EULAlyzer — licencje bez niespodzianek

Każdy z nas lubi instalować nowe opro­gramowanie. Z pewnoś­cią każdy też natrafił na tekst licencji danego opro­gramowa­nia i…nie czy­tał go nigdy tylko prze­chodz­ił do dal­szej częś­ci insta­la­to­ra. No więc właśnie…od ter­az nie musimy czy­tać licencji. Zro­bi to za nas pro­gram EUL­A­lyz­er, który wych­wyci w jej treś­ci szkodli­we dane np złośli­we lin­ki czy inne infor­ma­c­je. Dzię­ki temu dowiemy się, co tak naprawdę zawarte jest w tekś­cie licencji opro­gramowa­nia bez jej czy­ta­nia. Nieste­ty pro­gram odczy­tu­je tylko licenc­je w języku ang­iel­skim.

1.) Dar­mowy pro­gram EUL­A­lyz­er zna­jdziemy tutaj KLIK. Insta­lac­ja jest bard­zo pros­ta, odby­wa się w kilku prostych krokach. Po zain­stalowa­niu aplikacji uruchami­amy ją. Zobaczymy okienko główne:

2.) Pro­gram podzielony jest na szereg opcji. Naszym zadaniem jest sprawdze­nie dowol­nej aplikacji pod kątem niebez­pieczeństw czy­ha­ją­cych na nas w licencji. W tym celu uruchami­amy insta­la­tor dowol­nego pro­gra­mu i i klikamy w jego oknie do momen­tu ukaza­nia się licencji opro­gramowa­nia. W tym przykładzie posłużymy się licencją dar­mowego pro­gra­mu CPU-Z:

3.) Gdy już mamy przed sobą tekst licencji przełącza­my się z powrotem do EULAnalyzer’a. Klikamy na pozy­cję Ana­lyze, by dokon­ać sprawdzenia:

4.) Pojawi nam się okienko z ikonką dużego plusa. Prze­ciągamy go na okienko licencji testowanego opro­gramowa­nia:

5.) W oknie pro­gra­mu zobaczymy treść licencji. Klikamy na Ana­lyze i po chwili zobaczymy wynik:

6.) W tym przy­pad­ku pro­gram nie wykrył nic groźnego — jedynie kil­ka zwykłych linków. Jeśli skala wykry­wa­nia wynosi 9–10 punk­tów wtedy pro­gram sta­je się niebez­pieczny i powin­niśmy być ostrożni nim go zain­stalu­je­my. Nato­mi­ast jeśli skala jest poniżej 9 punk­tów, tak, jak w przykładzie to nie musimy się niczego obaw­iać.

PODSUMOWANIE

Wykry­wanie niebez­pieczeństw w opro­gramowa­niu uchroni nas przed różny­mi szkod­nika­mi i niech­ciany­mi rekla­ma­mi. W ten sposób zwięk­szymy bez­pieczeńst­wo naszego kom­put­era, jak i kom­fort pra­cy.

By |2016-11-26T10:07:33+00:00Sierpień 24th, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.