Fałszywy FAKE antywirus

Chodząc po stronach internetowych nie jest trudno natrafić na jakiegoś wirusa, czy szkodnika. Często taki plik samodzielnie zapisze się w naszym komputerze, a my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mowa tutaj o tzw. Fałszywych antywirusach (fake antywirus). Program taki może automatycznie zainstalować się w naszym systemie i informować nas, że system zainfekowany jest malware czy innymi szkodnikami co w rzeczywistości jest nie prawda, ponieważ sam może pobierać złośliwe oprogramowanie. A co najważniejsze może się okazać, że prosi o uiszczenie opłaty za usunięcie. Poradzimy sobie i z takimi intruzami.

1. Pro­gram o nazwie Remove fake antivirus pobierze­my np. z dar­mowego ser­wisu z dar­mowy­mi pro­gra­ma­mi:

http://www.dobreprogramy.pl/Remove-Fake-Antivirus,Program,Windows,15150.html

Tak mogą wyglą­dać przykład­owe fałszy­we anty­wirusy:fake-antivirus

fake-antivirus1

2. Gdy plik mamy już pobrany uruchami­amy go. Jeśli zaist­nieją jakiekol­wiek prob­le­my z uru­chomie­niem pro­gra­mu to może­my spróbować w try­bie awaryjnym. Jeśli nie wiesz, jak dostać się w swoim sys­temie do try­bu awaryjnego zachę­cam do odwiedzenia naszego artykułu http://toin.pl/11432/naprawa-trybu-awaryjnego/ w którym jest to dokład­nie opisane.

3. Po uru­chomie­niu widz­imy okienko. Klikamy na START:

remove-fake

4. Kole­jny stosowny komu­nikat również potwierdza­my:

remove-fake1.jpg

5. W następ­nym oknie widz­imy, że trwa pro­ces wyszuki­wa­nia szpiegows­kich pro­gramów w naszym sys­temie. Nic nie klikamy i cier­pli­wie czekamy:

 remove-fake2.jpg

6. Za kil­ka min­ut zostaniemy poproszeni o ponown­ie uru­chomie­nie kom­put­era oraz sprawdzenia sys­te­mu anty­wirusem:

remove-fake4

7. Jeśli jakieś fałszy­we pro­gramy zostaną wykryte to automaty­cznie zostaną one usunięte. W moim przy­pad­ku nic szkodli­wego nie znalazł – usunął tylko jak­iś tool­bar od komu­nika­to­ra. Dla przykładu usuwanie szpiegów wyglą­da w ten sposób:

remove-fake3

8. Na sam koniec warto przeskanować sys­tem dobrym anty­wirusem oraz opro­gramowaniem do usuwanie mal­ware i spy­ware np. dar­mowy skan­er MBAM. W razie pytań służymy pomocą na naszym forum oraz w komen­tarzach.

 

By |2016-11-26T10:07:21+00:00Marzec 11th, 2015|Categories: News, software|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.