Grafika trójwymiarowa — Google SketchUp

Na pewno praw­ie każdy z nas widzi­ał możli­woś­ci grafi­ki trójwymi­arowej (w skró­cie: 3D). Od gier, poprzez różnego rodza­ju filmy, kończąc na różno­ra­kich narzędzi­ach do tworzenia obiek­tów 3D. W tym artykule przed­staw­ię pod­stawy mod­e­lowa­nia obiek­tów trójwymi­arowych. Miałem okazję korzys­tać z trzech pro­gramów do tworzenia grafi­ki 3D: Blender, 3Ds Max, Google SketchUp. To co w ostat­nim z wymienionych pro­gramów mnie uwiodło, to jego dość spore możli­woś­ci przy jed­noczes­nej pros­to­cie. Oczy­wiś­cie jego możli­woś­ci nawet w częś­ci nie dorównu­ją tym z 3Ds Max, jed­nak na początek będzie to ide­alne rozwiązanie.

Najpierw omówmy kil­ka kwestii doty­czą­cych wszys­t­kich pro­gramów.

- Każdy, czy to najprost­szy, czy pro­fesjon­al­ny pro­gram ma widok sce­ny, czyli inaczej to, co widz­imy w wirtu­al­nej przestrzeni.

- W każdym pro­gramie spotkamy się z osi­a­mi, które poma­ga­ją nam ori­en­tować się w trzech wymi­arach.

- Pro­gramy trójwymi­arowe, aby osiągnąć ładne efek­ty graficzne, czyli cie­nie, dobrej jakoś­ci oświ­etle­nie, potrze­bu­ją wystar­cza­ją­co sil­nego kom­put­era. Musi być to co najm­niej 1 rdzeń pro­ce­so­ra z 1,5 GHz zegarem i 768 MB RAM-u. W prze­ci­wnym wypad­ku pro­gram może się zaci­nać, zaw­ieszać i bard­zo spowal­ni­ać kom­put­er.

No dobrze, koniec wstępu. Ter­az zro­bimy krok po kroku nasz pier­wszy mod­el 3D!

1. Insta­lac­ja

Zaczni­jmy od ściąg­nię­cia insta­la­to­ra pro­gra­mu Google SketchUp ze strony: http://sketchup.google.com/

Później uruchami­amy go i czekamy, aż ściąg­nie i zain­stalu­je kom­po­nen­ty pro­gra­mu.

 W pro­gramie ist­nieje kil­ka prak­ty­cznie niezbęd­nych skrótów:

- Naciśnię­cie przy­cisku rol­ki: obra­canie widoku (wirtu­al­nej kamery)

- Rol­ka w górę: pow­ięk­sze­nie widoku

- Rol­ka w dół: pom­niejsze­nie widoku.

2. Pier­wsze uru­chomie­nie

Po uru­chomie­niu widz­imy dość niewiele: kil­ka ikonek, widok sce­ny i samouczek, dzię­ki które­mu może­my zapoz­nać się z funkc­ja­mi pro­gra­mu. Zale­cam się z nim zapoz­nać, ponieważ jest on napisany prze­jrzyś­cie.

3. Narysowanie pier­wszej fig­ury geom­e­trycznej

Czas narysować pier­wszą fig­urę, których połącze­nie będzie stanow­ić mod­el.

Robimy to wybier­a­jąc narzędzie rysowa­nia pros­toką­ta:

Następ­nie klikamy i prze­ciągamy klaw­isz myszy, aby narysować. Zarysy fig­ury stanow­ią podgląd naszego efek­tu pra­cy.

4. Dal­sze dodawanie fig­ur

Ter­az przełącza­my narzędzie. Wybier­amy narzędzie rysowa­nia linii (ikon­ka ołówka) i rysu­je­my z linii pros­tokąt. Zale­cam tą metodę, ponieważ fig­ury będą dokład­niejsze, bo pro­gram pod­powia­da dłu­gość linii, jaką trze­ba narysować.

Zauważyłeś zapewne, że po zamknię­ciu boków fig­ury zosta­je ona wypełniona kolorem:

5. Tworze­nie daszku nad fig­urą

Następ­nie rysu­je­my trójkąt i z wierz­choł­ka położonego najwyżej rysu­je­my lin­ię, pro­gram pod­powie, jaka powin­na być jej dłu­gość:

Później kończymy rysowanie tak, aby automaty­cznie daszek został wypełniony kolorem.

6. Narzędzie “Wiadro z far­bą”

Jak sama nazwa wskazu­je jest to narzędzie do kolorowa­nia.

Klikni­jmy na nie:

Pojaw­iło nam się okienko:

Z listy rozwi­janej wybierzmy np. Cegła i okładz­i­na

Wybierzmy jak­iś obrazek, którym ma zostać pokry­ta ściana budynku.

Następ­nie klikni­jmy na ścianę, którą chce­my zamalować:

Zamalu­jmy w ten sposób pozostałe trzy ściany.

Zamalu­jmy ter­az dach. Z listy wybierzmy: Pokrycie dachu i klikni­jmy na któreś z dostęp­nych pokryć.

Ter­az ana­log­icznie jak w przy­pad­ku ścian zamalowu­je­my dach.

7. Tworzymy okno

Wybier­amy narzędzie rysowa­nia kwadratu i rysu­je­my go na ścian­ie.

Ponown­ie wybier­amy narzędzie “Wiadro z far­bą” i z listy rozwi­janej wybier­amy: Półprzezroczyste.

Wybierzmy któryś z dostęp­nych wzorów i klikni­jmy wewnątrz kwadratu.

Mamy okno, jed­nak czegoś mu braku­je. Tak! Jest płask­ie. Nada­jmy mu trze­ci wymi­ar.

8. Narzędzie “Wepchnij/Wyciągnij”

Ter­az klikamy na narzędzie “Wepchnij/Wyciągnij”.

Następ­nie klikni­jmy na nasze okno i wyciąg­ni­jmy go na zewnątrz myszką.

Tak! Ter­az okno jest kom­pletne!

W ten sam sposób jak okno, zrób­my drzwi.

9. Zakończe­nie

Nasz budynek naresz­cie jest skońc­zony!

Może­my go zapisać w menu: Plik > Zapisz

Tworze­nie grafi­ki trójwymi­arowej nie jest proste. Jed­nak z cza­sem nabierze­my wprawy, która umożli­wi nam tworze­nie ist­nych dzieł sztu­ki!

W następ­nym artykule będziemy tworzyć kole­jne, bardziej zaawan­sowane przed­mio­ty.

By |2015-11-01T14:12:37+00:00Sierpień 27th, 2010|Categories: Grafika, News|Tags: , , , |5 komentarzy

5 komentarzy

 1. nkp123 27/08/2010 w 22:12 - Odpowiedz

  Masz rac­je. Jed­nak ta czesc artyku­lu jest przez­nac­zona dla osob, ktore nigdy nie mialy sty­cznosci z zad­nym pro­gramem do mod­e­lowa­nia.

 2. The one Winrarus 28/08/2010 w 12:00 - Odpowiedz

  Ja uważam, iż nie ma potrze­by tworzenia każdej ściany osob­no, i że wystar­czy zro­bić pros­tokąt, wyciągnąć go i odciąć pewne ele­men­ty.

  • nkp123 28/08/2010 w 15:24 - Odpowiedz

   W pro­gramie Google SkethUp nie ma opcji wstaw­ia­nia pros­toką­ta. Wszys­tkie mod­ele rysu­je się od pod­staw.

   • nkp123 28/08/2010 w 15:32 - Odpowiedz

    Przepraszam. Myślałem, że chodzi o wstaw­ie­nie sześ­cianu :E

    Masz rację, jed­nak jak się chce mieć więk­szy wybór ksz­tałtów, to lep­iej robić ta meto­da :)

 3. winrarus 29/08/2010 w 15:26 - Odpowiedz

  Mówiłem o pros­toką­cie.
  Tak czy siak, wyko­rzys­tu­ję ten pro­gram i jestem z niego dość zad­owolony :)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.