forum.toin.pl

Niemal miesiąc wid­ni­ała son­da u dołu strony gdzie mogliś­cie głosować na pytanie czy toin.pl powin­no posi­adać swo­je forum. Myślę że dłużej nie ma sen­su wyświ­et­lać takiej sondy bo ten kto chci­ał to i tak już zagłosował. W każdym razie wynik jest pozy­ty­wny (raczej) więc forum.toin.pl pow­stało i może­cie się już zare­je­strować. Po co nam forum? O tym  przeczy­tasz w dal­szej częś­ci artykułu.

Ponieważ stron­ka jest ogól­nie o tem­atyce kom­put­erowej, więc na pewno jest to tem­at gdzie moż­na rozwiać wiele wąt­pli­wość. Oczy­wiś­cie jest wiele for podob­nych mają­cych dziesiąt­ki tysię­cy zare­je­strowanych użytkown­ików, ale nie zniechę­ca nas to, gdyż wraz z roz­wo­jem strony liczymy na rozwój forum. Przy­na­jm­niej 14 użytkown­ików powin­no się zare­je­strować. Czy to dobry początek? TAK:) Przy­na­jm­niej tak wyni­ka z opub­likowanej sondy:

Forum to skrypt Mybb, którego insta­lac­ja nie jest trud­na. Moż­na go pow­iązać z word­pressem poprzez sys­tem wty­czek, a konkret­niej WordBB . Po przez edy­c­je stylów css moż­na zmieni­ać dowol­nie wygląd lub zain­stalować któryś z dostęp­nych szablonów, których w internecie sporo. Na obec­ną chwilę forum.toin.pl wyglą­da następu­ją­co:

Jeżeli jakieś błędy zna­jdziecie to pisz­cie w komen­tarzach.

By |2017-04-22T15:46:19+00:00Czerwiec 22nd, 2010|Categories: News, Other|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Artus2007 25/07/2010 w 21:38 - Odpowiedz

    dodam, że forum się rozras­ta:)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.