HandyTone-286 do Freeconet

Handy­Tone — 286 to dość rzad­ko spo­tykana bram­ka voip. A kon­fig­u­rac­ja może spraw­ić wiele prob­lemów. Najczęś­ciej spo­tykane bram­ki to Linksys, DrayTek, ELnix i to do nich są dostar­c­zone instrukc­je np. dla oper­a­to­ra Freeconet. Opisze po krótce kon­fig­u­rację tego mod­elu. Myślę że każdy sobie poradzi.

Dostęp­na jest instrukc­ja pro­du­cen­ta w wer­sji pdf tutaj. Nieste­ty kon­fig­u­rac­ja pod konkret­nego oper­a­to­ra nie jest tam opisana.

Przy podłącze­niu voipa najlepiej jak byśmy korzys­tali z routera i pod­pieli  do bram­ki syg­nał routowany. Ale przyp­isanie danych “na szty­wno” tez jest możli­we. W każdym razie bram­ka domyśl­nie ustaw­iona jest na automaty­czne pobieranie adresu z DHCP. Na początek podłączmy bramke do tele­fonu i sprawdźmy nr IP wys­tuku­jąc w tele­fonie ***02. Usłyszymy głos poda­ją­cy nam ciąg 12 znaków odd­zielony­mi krop­ka­mi (całość w j.ang.). Urządzenia te prze­chowu­ją adresy IP w for­ma­cie 12-cyfrowym, tak więc jeżeli będzie to syg­nał routowany (czyli kabel z routera do bram­ki) to praw­dopodob­nie usłyszymy 192.168.002.001. Oczy­wiś­cie to też zależy od routera bo mogą mieć adresy różne od domyśl­nych.

Jeżeli już poz­namy adres, który posi­a­da bram­ka to będziemy mogli dostać się do ustaw­ień i skon­fig­urować urządze­nie. Ale może sie też zdarzyć tak, że nie posi­adamy routera i chce­my podłaczyć bramkę do kabla inter­ne­towego, który wpię­ty jest do kom­put­era. Trze­ba będzie skon­tak­tować się z usłuo­daw­cą aby na mac adress bram­ki wysłał nr ip. Zazwyczaj wiąza­ło się to z dodatkową opłatą w przy­pad­ku sieci osied­lowych.

Aby dostać się do ustaw­ień wpiszmy adres ip bram­ki do przeglą­dar­ki. Domyśl­ny pass­word to admin.

handytone

Nie będę wyp­isy­wał po kolei jakie ustaw­ienia trze­ba wprowadz­ić by bram­ka była skon­fig­urowana poprawnie. Po pros­tu skopi­u­j­cie ustaw­ienia ze screenu poniżej. Oczy­wiś­cie hasło i login będzie się różnić. Otrzy­ma­cie go zaraz po rejes­tracji freeconet.pl.

scalone-handytone

Dobrze jest sobie przyp­isać adres ip staty­czny, żeby bram­ka była iden­ty­fikowana z jed­nym numerem. Jeżeli tego nie zro­bimy to po każdym restar­cie urządzenia router przy­dzieli inny nr ip, więc jak będziemy chcieli wejść do ustaw­ień przez adres, który doty­chczas mieliśmy przyp­isany do bram­ki, to praw­dopodob­nie nie uda nam się, gdyż router przy­dzielił inny nr ip. Więc wystar­czy będzie tylko sprawdz­ić jaki to nr i prob­lem z głowy (***02).

handytone21

Gdy już wszys­tko skon­fig­u­ru­je­my to warto sprawdz­ić czy bram­ka się zare­je­strowała u oper­a­to­ra. Dlat­ego prze­jdźmy do zakład­ki sta­tus:

Reg­is­tered: Yes

oznacza że bram­ka już jest zare­je­strowana i dzi­ała.

By |2016-11-26T10:08:00+00:00Kwiecień 2nd, 2009|Categories: hardware, News|Tags: |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] to zapewne masz do tego już przy­gotowany tele­fon z zain­stalowaną bramką Voip np taką. Szy­bko i łat­wo możesz skon­figurować swo­jego iphone rów­nież do takich roz­mów. Dzię­ki […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.