failure notice — konfiguracja poczty home.pl w MyBB

Jeśli korzys­tasz ze skryp­tu forum mybb mając ser­w­er na home.pl wysyłanie maili za pomo­cy domyśl­nie zaz­nac­zonej opcji “Funkc­ja mail() w PHP” może powodować prob­lem.

Sposob wysyłania e-maili

Po zare­je­strowa­niu się nowego użytkown­i­ka lub otrzy­ma­niu powiadomienia sub­skrypcji otrzy­mać możesz maila z błę­dem “fail­ure notice”.

Hi. This is the qmail-send program at home.pl.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

<slasho>:
Connected to 193.17.41.141 but sender was rejected.
Remote host said: 550 Bad SPF records for 
[o2.pl:79.96.241.90], see http://spf.pobox.com/ --- Below this line is a copy of the message. Return-Path: <slasho@o2.pl> Date: Tue, 9 Jul 2013 18:35:07 -0000 Message-ID: <20130709183507.706.qmail@home.pl> To: slasho@o2.pl Subject: =?UTF-8?B?Tm93YSBvZHBvd2llZMW6IG5hIGZvcnVtIE5vd2Egb2RzxYJvbmEgZm9ydW0/?= From: "forum.toin.pl" <slasho@> Reply-To: slasho Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Priority: 3 X-MSMail-Priority: Normal X-Mailer: MyBB MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf-8 slasho, Blue odpowiedział w wątku, który subskrybujesz. Temat wątku: "Nowa odsłona forum?". Streszczenie odpowiedzi: ------------------------------------------ Ale ja nie piszę tutków :P... (odwiedź ten wątek, by przeczytać pełną treść...) ------------------------------------------ Aby przeczytać ten wątek, przejdź pod adres: http://forum.toin.pl/showthread.php?tid=3673&action=newpost Kolejne powiadomienia otrzymasz dopiero po odwiedzeniu forum. Dziękujemy, Ekipa forum.toin.pl ------------------------------------------ Rezygnacja ze subskrypcji: Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji o nowych odpowiedziach w tym wątku, przejdź pod adres: http://forum.toin.pl/usercp2.php?ac ------------------------------------------

W tym przy­pad­ku powinieneś wybrać drugą opcję z rozwi­janej listy w ustaw­ieni­ach pocz­ty e-mail w mybb. Czyli “Zewnętrzny ser­w­er SMTP”, co to znaczy? Otóż ter­az maile będą wysyłane ze skrzyn­ki, której dane podasz właśnie w tym miejs­cu:

Zewnętrzny sewer SMTP

Jakie dane podać? Gdzie je znaleźć? To zależy z jakiej pocz­ty chcesz korzys­tać. Dobrym pomysłem było­by stworze­nie takiej pocz­ty, która miała­by odrazu nazwę dome­ny. Dlat­ego warto sko­rzys­tać z możli­woś­ci jakie daje host­ing, gdzie poza ser­w­erem masz także dome­ny. W home.pl (zapewne nie tylko tam) masz możli­wość ustawienia/dodania nowej skrzyn­ki email. Wów­czas będziesz mógł użyć domenę, której nawę chcesz mieć w adresie email.

Dla przykładu: mojastrona.pl może mieć adres email forum@mojastrona.pl itd…

Dodaj skrzynkę email w home.pl

1. W pan­elu admin­is­tra­to­ra wciska­jąc “Pul­pit najważniejsze infor­ma­c­je” zna­jdziesz po prawej stron­ie kil­ka ważnych opcji. Nas intere­su­je “Dodaj skrzynkę email” :Dodaj skrzynkę email

2. Następ­nie wypełnij dane nowej skrzyn­ki wybier­a­jąc z listy domenę, którą chcesz wyko­rzys­tać.

Dane skrzynki email

Posiłku­jąc się przykła­dem powyżej aby uzyskać adres forum@mojastrona.pl należy w nazwie skrzyn­ki wpisać “forum”, z listy domen wybrać mojastrona.pl, nadać hasło i zaz­naczyć kole­jne dane według indy­wid­u­al­nych pref­er­encji. Po zapisa­niu danych pojaw­ić powin­no się pod­sumowanie.

Podsumowanie

Ustawienia poczty e-mail w Mybb

1. Wejdź w kon­fig­u­rac­je > ustaw­ienia pocz­ty e-mail.

2. Wypełnij dane,

Ustawienia

3. Zatwierdź zmi­any.

4. Wejdź w kon­fig­u­rac­je > ustaw­ienia ogólne > Adres e-mail admin­is­tra­to­ra
wpisz tam swój adres skrzyn­ki, którą założyłeś. Zapisz zmi­any.

Przetestuj działanie

1. Użyj plugin’a Page Man­ag­er dzię­ki które­mu utworzysz stronę kon­tak­tu, gdzie będziesz mógł wysłać maila nawet nie będąc zal­o­gowanym. Lub…

2. Zare­jestruj nowe kon­to, a potwierdze­nie dosta­niesz na nowego maila. Lub…

3. Sub­skry­buj jak­iś wątek, a powiadomie­nie dosta­niesz na nowego maila.

Konfiguracja Thunderbird’a

1. Wejdź w Narzędzia > Kon­fig­u­rac­ja kont > Oper­ac­je > Dodaj kon­to pocz­towe

2. Wypełnij swo­je dane:

thunder3. Użyj kon­fig­u­rację zaawan­sowaną aby uzu­pełnić dane z home.pl

thunder2

4. Przetes­tuj dzi­ałanie, powin­no być OK :)

By |2016-11-26T10:07:28+00:00Lipiec 12th, 2013|Categories: internet, News|Tags: , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.