iem. Przy­datne jest to szczegól­nie grac­zom —  nie trze­ba uży­wa […]

By |Luty 20th, 2015|Cat­e­gories: hard­ware, News|Tags: , , , |2 komen­tarze

Podkręcanie karty graficznej

Każdy gracz myślał zapewne o zmi­an­ie swo­jej kar­ty graficznej na lep­szą lub o tym, by cho­ci­aż w pewnym stop­niu popraw­ić wyda­jność swo­jej aktu­al­nej. Dzię­ki temu nie musimy od razy wydawać majątku na nowe kar­ty, gdy może­my spróbować „wycis­nąć” więcej m […]

By |Sty­czeń 26th, 2015|Cat­e­gories: hard­ware|Tags: , , , |0 Com­ments

Aktualizacja BIOSu — AFUWIN

Posi­adasz kom­put­er starszego typu i postanow­iłeś go rozbu­dować – dokupiłeś RAM, nową kartę graficzną, pro­ce­sor a płytę główną pozostaw­iłeś bez zmi­an, ponieważ podze­społy do niej pasu­ją. Co jed­nak masz zro­bić wtedy, gdy po włącze­niu kom­put­era wid­niej […]

By |Sty­czeń 19th, 2015|Cat­e­gories: hard­ware, News, win­dows|Tags: , , , |0 Com­ments

Router z wifi — problemy

Podłącza­sz router i jest prob­lem z połącze­niem sieci bezprze­wodowej? Wcześniej dzi­ałało ok, lecz ter­az nie łączy lub łączy, a brak neta? Mam kil­ka porad aby to napraw­ić. Jest wiele powodów nie dzi­ała­jącego neta w tych przy­pad­kach. Przed­staw­ię kil­ka s […]

By |Listopad 4th, 2014|Cat­e­gories: hard­ware, inter­net, News|Tags: , , , |0 Com­ments

Jak odblokować porty w routerze?

Z pewnoś­cią chci­ałeś kiedyś stworzyć swój włas­ny ser­w­er dla gier sieciowych. Jeśli nie posi­adamy routera to sprawa jest pros­ta, ponieważ prak­ty­cznie każdy ser­w­er powinien być widoczny dla innych użytkown­ików. Nato­mi­ast posi­adacze routerów mają to tro […]

By |Listopad 3rd, 2014|Cat­e­gories: hard­ware, News|Tags: , , , |4 komen­tarze