Emulacja pada xbox 360

W poprzed­nich artykułach opisy­wal­iśmy, jak skon­fig­urować pro­gram Joy­ToKey, aby przy jego pomo­cy korzys­tać z kom­put­era wyko­rzys­tu­jąc pada. W dzisiejszym artykule skupimy się na troszeczkę podob­nym zagad­nie­niu – mowa tutaj o kon­fig­u­racji pada w taki sposób, aby był przez gry rozpoz­nawany jako pad od kon­soli Xbox 360. O co tutaj chodzi ? – więk­szość nowych gier wyma­ga podłączenia joy­pa­da Xbox 360, aby nie uży­wać do gra­nia klaw­iatu­ry i myszy. W ten sposób sterowanie zmienia się w grze. Oba pro­gramy mają podob­ną zasadę dzi­ała­nia, lecz ten opisy­wany w tym artykule dzi­ała tylko i wyłącznie w grach, nato­mi­ast Joy­ToKey obsługu­je cały kom­put­er.

1. Pro­gram, który wyko­rzys­tamy nazy­wa się Xbox360 CE (Con­troller Emu­la­tor). Pobierze­my go z dar­mowego ser­w­era http://hostuje.net/file.php?id=cba814f3a73fef034012f743424b7a98

2. Pobrany plik po pros­tu uruchami­amy – wcześniej podłącza­my pada do kom­put­era. W prze­ci­wnym wypad­ku okno kon­fig­u­racji będzie niedostęp­ne. Gdy podłączymy urządze­nie zobaczymy dwa komu­nikaty infor­mu­jące, że pli­ki odpowiedzialne za sterowanie i kon­fig­u­rac­je nie są jeszcze stwor­zone. Oczy­wiś­cie tworzymy je klika­jąc w oknach na Yes :

x360-info

3. Kole­jne okno infor­mu­je o tym, że ustaw­ienia może­my pobrać automaty­cznie z Inter­ne­tu. Oczy­wiś­cie może­my to zro­bić, jeśli chce­my ale odradzam. Najlepiej ręcznie skon­fig­urować sterowanie. Tak wyglą­da okno zachę­ca­jące do automaty­cznej kon­fig­u­racji:

usb-joystick

4. Widz­imy ter­az okienko przed­staw­ia­jące pada i przy­cis­ki oraz osie do skon­fig­urowa­nia. Wybral­iśmy kon­fig­u­rację ręczną, więc wszys­tkie pola są puste:

 tocaedit

5. Przykład­owe rozmieszcze­nie przy­cisków na padzie zaz­naczyłem na scree­nie poniżej. Oczy­wiś­cie w każdym urządze­niu może to wyglą­dać odrobinę inaczej:

tocaedit1

6. Z reguły joy­pady posi­ada­ją 12 przy­cisków funkcyjnych. Trud­no na pamięć rozpoz­nać, który But­ton przyp­isany jest do danej funkcji (np. lewy Tig­ger to u mnie klaw­isz 7). Aby dowiedzieć się, które­mu przy­ciskowi odpowia­da dany numer prze­chodz­imy do:

Pan­el Sterowa­nia à Urządzenia i drukar­ki i odna­j­du­je­my urządze­nie. Klikamy na ikonę prawym przy­ciskiem mysz­ki i wybier­amy:

urzadzenia

Następ­nie wybier­amy Właś­ci­woś­ci:

kontroler-gier7. Mając otwarte okno z właś­ci­woś­ci­a­mi kon­trol­era wciskamy dowol­ny przy­cisk i sprawdza­my, który numer się podświ­etli – są to numery każdego klaw­isza. W ten sposób będziemy wiedzieć, jaki klaw­isz ma swój numer i dzię­ki temu bez prob­le­mu skon­fig­u­ru­je­my sterowanie. Okienko z właś­ci­woś­ci­a­mi warto mieć otwarte na czas kon­fig­u­racji sterowa­nia:

 usb-joystick-info

8.  Jeśli chodzi o kon­fig­u­rację Analogów (tzw. Grzy­bków) nieste­ty skazani jesteśmy ustaw­iać je na oślep. W każdym kon­trol­erze wyglą­da to inaczej. Tak wyglą­da przykład­owe sterowanie dla gry Ter­mi­na­tor Sal­va­tion:

 analog

 

***ISTOTNA UWAGA***

Kon­fig­u­ru­jąc oś X (Stick Axis X) wybier­amy zawsze

 axis

 

Nato­mi­ast gdy kon­fig­u­ru­je­my oś Y (Stick Axis Y) wybier­amy zawsze odwróce­nie (Invert­ed):

axis1

Jeśli w osi Y nie wybierze­my funkcji odwróce­nia tylko tak, jak w przy­pad­ku osi X to ruch analo­giem będzie odwrot­ny. Wybór Axis i IAx­is zależy od kon­trol­era. Więc wybór zakre­su Axis1…Axis8 oraz IAxis1…IAxis8 należy wybrać metodą prób i błędów. Czer­wony­mi okręga­mi zaz­naczyłem wszys­tkie możli­we do wyboru opc­je Axis. Np. u mnie może być o Axis1 i IAx­is 2 a u was zupełnie inaczej.

9. Jeśli wszys­tkie klaw­isze mamy już poprawnie skon­fig­urowane klikamy na Save i zapisu­je­my zmi­any. Pro­gram utworzy dwa pli­ki w kat­a­logu, w którym został wypakowany:

x360ce

10. Pli­ki, które zaz­naczyłem (utwor­zone przez nasz pro­gram) kopi­u­je­my do kat­a­logu z grą , w którą chce­my grać. Pli­ki muszą znaleźć się w głównym fold­erze tam, gdzie plik wykony­wal­ny .exe danej gry. W moim przy­pad­ku wyglą­da to tak:

x360ce2

11. Uruchami­amy grę. Usłyszymy charak­terysty­czne „piknię­cie” – dźwięk sys­te­mowy. Oznacza to, że gra została poprawnie wykry­ta i nasz kon­trol­er zostanie poprawnie wykry­ty. Wystar­czy ter­az w opc­jach sterowa­nia danej gry wybrać pada, ustaw­ić sterowanie i cieszyć się grą ;-)

By |2016-11-26T10:07:22+00:00Marzec 2nd, 2015|Categories: hardware, News|Tags: , , |5 komentarzy

5 komentarzy

 1. […] zwy­kłego pada od PC tak, aby ten zacho­wy­wał się jak taki z kon­soli XBOX 360. Arty­kuł na ten tem­at opi­sy­wa­li­śmy już na naszym blogu. Pro­gram ten nie ma w opc­jach auto­ma­tycz­nego […]

 2. Paweł 19/01/2016 w 00:23 - Odpowiedz

  mam spory prob­lem z tym . wszys­tkie klaw­isze pada w pro­gramie mi ład­nie wykry­wa a w grze nie , tz n wykry­wa chy­ba 4 i wogle w innej kole­jnoś­ci , dodm że mam pada esper­an­za eg102 win 7 ulti­mate 64 bity i gra nfs rivals 64 bity . Pomo­cy !!

 3. Przemo 13/09/2016 w 20:05 - Odpowiedz

  Wszys­tko pięknie chodzi poza LT+RT to znaczy osob­no dzi­ała­ją ale razem już NIE!! a w wielu grach uży­wa się ich razem (mam też xboxa więc wiem co mówię np. celowanie pre­cyzyjne i odd­anie strza­łu). Próbowałem wszys­t­kich kon­fig­u­racji bez rezultatu,pad też niczego sobie speed link xeox, na forum w różnych językach szukałem znalazłem jedynie ludzi z tym samym problemem(różne pady). Dodam jeszcze że tig­gery mogę tylko ustaw­ić jako slid­ery, pewnie gdy­by to były zwykłe przy­cis­ki nie było by prob­le­mu. Proszę o pomoc kogoś mądrze­jszego, może jakaś poprawka do pro­gra­mu, jak nie to zostanie mi sprzedać pada bo tylko leży i się kurzy.

 4. ChrisM 16/09/2016 w 21:31 - Odpowiedz

  Pod­pisu­ję się pod Pawłem, w grze NFS Rivals nie dzi­ała. Jakieś pomysły?

 5. Krystian 31/10/2016 w 10:13 - Odpowiedz

  W Symu­la­torze Farmy też mi nie odpala go, dodam że w innych gierkach pięknie śmi­ga ;)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.